MERKEZ TEŞKİLATINDA YENİDEN YAPILANMA

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı üç genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, iki yeni genel müdürlük kuruldu. Yapılan değişiklikle ile ilk kez “Milli Teknoloji Hamlesi” mevzuata girerken...

4 dakikada okunur
Tarafından YapısalNet Editör
MERKEZ TEŞKİLATINDA YENİDEN YAPILANMA

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı üç genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, iki yeni genel müdürlük kuruldu. Yapılan değişiklikle ile ilk kez “Milli Teknoloji Hamlesi” mevzuata girerken, çalışmaları yürütmek üzere Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu. Genel Müdürlük; ülkemizin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde, teknoloji geliştirme, bireylerin, işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Kararname ile Bakanlık bünyesinde yine ilk kez stratejik araştırma ve verimlilikle ilgili de genel müdürlük oluşturuldu. Bu amaçla kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de; bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye’nin kapasitesini artırmak amacıyla, ulusal ve küresel gelişmeleri izleyecek. Ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak Türkiye’nin sınai, teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.

TEŞKİLAT YAPISINDA DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapılanmasında da değişikliğe gidildi. Değişiklikle Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü dönüştürülerek yerine Sanayi Genel Müdürlüğü kuruldu.

Metroloji ve Standardizasyon ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi adındaki iki genel müdürlük tek bir çatı altında toplanarak Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Bakanlığın, Personel ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları yeni kurulan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlandı.

Kararname ile ilk kez Bakanlık bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesini yürütmek ve Stratejik araştırma ve verimlilik için kritik öneme sahip 2 yeni genel müdürlük ilan edildi.

EŞGÜDÜMÜ TESİS EDECEK

Kararname ile Bakanlığın görev alanında güncellemeler yapılırken, bazı değişiklikler de ilk kez mevzuata girmiş oldu. Değişikliğe göre Bakanlık; kalkınma planları ile uyumlu olarak, sanayiye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak, sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izleyecek, sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında eşgüdümü tesis edecek.

TEKNOLOJİNİN ODAK ALANI

Yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin milli ve özgün imkânlarla geliştirilmesi ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesi ile ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesinin temel hedefleri, odak alanları, yol haritaları gibi esasları belirleyecek. Bu esasların uygulanmasını sağlayacak tedbirleri alacak.

STRATEJİ HAZIRLAYACAK

Yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Bakanlığın görev alanlarına bir yenisi daha eklendi. Buna göre Bakanlık; bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne ve ulusal düzeyde dijital ekonominin geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak.  Stratejilerin uygulanması konusunda kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar arasında işbirliği ve eşgüdümün tesis edilmesine yönelik tedbirler alacak, dijital ekonomi ve dijital dönüşüm ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla program ve projeler yürütecek.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Bakanlığın merkez teşkilatında yapılan değişiklikle 5 yeni genel müdürlük kuruldu. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla ilk kez Milli Teknoloji Hamlesi mevzuata girmiş oldu. Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri de şöyle sıralandı:

-Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak.

-Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde, teknoloji geliştirme ve bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

DİJİTAL EKONOMİYE BÜYÜK ÖNEM

-Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik faydayı artırmak amacıyla, dijital ekonomi uygulamalarının gelişmesi ve bu alanda ekosistemin büyümesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm ve işbirliği içinde gerekli tedbirleri almak, mevzuatın oluşturulmasına katkı sağlamak; dijital teknolojiler ve eğilimlerine paralel olarak dijital ekonomi altyapıları ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik program ve projeler yürütmek.

“YERLİ VE ÖZGÜN ÜRÜNE TEŞVİK”

-Büyük veri ve yapay zekâ gibi konularda bireylerin ve işletmelerin yetkinliklerinin artırılmasına ve bu teknolojilere dayalı akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirleri almak, destek ve teşvik programları uygulamak, program ve projeler yürütmek.

-Bilime dayalı, milli ve özgün ileri teknolojili ürün ve sistemlerin üretimini artırmak amacıyla, bu alanda yürütülen faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek; ihtiyaç duyulan altyapıların oluşturulmasına katkı sağlamak, desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek.

STRATEJİK ARAŞTIRMA VE VERİMLİLİĞE GENEL MÜDÜRLÜK

Kararname ile Bakanlık bünyesinde ilk kez stratejik araştırma ve verimlilikle ilgili çalışmaları yürütmek üzere de genel müdürlük oluşturuldu. Bu kapsamda kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de; bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye’nin kapasitesini artırmak amacıyla, ulusal ve küresel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek; ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak Türkiye’nin sınai ve teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.