YAPI HABERLERİ

12. Kayseri Yap? Teknolojileri Fuar?

5 yıl önce  12. Kayseri Yap? Teknolojileri Fuar? 10-13 Nisan 2014 tarihleri aras?nda Kayseri Kadir Has Kültür Merkezi'nde yap?ld?. haberin devamı

Manisa Emekliler Park? Otopark? H?zla ?lerliyor

5 yıl önce Manisa Belediye Ba?kan? Cengiz Ergün, Emekliler Park?'nda ba?layan yeralt? otopark? çal??malar?n? inceledi. Çal??malar?n h?zland???n? ve sorunsuz ilerledi?ini ifade eden Ba?kan Ergün, "Birileri buraya daha çivi çak?lmad? diyormu?, buyursunlar gelsinler çal??malar hangi a?amada görsünler" dedi.Manisa Belediyesi'nin Emekliler Park?'n?n oldu?u bö haberin devamı

Bilecik Belediyesi'nden 214 Bin Lira Ceza Kesilen ?n?aatla ?lgili Aç?klama

5 yıl önce Bilecik Belediye Ba?kanl???, Recep Dindar isimli vatanda??n, kesilen 214 bin liral?k para cezas?yla ilgili aç?klamas?na yaz?l? cevap verdi. haberin devamı

Bursa Dündar, Hamitler Kapal? Pazar Yerini Gezdi

5 yıl önce Osmangazi Belediye Ba?kan? ve AK Parti aday? Mustafa Dündar, Hamitler Kapal? Pazar Alan?'ndaki in?aat çal??malar?n? yerinde inceledi.Aral?k ay?nda temeli at?lan Hamitler Kapal? Pazar Alan?'ndaki in?aat çal??malar? sürüyor. haberin devamı

Kocaeli Ay????? Konutlar?'n?n ?halesi Yap?ld?

5 yıl önce Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi kente yeni ya?am alanlar? kazand?rmaya devam ediyor. Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi'ne ba?l? Kent Konut'un yapaca?? Ay????? Konutlar?'n?n ihalesi, Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki Kent Konut binas?nda gerçekle?tirildi. Yuvam Akarca'da ba?layacak in?aat, Y?ld?z Konutlar?'n?n hemen yan?nda, Mopa? Al??veri? Merkezi'nin ise he haberin devamı

Kilis'e Köydes'ten 4 Milyon 300 Bin Tl Ödenek

5 yıl önce 2014 y?l? Köy Alt Yap?s?n? Destekleme (KÖYDES) Projesi kapsam?nda 'Yolu ve Suyu Olmayan Köy Kalmas?n' slogan? çerçevesinde Kilis'te ba?l? bütün köylerde iyile?tirme yap?laca?? bildirildi. haberin devamı

Bilecik Osmaneli'de Kurakl?k Endi?esi

5 yıl önce Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Çerke?li köyünde bulunan ve çevredeki 12 köye hizmet veren sulama göleti, ya???lar?n az olmas? ve suyun bilinçli kullan?lmamas? nedeniyle kuruma tehlikesiyle kar?? kar??ya kald?.Sulama göletindeki suyun giderek az?lmas? çiftçiyi endi?elendiriyor. Çerke?li Köyü Sulama Kooperatifi Ba?kan? Recep Sert, göletin tam d haberin devamı

Malatya Tüfenkçi: "Dap Projesi Milli Ekonomiye Doping Yapacak"

5 yıl önce Do?u Anadolu Projesi (DAP) kapsam?ndaki 14 ilde 41 sulama ve enerji projesinin uygulamas?n?n devam etti?i bildirildi. haberin devamı

?zmir Marble Fuar? 26 Mart'ta Kap?lar?n? Açacak

5 yıl önce Alan?nda dünyan?n üçüncü büyük fuar? olan Uluslararas? Do?alta? ve Teknolojileri Fuar? (MARBLE), kap?lar?n? 26 Mart'ta açacak. 20'inci kez sektör profesyonellerini bulu?turacak olan fuara 50 bin ziyaretçi bekleniyor.?zmir Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Aziz Kocao?lu, fuar?n bu y?l ?zmir ekonomisine 100 milyar dolarl?k katk? sa?layaca??n? söyledi. haberin devamı

?n?aat Sektöründe 100 Ki?iden 4'Ü ?? Kazas? Ma?duru

5 yıl önce ?n?aat sektöründe 100 ki?iden 4'ü i? kazas?na u?ruyor.Türkiye'de iskele ve kal?p sistemleri sektörünü de?erlendiren Kal?p ve ?skeleciler Derne?i (KAL?SDER) Ba?kan? Serdar Urfal?lar, Türkiye'de in?aat sektöründe ya?anmakta olan i? kazalar?na ili?kin rakamlar payla?t?.?n?aat sektörünün i? kazalar?n?n say?sal çoklu?u bak?m?ndan Türkiye'dek haberin devamı

Otel ?n?aat? S?ras?nda Göçük Meydana Geldi

5 yıl önce Mu?la'n?n Bodrum ilçesinde otel in?aat? çal??malar? s?ras?nda toprak kaymas? nedeni ile göçük meydana geldi ve 2 ev hasar gördü.Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bir otelin in?aat çal??malar? s?ras?nda meydana gelen göçük sonras? 2 ev hasar gördü. Bir evin yan duvar? tamamen y?k?l?rken, bir evin ise duvarlar?nda çatlak olu?tu. ?iddetli bir gürü haberin devamı

Kayseri P?narba?? Devlet Hastanesi'ne Belediye Engeli

5 yıl önce P?narba?? ilçe merkezinde yap?lmas? planlanan, P?narba?? Devlet Hastanesi in?aat alan?ndaki çal??malar, mevcut MHP'li belediye taraf?ndan engellendi. haberin devamı

Adana Mühendisler "Jeoloji Gecesi"Nde E?lendi

5 yıl önce TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas? Adana ?ube Ba?kan? Dr. haberin devamı

?n?aat Sektörünün Umudu Seçim Sonras?

5 yıl önce Türkiye önümüzdeki Pazar günü düzenlenecek yerel seçimlere kilitlenmi?ken, Aral?k ay?ndan bu yana piyasalarda ya?anan olumsuz gidi?ten en çok etkilenen in?aat sektörü de 31 Mart'tan sonraki toparlanmay? bekliyor. haberin devamı

Marina Proje Yar??mas?'n?n Finalistleri Aç?klan?yor

5 yıl önce Adana Genç ??adamlar? Derne?i'nin (AG?AD), "Adana Marina Port / Ekolojik Çekim Merkezi Proje Yar??mas?" finalistleri 24 Mart'ta aç?klan?yor.AG?AD, Seyhan Baraj Gölü'nün kent merkezinde kalan bölümüne yönelik "Adana Marina Port / Ekolojik Çekim Merkezi Proje Yar??mas?" finalistlerini 24 Mart Pazartesi günü aç?kl?yor. Türkiye'nin ünlü mimarl?k f haberin devamı