istanbul Etiketli Haberler

Finans Merkezi ?halesi 18 Ekim 2012 de

6 yıl önce  ?hale, 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor   ?stanbul Uluslararas? Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alan? Arsa Sat??? Kar??l??? Gelir Payla??m? ??i ihalesi 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor.   haberin devamı

Bo?az tüneli, 47,5 milyon arac? tarihî yar?madaya sevk edecek

7 yıl önce  Sultanahmet-Selimiye aras?ndaki tünelin cazibesiyle tarihî yar?madan?n silueti New York’unkine benzeyecek. Güzergâhta Sultanahmet siluetini bozan gökdelen ve onu takip edecek yeni kuleler, tedbir al?nmas? gere?ini ortaya koyuyor. haberin devamı

Midyeli temele 5 y?l hapis

7 yıl önce ?stanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 4 sene önce çökerek 3 ki?iye mezar olan Huzur Apartman?’n?n müteahhidi 5 y?l, mühendisi ise 3 y?l 4 ay hapis cezas?na çarpt?r?ld?. ?STANBUL - Zeytinburnu ilçesinde bulunan Huzur Apartman? 27 ?ubat 2007’de çökmü?tü. Binada bulunan 3 ki?i hayat?n? kaybetmi?ti. Olayla ilgili aç?lan dava geçti?imiz günlerde sona erdi. haberin devamı

?pek Yolu?nun yerini Çelik Yolu alacak

7 yıl önce  45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, ba?lad?   ?n?aat ve in?aat malzemeleri endüstrisinin d??a aç?lan en büyükpenceresi olma hedefiyle yola ç?kan ve 45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, 08 Eylül’de CNR Expo?stanbul'da kap?lar?n? dünyaya açt?. haberin devamı

?stanbul'u uluslararas? finans merkezi yapacak Finans Merkezi projesinde in?aat a?amas?na gelindi.

7 yıl önce TOK? ve Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? yetkilileri ile Ziraat Bankas?, Halk Bankas?, Vak?fbank, BDDK ve SPK yetkilileri dün bir araya gelerek konuyu masaya yat?rd?. Proje çerçevesinde be? y?lda 2-3 milyar dolarl?k yat?r?m yap?lmas? gerekiyor. haberin devamı

?stanbul'un yeni gökdelen merkezi

7 yıl önce  Osmanl?'n?n sanayile?me sürecine tan?kl?k eden Bomonti, gayrimenkulde h?zl? dönü?üm geçiriyor.   Lüks rezidans ve ofis projelerine ev sahipli?i yapan bölgede 1 milyar dolarl?k proje var, fiyatlar 2 bin 600 dolardan ba?l?yor. ?stanbul'un gayrimenkul rüzgar?ndan etkilenerek kabuk de?i?tirme sürecine, tarihi Bomonti semti de dahil oldu. haberin devamı

?stanbul, modern ?ehir hastanelerine kavu?uyor

7 yıl önce  ?stanbul'un her iki yakas? önümüzdeki y?llarda sa?l?k ve tedavi konusunda dev yat?r?mlara sahne olacak. Sa?l?k Bakanl???'n?n gündemine ald??? ?ehir hastaneleri konusunda ?kitelli'deki proje netle?irken Anadolu yakas?nda da 2 noktaya 2 biner yatakl? 2 hastane yap?lacak. haberin devamı

Dünyan?n emlak devleri Türkiye'de

7 yıl önce Bu y?l ilk kez düzenlenen Megabuild, Donald Trump, ?eyh Mohamed Ali Alabbar ve Zaha Hadid gibi isimleri a??rlayacak haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

7 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

7 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Üçüncü köprü yolunda 15 dev

