istanbul Etiketli Haberler

Finans Merkezi ?halesi 18 Ekim 2012 de

7 yıl önce  ?hale, 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor   ?stanbul Uluslararas? Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alan? Arsa Sat??? Kar??l??? Gelir Payla??m? ??i ihalesi 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor.   haberin devamı

Bo?az tüneli, 47,5 milyon arac? tarihî yar?madaya sevk edecek

8 yıl önce  Sultanahmet-Selimiye aras?ndaki tünelin cazibesiyle tarihî yar?madan?n silueti New York’unkine benzeyecek. Güzergâhta Sultanahmet siluetini bozan gökdelen ve onu takip edecek yeni kuleler, tedbir al?nmas? gere?ini ortaya koyuyor. haberin devamı

Midyeli temele 5 y?l hapis

8 yıl önce ?stanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 4 sene önce çökerek 3 ki?iye mezar olan Huzur Apartman?’n?n müteahhidi 5 y?l, mühendisi ise 3 y?l 4 ay hapis cezas?na çarpt?r?ld?. ?STANBUL - Zeytinburnu ilçesinde bulunan Huzur Apartman? 27 ?ubat 2007’de çökmü?tü. Binada bulunan 3 ki?i hayat?n? kaybetmi?ti. Olayla ilgili aç?lan dava geçti?imiz günlerde sona erdi. haberin devamı

?pek Yolu?nun yerini Çelik Yolu alacak

8 yıl önce  45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, ba?lad?   ?n?aat ve in?aat malzemeleri endüstrisinin d??a aç?lan en büyükpenceresi olma hedefiyle yola ç?kan ve 45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, 08 Eylül’de CNR Expo?stanbul'da kap?lar?n? dünyaya açt?. haberin devamı

?stanbul'u uluslararas? finans merkezi yapacak Finans Merkezi projesinde in?aat a?amas?na gelindi.

8 yıl önce TOK? ve Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? yetkilileri ile Ziraat Bankas?, Halk Bankas?, Vak?fbank, BDDK ve SPK yetkilileri dün bir araya gelerek konuyu masaya yat?rd?. Proje çerçevesinde be? y?lda 2-3 milyar dolarl?k yat?r?m yap?lmas? gerekiyor. haberin devamı

?stanbul'un yeni gökdelen merkezi

8 yıl önce  Osmanl?'n?n sanayile?me sürecine tan?kl?k eden Bomonti, gayrimenkulde h?zl? dönü?üm geçiriyor.   Lüks rezidans ve ofis projelerine ev sahipli?i yapan bölgede 1 milyar dolarl?k proje var, fiyatlar 2 bin 600 dolardan ba?l?yor. ?stanbul'un gayrimenkul rüzgar?ndan etkilenerek kabuk de?i?tirme sürecine, tarihi Bomonti semti de dahil oldu. haberin devamı

?stanbul, modern ?ehir hastanelerine kavu?uyor

8 yıl önce  ?stanbul'un her iki yakas? önümüzdeki y?llarda sa?l?k ve tedavi konusunda dev yat?r?mlara sahne olacak. Sa?l?k Bakanl???'n?n gündemine ald??? ?ehir hastaneleri konusunda ?kitelli'deki proje netle?irken Anadolu yakas?nda da 2 noktaya 2 biner yatakl? 2 hastane yap?lacak. haberin devamı

Dünyan?n emlak devleri Türkiye'de

8 yıl önce Bu y?l ilk kez düzenlenen Megabuild, Donald Trump, ?eyh Mohamed Ali Alabbar ve Zaha Hadid gibi isimleri a??rlayacak haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

8 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

8 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Üçüncü köprü yolunda 15 dev

8 yıl önce   ?stanbul Bo?az?’na in?a edilecek üçüncü köprü için dev gruplar ?imdiden s?raya girdi. 6 milyar dolara mal olacak yeni köprü için bugüne kadar 15 yat?r?mc? ?artname ald?   Üçüncü köprüyü yapmaya talip olan 15 ?irketin 7’sini Türk ?irketler olu?turdu. Kolin, Park Holding, Mapa, Cengiz ?n?aat, STFA, Yüksel ?n?aat ve Varyap ?artname alan ?irketler aras?nda yer ald?.    ?HALEDE SÜRE UZATIMI ?STEND? Projeyi daha detayl? incelemek isteyen baz? yat? haberin devamı

UNESCO?DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI

8 yıl önce UNESCO’DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI UNESCO Dünya Miras? Komitesi 35. Toplant?s?’nda; ?stanbul’un projelerini ve Miras Alan Yönetimi’ni onaylad?.Toplant?da ayr?ca ?stanbul, “tehlike alt?nda miras listesi”ne al?nmas? y?llardan sonra ilk kez gündemden ç?kar?ld?. haberin devamı

?stanbul Bahçelievler'de 20'den fazla ?irketin yar??t??? arsa ihalesi sonuçland?

8 yıl önce   Özelle?tirme Yüksek Kurulunca, özelle?tirme kapsam?na al?nan Maliye Hazinesi ad?na kay?tl?, ?stanbul Bahçelievler ?lçesinde bulunan 14.576,53 metrekare yüzölçümlü arsan?n 79 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt ?n?aat ve Sanayi A.?.'ye sat?lmas?na karar verildi.         Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???n?n 4 adet ''Özelle?tirme Yüksek Kurulu Karar?'' Resmi Gazetenin bugünkü say?s?nda yay?mland?.         Buna göre, Özelle?tirm haberin devamı

?stanbul'un Anadolu Yakas?'na ikinci dev metro

8 yıl önce  ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Anadolu yakas?na ikinci metro in?aat? için ilk ad?m? at?yor. Firmalar?n projeleri tamamlanan metro in?aat?n?n yap?lmas? için dünya çap?nda ihaleye ç?k?ld?. ?hale ilan? Avrupa Birli?i resmi sitesinde yay?nland?. ?haleye her ülkeden dal?nda uzman in?aat firmalar? kat?labilecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro hatt?, yakla??k 17 kilometre uzunlu?unda olacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

8 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Ankara-?stanbul sürat demiryoluna Çinliler talip

8 yıl önce 34 y?ld?r hayata geçirilemeyen ve yakla??k 1 milyar lira harcand?ktan sonra projenin 'uygulanabilir' olmad??? gerekçesiyle yar?m b?rak?lan Sürat Demiryolu Projesi'ne Çinliler talip oldu. Çinli ve TCDD yetkilileri, hat üzerinde yapt?klar? ön çal??may? tamamlad?. Çal??maya göre, hat 350 kilometre h?za uygun ?ekilde in?a edilebilecek. Proje için Devlet Demiryollar?, Çinliler ile i?birli?ine giderek detaylar? Çinli uzmanlarla birlikte incelemeye ald?. Bir yandan da ayr?nt?l? yer etüdü ve teknik çal??malar ba?lat?ld?. Çinli ve haberin devamı

Ortaköy Camii'nde Can Korkusu

8 yıl önce Bo?az k?y?s?nda Sultan Abdülmecid taraf?ndan ünlü mimar Nigogos Balyan'a 1853'te yapt?r?lan tarihi camiyi kurtarmak için devlet harekete geçti. Büyük Mecidiye Camii'nin imam? Mahmut Çolman, ya?ananlar? Habertürk'e ?öyle anlatt?: ‘Diken Üstünde Namaz' haberin devamı
İstanbul'da özel okuldan çıkanlar şoke etti!  Sabah

İstanbul Kaçakçılık Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yurtdışına ihraç edilmesi gereken tütünlerin yurtiçinde piyasaya sürüldüğü bilgisi aldı. Bakırköy'deki bir özel ...

İstanbul?da yara saracaklar  Hürriyet

Spor Haberleri - F.Bahçe, önümüzdeki 3 hafta il dışına çıkmayacak.