7 yıl önce   ?stanbul Bo?az?’na in?a edilecek üçüncü köprü için dev gruplar ?imdiden s?raya girdi. 6 milyar dolara mal olacak yeni köprü için bugüne kadar 15 yat?r?mc? ?artname ald?   Üçüncü köprüyü yapmaya talip olan 15 ?irketin 7’sini Türk ?irketler olu?turdu. Kolin, Park Holding, Mapa, Cengiz ?n?aat, STFA, Yüksel ?n?aat ve Varyap ?artname alan ?irketler aras?nda yer ald?.    ?HALEDE SÜRE UZATIMI ?STEND? Projeyi daha detayl? incelemek isteyen baz? yat? haberin devamı

UNESCO?DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI

7 yıl önce UNESCO’DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI UNESCO Dünya Miras? Komitesi 35. Toplant?s?’nda; ?stanbul’un projelerini ve Miras Alan Yönetimi’ni onaylad?.Toplant?da ayr?ca ?stanbul, “tehlike alt?nda miras listesi”ne al?nmas? y?llardan sonra ilk kez gündemden ç?kar?ld?. haberin devamı

?stanbul Bahçelievler'de 20'den fazla ?irketin yar??t??? arsa ihalesi sonuçland?

7 yıl önce   Özelle?tirme Yüksek Kurulunca, özelle?tirme kapsam?na al?nan Maliye Hazinesi ad?na kay?tl?, ?stanbul Bahçelievler ?lçesinde bulunan 14.576,53 metrekare yüzölçümlü arsan?n 79 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt ?n?aat ve Sanayi A.?.'ye sat?lmas?na karar verildi.         Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???n?n 4 adet ''Özelle?tirme Yüksek Kurulu Karar?'' Resmi Gazetenin bugünkü say?s?nda yay?mland?.         Buna göre, Özelle?tirm haberin devamı

?stanbul'un Anadolu Yakas?'na ikinci dev metro

7 yıl önce  ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Anadolu yakas?na ikinci metro in?aat? için ilk ad?m? at?yor. Firmalar?n projeleri tamamlanan metro in?aat?n?n yap?lmas? için dünya çap?nda ihaleye ç?k?ld?. ?hale ilan? Avrupa Birli?i resmi sitesinde yay?nland?. ?haleye her ülkeden dal?nda uzman in?aat firmalar? kat?labilecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro hatt?, yakla??k 17 kilometre uzunlu?unda olacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

7 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Ankara-?stanbul sürat demiryoluna Çinliler talip

7 yıl önce 34 y?ld?r hayata geçirilemeyen ve yakla??k 1 milyar lira harcand?ktan sonra projenin 'uygulanabilir' olmad??? gerekçesiyle yar?m b?rak?lan Sürat Demiryolu Projesi'ne Çinliler talip oldu. Çinli ve TCDD yetkilileri, hat üzerinde yapt?klar? ön çal??may? tamamlad?. Çal??maya göre, hat 350 kilometre h?za uygun ?ekilde in?a edilebilecek. Proje için Devlet Demiryollar?, Çinliler ile i?birli?ine giderek detaylar? Çinli uzmanlarla birlikte incelemeye ald?. Bir yandan da ayr?nt?l? yer etüdü ve teknik çal??malar ba?lat?ld?. Çinli ve haberin devamı

Ortaköy Camii'nde Can Korkusu

7 yıl önce Bo?az k?y?s?nda Sultan Abdülmecid taraf?ndan ünlü mimar Nigogos Balyan'a 1853'te yapt?r?lan tarihi camiyi kurtarmak için devlet harekete geçti. Büyük Mecidiye Camii'nin imam? Mahmut Çolman, ya?ananlar? Habertürk'e ?öyle anlatt?: ‘Diken Üstünde Namaz' haberin devamı
This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https://news.google.com/news

Sabah

İstanbul Yeni Havalimanı'nın adı ne olacak?
Hürriyet
Gökhan Artan / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Resmi açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına günler kala, dev merkezin adının ne olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışta havalimanın ismini ...
İstanbul Yeni Havalimanı ilklerin havalimanı olacakSabah
İstanbul Yeni Havalimanı, THY'nin uçuş noktaları arasına eklendiSputnik Türkiye