İstanbul?da seçim iptal ederken Ankara?da saray gitmesin sonra  Sözcü

Can Ataklı: İstanbul'da seçim iptal ederken Ankara'da saray gitmesin sonra. Can Ataklı tüm yazıları ile Sozcu.com.tr'de.

İstanbul için kritik 5 gün  Sabah

Son dakika haberler - AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazını ?kısmen? kabul eden YSK, inceleme için ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre ...

İŞKUR/Uzunkaya: İstanbul?da 291 bini aşkın kişiye istihdam sağladık - BLOOMBERG HT  BloombergHT

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, ?2002 yılında İstanbul'da bir yılda 3 bin 923 kişiyi sektörde istihdam ederken, 2018 yılında bu rakamı 291 bin 112 kişiye ...

Liverpool polisini ayağa kaldıran şifre: İstanbul 2005  Hürriyet

Spor Haberleri - 2005 senesinde İstanbul'da oynanan Devler Ligi finalinde Liverpool, efsanevi bir dönüş ile Milan'ı devirerek kupaya uzanmıştı. Ancak aradan ...

İstanbul, İstopya olabilir mi? - Hakkı Yırtıcı  Gazete Duvar

Benim İmamoğlu'ndan öncelikle beklentim, şimdiye kadar davrandığı gibi davranmaya devam etmesi. Asla rövanşist olmaması. Gerektiğinde uzmanlara ve ...

İstanbul Havalimanı'na büyük övgü  Hürriyet

Haberler - Singapur Havayolları Avrupa Başkanı Subhas Menon, İstanbul Havalimanı dünyada 1'inci olacak dedi.

İstanbul'a uyarı: Hafta sonuna kadar sürecek  CNN Türk

Son Dakika Flaş Haberler - İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros yaptığı açıklamada"İTÜ Meteoroloji Mühendisliği ...

AK Parti'den flaş İstanbul seçimi açıklaması  Sabah

Son dakika haberler - AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, 'Muhalefet büyük bir farkla kazanacağını düşünüyorsa neden seçimin yenilenmesini ...

Dikkat, İstanbul'da çamur yağdı! Bugün için de uyarı geldi...  Hürriyet

Son Dakika Haberler - İstanbul'da, etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı oto yıkamacılara yaradı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu ...

İstanbul?da halk cinsel istismara karşı yürüdü!  Sözcü

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına tepkiler sürüyor. Akşam saatlerinde Sefaköy'de bir araya gelen ...

İstanbul'da nargile tütünü çetesi üyesi 27 kişi tutuklandı  Habertürk

İstanbul ve 10 ayrı ilde örgütlü halde nargile tütüne kaçakçılığı yapan çetenin 60 üyesi adliyeye sevk edildi. Aralarında 2 tütün fabrikası sahibi, 1 özel okul ...

Kanal İstanbul?da geri adım yok  CNN Türk

Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Hiçbir geri adım yok. Cumhurbaşkanının açıkladığı manifesto çerçevesinde ...

İstanbul'da korkutan yangın  CNN Türk

Son Dakika Flaş Haberler - Bahçelievler'de bulunan koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı. Atölyenin yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da metrobüste görülmemiş sapıklık!  Sabah

İstanbul'da metrobüste cinsel tacize uğrayan kadın, tacizcisini ifşa etti. Kadının çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçen...

Bağcılar'da 6. kattan düşen kişi hayatını kaybetti  CNN Türk

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR'da 7 katlı binanın 6. katından düşen genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre İsrafil Erol (30) sabah ...

Devran çöktü... İstanbul'da nefes kesen anlar!  Hürriyet

Son Dakika Haberler - İstanbul'da Devran lakaplı Y.Z.Ç'nin elebaşılığını yaptığı torbacı çetesine yönelik helikopter destekli ?15 Temmuz Demokrasi Şehidi ...

İlk toplantının ardından bugün ikincisi yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında...  Sabah

İlk toplantının ardından bugün ikincisi yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. Var olan iki komisyona paralel...

İstanbul için toz taşınımı uyarısı  NTV

İstanbul'un bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi bekleniyor.

İmamoğlu İtalyan basınına konuştu: İstanbul'un en demokrat belediye başkanı olmak için çalışacağım  T24

İtalya'da yayımlanan La Stampa gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir söyleşi yaparak baş sayfadan "Erdoğan'ı yenmek artık ...

İstanbul'da bu hatalar nasıl yapıldı?  Internet Haber

Seçim sonrası bana ulaşan bir mesaj dikkatimi çekti. Mesajın sahibi önemli bir hataya dikkat çekiyordu.

Enerjinin liderleri İstanbul'da buluşuyor  BigPara

Enerjinin liderleri İstanbul'da buluşuyor: Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı 25-26 Nisan tarihlerinde ...

Video: İstanbul'daki skandaldan sonra İmamoğlu olay yerinde  Odatv

İstanbul Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarın zanlıları henüz yakalanmamışken, bu defa da Atatürk Mahallesi'nde yeni bir cinsel ...

İstanbul?da kereste deposu alev alev yandı  Sözcü

İstanbul'da kereste deposu alev alev yandı İstanbul Ataşehir'de bir kereste mağazasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yarım ...

İstanbul?da ölüm tuzağı! Telefondaki kadın ?Düğünümüz var, acil? dedi sonrası?  Hürriyet

Son Dakika Haberler - Cezaevi firarisi Erol K., eski kiracısı kadını kullanarak husumetli olduğu kuzenini tuzağa düşürdü. Kuzen Öztürk Karateke, tadilat için ...

Cemre, Şeniz'in foyasını ortaya çıkardı!  Kanal D

Zalim İstanbul'un 4. bölümünde Cemre, Şeniz'in Nedim'e yaptığı şiddeti Agah'a izlettiriyor!

İstanbul ve Yalova'daki izlerin sırrı  Kokpit Aero

Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Yalova semalarındaki izler dikkat çekiciydi. Bir okuyucumuzun çektiği fotoğraflarda hangi uçağın uçtuğunu soruyordu. Tarihlere ...

Son dakika: YSK'dan İstanbul kararı  Ahaber

Son dakika haberi... İstanbul seçimlerine yönelik itirazları görüşen YSK, 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına ...

"İstanbul'da etkili olan bir AKP'li: Seçimin yenilenmesini kendi çıkarlarını düşünenler istiyor"  T24

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, "İstanbul'da etkili bir AKP'li" dediği ismin ifadelerini bugünkü köşesinden aktardı. AKP'li isim, seçimin yenilenmesi için zorlayanları ...

İstanbul'da 'sahibinden satılık böbrek' ilanı: Maddi zorluklar ve borçtan dolayı...  soL portal

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kişi otobüs duraklarına satılık böbrek ilanı yapıştırdı.İlanı yapıştıran kişi, maddi durumunun kötü olduğundan dolayı böbreğini ...

SiyasetMaşeri vicdan İstanbul seçiminin iptalini istiyor  Yeni Akit Gazetesi

Organize hile ve usulsüzlüklerin tespit edildiği İstanbul seçimlerine yönelik olağanüstü itirazın sonuçlandırılması için çalışmalar sürerken, hukukçulardan YSK'ya ...

YSK'nin İstanbul kararı ne anlama geliyor?  soL portal

İyi Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen YSK'nin dün aldığı ara kararı değerlendirdi.

Yurt içi piyasalar merkez bankasının faiz kararına odaklandı - İstanbul Haberleri  Habertürk

Küresel piyasalar açıklanan verilere bağlı olarak karışık bir seyir izlerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün...

İstanbul'da bir taksici, aracında unutulan parayı teslim etmek için 40 kilometre yol gitti  Takvim

İstanbul'da bir taksici, aracında unutulan telefon ve parayı teslim etmek için 40 kilometre yol gitti. 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti.

İstanbul'un dört bir yanı lalelerle süslendi  ntv.com.tr

İstanbul'un dört bir yanı şehrin simge çiçeği lalelerle süslendi. Korulara, parklara meydanlara yaklaşık 20 milyon lale dikildi... Laleler havadan görüntülendi.