51 haber makalesinin tümü »

Hürriyet

Sınırları aşan fikirlerin haftası Brand Week Istanbul başlıyor
Hürriyet
Türkiye'nin iş ve markalar dünyasını, yaratıcı endüstrilerini, dünyanın en ilham verici isim ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul, bu sene 5-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM'de düzenleniyor. Her yıl farklı bir temayla hayata ...

ve daha fazlası »

Sabah

İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk kez kullanılacak!
Sabah
29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk kez yer radarları kullanılacak. Açılışı öncesi havadan görüntülenen havalimanı ayrıca termal kameralar ve fiber optik sensörlerle 7/24 gözlem altında ...
İstanbul Yeni Havalimanı havadan görüntülendiCNN Türk
İstanbul'un Yeni, Dünyanın En Büyük Havalimanının İlk Reklam ...Onedio
İstanbul Yeni Havalimanı'nın İlk Reklam Filmi YayınlandıWebtekno
Hürriyet
46 haber makalesinin tümü »

Sabah

İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga
Sabah
İstanbul Adalet Sarayı'nda iki taraf arasında kavga çıktı. 1 kişi bıçaklı saldırı sonucu yaralandı... DHA Yaşam Haberleri. Giriş Tarihi: 23.10.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 15:43. İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga. Çağlayan'da bulunan ...


İstanbul, Aydın ve Rize ticaret borsalarından ortak tanıtım
Habertürk
İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası, Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) bu yıl da birlikte katılıyor. İstanbul Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya Ticaret Borsası'nın organizasyonunda, ...

ve daha fazlası »

ntv.com.tr

İstanbul ve çevresi için sağanak uyarısı
ntv.com.tr
İstanbul'un Anadolu yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yarından itibaren sağanak bekleniyor. Yağışın iki gün süreceği, hava sıcaklığının, perşembe günü 6-10 derece azalacağı cuma gününden itibaren de mevsim normallerinde seyredeceği ...


Sabah

İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
Sabah
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde yan yana bulunan 2 binaya polis baskın yaptı. Adeta labirenti andıran ...
Son Dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltıCNN Türk
Son dakika: İstanbul'da büyük operasyon!Sözcü
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 40 gözaltıHabertürk
Hürriyet -Ahaber
260 haber makalesinin tümü »

Onedio

Erdoğan'dan Kaşıkçı Cinayeti Açıklaması: 'Olayın Üstünü Kimse ...
Onedio
Bu ziyaretin cinayeti işleyen ekibe haber verdiği anlaşılıyor. Konsolosluk görevlilerinden bazılarının ülkelerine gitmeleri, hazırlıkların orada yapıldığına işaret ediyor. 1 Ekim'de saat 16.30'da Pazartesi günü 3 kişilik ekip tarifeli seferle İstanbul ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 kişinin İstanbul'da yargılanması benim ...Anadolu Ajansı
Son dakika: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu mu? İstanbul ...Sabah
Erdoğan'dan Suudilere Kaşıkçı çağrısı: Tutukladığınız 18 kişi ...Sputnik Türkiye
Diken -Habertürk
2.317 haber makalesinin tümü »

Hürriyet

İstanbul Komedi Festivali için geri sayım başladı
Hürriyet
sloganıyla üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlandığı ?İstanbul Komedi Festivali? 2 ? 18 Kasım tarihleri arasında BKM Tiyatro, BKM Mutfak Çarşı, BKM Mutfak Uniq, Mall Of İstanbul MOİ Sahne, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Kadıköy Bahane Sahne ve ...
İstanbul Komedi Festivali'nin programı açıklandıHabertürk
'İstanbul Komedi Festivali 2' gün sayıyorMilliyet

8 haber makalesinin tümü »

İstanbul'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Hürriyet
Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda silahlı gasp olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ...

ve daha fazlası »