Sahte seçmen skandalında son perde! 'Kısıtlı seçmen' ne anlama geliyor?  Ahaber

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da AK Parti'nin usulsüz seçmen kaydı yapıldığına dair itirazını kabul etti. YSK, 41 bin 132 kişinin araştırılmasına karar...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 24 Nisan 2019 hava durumu  Ahaber

24 Nisan 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son ...

Son dakika haber: İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğa istismar infial yarattı! Küçükçekmece'de mahalleyi?  Sabah

İstanbul Küçükçekmece'de son dakika istimaslar haberi mahalleyi karıştırdı.Sokakta oynayan dört yaşındaki küçük kız çocuğuna yapılan cinsel istismarda ...

İstanbul'da acı olay! Eve gitmek için bindiği takside?  Takvim

İstanbul Bakırköy'de akşam saatlerinde evine gitmek isteyen bir vatandaş taksiye bindi. Adının Niyazi D. olduğu öğrenilen vatandaş, takside fenalaşarak hayatını ...

İstanbul'da takside tecavüz skandalı! Genç kadının ifadeleri ortaya çıktı  Hürriyet

Son Dakika Haberler - Kasım ayında İstanbul'da bir eğlence mekanından çıktıktan sonra taksiye binen genç kadın, şüpheli şoför Fatih K. tarafından tecavüze ...

İstanbul'da satılık böbrek ilanı!  Diken

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kişi otobüs duraklarına satılık böbrek ilanı yapıştırdı. İlanı yapıştıran kişi, maddi durumunun kötü olduğundan dolayı böbreğini ...

İstanbul Havalimanı'nda köprü sistemi çalışmıyor  NTV

İstanbul Havalimanı'na inen uçakların körüklere yanaşmasını sağlayan sistem, milyonlarca dolar harcanmasına rağmen çalışmadı. Aksamalara ve zaman ...

05:52 PanAm'ın Lockerbie'de patlatılan 747'sinin provası İstanbul'da yapıldı  Kokpit Aero

PanAm Havayolları'nın Londra-New York seferini yapan Boeing 747 Jumbo Jeti, ön kargo bölümündeki bir bavulun içindeki teypteki bombanın infilakı ile ...

Deniz Zeyrek: 'Gerilim İstanbul'un geri alınmasını sağlar' diye düşünen varsa Türkiye'ye kötülük eder  Diken

YSK, böyle bir ortamda ikna edici gerekçeler olmaksızın İstanbul seçimini iptal ederse, muhalefetten gelecek tepkinin yaratacağı gerilim de Çubuk'ta tohumları ...

YSK, İstanbul İçin Olağanüstü İtirazda Ara Karar Verdi  Haberler.com

YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.

İstanbul'da 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada  ntv.com.tr

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yolcu otobüsünün arkasına tutunarak seyreden 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Canlarını hiçe sayan ...

Nagehan Alçı paylaştı İstanbul seçimi için müthiş iddia  Internet Haber

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, YSK içinde 4 üyenin İstanbul seçiminin tekrarından yana olduğu, 4'ünün karşı durduğu, 3'ünün ise kararsız olduğu iddiasını ...

Kraliçelik İstanbul?un doğasında var  Hürriyet

Dünyanın en güzel kenti Şehirlerin kraliçesi Peki onu gerçekten tanıyorum demek mümkün mü? Mehmet Coral, 'Kraliçe'nin Hatıra Defteri'nde yine çok iyi bildiği ...

İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor  Evrensel

Yeni havalimanında ikram tesisi bulunmaması nedeniyle THY'nin ikram malzemelerini 43 kilometre uzaktan TIR'lar ile taşıdığı iddia edildi.

Zalim İstanbul dizisi oyuncuları ve konusu! Zalim İstanbul nerede çekiliyor?  Habertürk

Zalim İstanbul bu akşam 4. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Zalim İstanbul nerede çekiliyor? Zalim İstanbul dizisi oyuncuları kimler? Zalim İstanbul dizisi ...

İstanbul-Bodrum uçağında korku dolu anlar yaşandı  Yeni Asır

İstanbul-Bodrum uçağında yapılan "Kemerlerinizi bağlayın denize zorunlu iniş yapıyoruz" anonsu yolcuların panik yaşamasına neden oldu. O anlar cep telefonu ...

TOKİ 2019 İstanbul kura çekiliş sonuçları son dakika açıklandı mı? İşte Ayazma, Kayaşehir, Tuzla kura?  Takvim

TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesi için başvurular tamamlandı. 636 bin 787 ...

Maltepe mitingi: İmamoğlu'ndan İstanbul halkına 'yeni nesil belediyecilik' sözü  BBC Türkçe

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması" için kutlamalar, Maltepe'deki miting alanından saatler ...

İstanbul?un ilk belediye seçiminde başkanlık el değiştirmişti mazbata krizi ilk değil  Sabah

1963 yılında İstanbul'da belediye başkanının kim olacağına dair seçim kurulları nezdinde 22 gün süren mazbata mücadelesi yaşanmıştı. AP adayı olan Nuri ...

İstanbul Meclisi AK Parti'de  Yeni Şafak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık binasında yapıldı. Meclisin ana gündeminde 23 ...

İstanbul'a dolu sürprizi  Sabah

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava devam ederken sabah saatlerinde vatandaşlar dolu sürpriziyle karşılaştı. Bahar ayında gelen dolu yağışı vatandaşları şaşırttı.

İstanbul?da pes dedirten olay? "Bana değil duvara çarptın, görmedim?  Sabah

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı'nda seyir halinde olan motosikletli gence, sinyal bile vermeden sokak arasından aniden yola çıkan minibüs sürücüsü çarptı.

Süper Lig'de yarın oynanacak Başakşehir - Göztepe maçının muhtemel 11'leri  CNN Türk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR. Mert- Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro (Adebayor), Arda, Robinho SAKAT: Alexandru Epureanu CEZALI: ...

?Hukuk uygulanırsa İstanbul seçimleri kesinlikle yenilenir?  Sabah

Türkiye nefesini tuttu YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında AK Parti'nin yaptığı başvuru hakkında vereceği kararı bekliyor. CHP'li ...

İstanbul?da ofisler boş kaldı  YeniÇağ

Döviz kurundaki dalgalanma sonrası kiralarda indirime gidilmesine rağmen ofisler boş kaldı. İstanbul'da yatırımı biten ofislerin yüzde 24.98'i kiracı bulamadı.

Meksika İstanbul Konsolosu Julio César Escobedo Flores: Narcos, turizmimizi kötü etkilemedi  Sözcü

İstanbul Meksika Konsolosu Julio César Escobedo Flores, Netflix'teki şiddet unsuru yüksek olan dizilerin Meksika'nın imajına kötü yönde etki etmediğini ...

Cemre, Cenk'i görünce çılgına dönüyor!  Kanal D

Zalim İstanbul'un 4. bölümünde, Cenk'in düzenlediği sahnede şarkı söyleyen Cemre gözlerini açtığında şoka uğrar.

İstanbul'da dolu yağdı  Hürriyet

Son Dakika Haberler - İstanbul'da yağmur ve zaman zaman dolu etkili oluyor.

YSK İstanbul kararını ne zaman açıklayacak? Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbata geri alınabilir mi?  Ahaber

Maltepe'deki sonuçların gelmesiyle birlikte İl Seçim Kurulu CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını teslim etti. Tepki çeken bu karar çok konuşuldu.

İstanbul Bakırköy'de Bir Müşteri Bindiği Takside Hayatını Kaybetti  Haberport

İstanbul Bakırköy'de taksi durağından bir taksiye binen müşteri yolda hayatını kaybetti.

İstanbul'da kamyon altında can pazarı  CNN Türk

Son Dakika Flaş Haberler - Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı bisikletli şahsı, sıkıştığı lastiklerin arasından itfaiye kurtarıldı.

Fas'ta nikah İstanbul'da düğün!  Hürriyet

Ocak ayında Fas'ta nikah masasına oturan Tuğçe Sarıkaya ile Güven Dağıstan dün düğün yaptı.

İstanbul?da silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldılar  Sözcü

Sancaktepe'de oto yıkamacıdan çıkan 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Kimliği belirsiz saldırganlar plakası alınamayan bir araçla kaçarken, hastaneye ...

İstanbul'u bir dönem yönetenleri utandıracak sohbet  Odatv

AKP döneminde yapılan ihalede ödenen miktar tartışma konusu oldu. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet sitelerinin kurucuları sosyal medya ...

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kağıthane'de çöken bina ile ilgili açıklama  Sabah

Dün Kağıthane'de yıkılan bina ile ilgili flaş gelişme... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kağıthane'de afet acil durum merkezinde açıklama yaptı. İstanbul Valisi Ali ...

İstanbul'da indirim rüzgarı  CNN Türk

Son Dakika Flaş Haberler - İstanbul'da tüketicinin kesesini düşünen indirim günleri başladı. Yenibosna'da bir AVM'nin otoparkı boşaltıldı dev markalar ürünlerini ...

AK Parti'den İstanbul için ek dilekçe  Anadolu Ajansı

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sundu. - Anadolu Ajansı.

İstanbul'da organ ticareti operasyonu  Sabah

İstanbul'da organ ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, ...

İzmir ve İstanbul Romanları karnavalda kapışıyor  Sabah

Hıdırrellez vesilesiyle, 4 Mayıs'ta İzmir Arena, Roman karnavalı Romanival'a ev sahipliği yapacak. Karnavalın fikir babası Hamdi Akatay, 'Romanların Elvis'i' ...

Son dakika... İstanbul trafiğini kilitleyen kaza - Son Dakika Haberler  Hürriyet

Son Dakika Haberler - İstanbul Bakırköy'de köprü altına sıkışan TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'un gürültü haritası  CNN Türk

Son Dakika Flaş Haberler - İstanbul'un gürültü haritasına göre en kirli semtleri Şişli ve Küçükçekmece oldu. Bu gürültüye uzun süre maruz kalmak sağlık ...

İstanbul'da casus operasyonu! İki ajanın görüntüleri ortaya çıktı  Ahaber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki istihbarat görevlisi yakalandı....

Meteoroloji son dakika olarak uyardı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor!  Sabah

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika yağış ve hava durumu uyarısı geldi. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış ve kar görülmüştü.

Bahçeli: 'İstanbul'da Seçimin Tekrarı Beka Meselesidir'  Onedio

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı. Bahçeli burada yaptığı konuşmada "İst...

İstanbul?da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak  Sabah

Trafike çıkacaklara son dakika uyarısı. İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Her gün milyonlarca aracın trafiğe çıktığı İstanbul'da sürücülerin en çok ...

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması  NTV

İstanbul'un 39 ilçesinde helikopter destekli uygulama yapıldı.

Son dakika: İstanbul'da bir bina çöktü  Sabah

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Kağıthane'de bir bina çöktü! Binanın çökme görüntüleri anbean kameralara yansırken 2 otomobil enkaz altında kaldı.

"İstanbul yenilgisi boyalarını döktü"  YeniÇağ

Eski bakan Rıfat Serdaroğlu, kişisel internet sitesinde bugün yayımlanan yazısında, Cumhur İttifakının İstanbul yenilgisinden sonraki yaklaşımına tepki gösterdi.

İstanbul'da seçim sonrası ilk anket  Gazete Duvar

MAK Danışmanlık'ın seçim sonrası İstanbul'da yaptığı anket çalışmasına göre 'Tercihiniz değişir mi?' sorusuna yüzde 84 'Değişmez', yüzde 16 'Değişir' yanıtını ...

Son dakika haberi: YSK İstanbul seçim sonuçları kararını ne zaman verecek? Flaş seçim ve mazbata?  Sabah

Türkiye 2019 yerel seçimlerini geride bıraktı. İstanbul seçim sonuçları ile ilgili tartışmalar ve hukuki süreç ise devam ediyor. Yaşanan son dakika gelişmeleri ...

Şimdi Dört Bir Yanı Betonlarla Çevrili Olan İstanbul'un Bir Zamanlar Bütün Halkı Kucakladığı Eski Plajları  Onedio

İstanbul'da yaşayanlar veya gidenler sayısı sürekli olarak artan ve betonlaşan şehri gördükçe "nerede o eski İstanbul" demekten kendini alıkoyamıyor. Tabii ki ...

İstanbul?da bir taksici, müşterisine tecavüz etti  T24

İstanbul'da Y.S. isimli kadın, taksi şoförü Fatih K.'nin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek polise başvurdu. Taksici, tutuklandı. Sabah gazetesinden Sema Alim ...

Avrupa?nın en büyük ahşap yapısı İstanbul?da kurtarılmayı bekliyor  CNN Türk

Son Dakika Flaş Haberler - CNN TÜRK Yorumcusu Hakan Çelik, Paris'teki Notre Dame katedrali için ortaya konan ilgi ve dikkatin Türkiye'nin risk altındaki kültür ...

İstanbul'da torbacı operasyonu (Video)  ntv.com.tr

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik son yılların en kapsamlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bin polisin katıldığı operasyonda 73 yaşındaki Koah hastası ...

İstanbul'da minibüs şoföründen örnek davranış (Video)  NTV

İstanbul'da bir vatandaş, yanlış bindiği minibüste, yüklü miktarda para dolu olan çantayı unuttu. Olayı fark eden minibüs şoförü, çantanın sahibine ulaşarak ...

AKP İstanbul?da seçim iptali için YSK?ye KHK?lilerin listesini verdi  Cumhuriyet

Siyaset - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün seçimlerden sonra ilk kez AKP İstanbul İl Başkanlığı'na gelerek, İstanbul seçimlerine ilişkin ...

İstanbul Havalimanı'nda şoke eden olay!  AirportHaber

Türk Hava Yolları'nın Münih'e gidecek uçağının yolcu alımı sırasında yer hizmetleri görevlisinin başına metal parça düştü.

İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu (Hücre evinde böyle yakalandılar)  NTV

İstanbul Fatih'te FETÖ'nün gaygubet evine düzenlenen operasyonda 6 kişi yüklü miktarda para ile yakalandı. Operasyonda, H.Ç ile birlikte örgüt üyeliğinden ...

AKP?de kritik İstanbul toplantısı  YeniÇağ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla seçim değerlendirmesi yapmak üzere AKP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti.

Yüzbinler ?İstanbul?a Yeni Bir Başlangıç Buluşması?nda buluştu  Sözcü

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetiyle Maltepe Miting Alanı'na akan yaklaşık 2 milyon vatandaş, "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç ...

Zülal Kalkandelen: İstanbul'un heyecanı yurdu sardı  Cumhuriyet

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını almasının hemen ardından önce İzmir'e, oradan da Vegfest için Didim'e geldim.

Son dakika haberi? AKP?den İstanbul için yeni başvuru  Sözcü

AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek dilekçe sundu. Dilekçede KHK ile kamu ...

Son dakika: YSK'dan MHP'nin İstanbul başvurusuyla ilgili ara karar | Video  Ahaber

Son dakika haberi... YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istedi.

Solcu Liseliler'den coşkulu 1 Mayıs pikniği: Bekle bizi İstanbul, 1 Mayıs'a geliyoruz...  soL portal

23 Nisan'da Kartal Aydos Ormanı'nda buluşan Solcu Liseliler, 1 Mayıs öncesi coşkulu bir piknik gerçekleştirdi. Piknikte, çeşitli oyunlar oynayan, türküler ...