istanbul Etiketli Haberler

Finans Merkezi ?halesi 18 Ekim 2012 de

7 yıl önce  ?hale, 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor   ?stanbul Uluslararas? Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alan? Arsa Sat??? Kar??l??? Gelir Payla??m? ??i ihalesi 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor.   haberin devamı

Bo?az tüneli, 47,5 milyon arac? tarihî yar?madaya sevk edecek

8 yıl önce  Sultanahmet-Selimiye aras?ndaki tünelin cazibesiyle tarihî yar?madan?n silueti New York’unkine benzeyecek. Güzergâhta Sultanahmet siluetini bozan gökdelen ve onu takip edecek yeni kuleler, tedbir al?nmas? gere?ini ortaya koyuyor. haberin devamı

Midyeli temele 5 y?l hapis

8 yıl önce ?stanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 4 sene önce çökerek 3 ki?iye mezar olan Huzur Apartman?’n?n müteahhidi 5 y?l, mühendisi ise 3 y?l 4 ay hapis cezas?na çarpt?r?ld?. ?STANBUL - Zeytinburnu ilçesinde bulunan Huzur Apartman? 27 ?ubat 2007’de çökmü?tü. Binada bulunan 3 ki?i hayat?n? kaybetmi?ti. Olayla ilgili aç?lan dava geçti?imiz günlerde sona erdi. haberin devamı

?pek Yolu?nun yerini Çelik Yolu alacak

8 yıl önce  45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, ba?lad?   ?n?aat ve in?aat malzemeleri endüstrisinin d??a aç?lan en büyükpenceresi olma hedefiyle yola ç?kan ve 45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, 08 Eylül’de CNR Expo?stanbul'da kap?lar?n? dünyaya açt?. haberin devamı

?stanbul'u uluslararas? finans merkezi yapacak Finans Merkezi projesinde in?aat a?amas?na gelindi.

8 yıl önce TOK? ve Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? yetkilileri ile Ziraat Bankas?, Halk Bankas?, Vak?fbank, BDDK ve SPK yetkilileri dün bir araya gelerek konuyu masaya yat?rd?. Proje çerçevesinde be? y?lda 2-3 milyar dolarl?k yat?r?m yap?lmas? gerekiyor. haberin devamı

?stanbul'un yeni gökdelen merkezi

8 yıl önce  Osmanl?'n?n sanayile?me sürecine tan?kl?k eden Bomonti, gayrimenkulde h?zl? dönü?üm geçiriyor.   Lüks rezidans ve ofis projelerine ev sahipli?i yapan bölgede 1 milyar dolarl?k proje var, fiyatlar 2 bin 600 dolardan ba?l?yor. ?stanbul'un gayrimenkul rüzgar?ndan etkilenerek kabuk de?i?tirme sürecine, tarihi Bomonti semti de dahil oldu. haberin devamı

?stanbul, modern ?ehir hastanelerine kavu?uyor

8 yıl önce  ?stanbul'un her iki yakas? önümüzdeki y?llarda sa?l?k ve tedavi konusunda dev yat?r?mlara sahne olacak. Sa?l?k Bakanl???'n?n gündemine ald??? ?ehir hastaneleri konusunda ?kitelli'deki proje netle?irken Anadolu yakas?nda da 2 noktaya 2 biner yatakl? 2 hastane yap?lacak. haberin devamı

Dünyan?n emlak devleri Türkiye'de

8 yıl önce Bu y?l ilk kez düzenlenen Megabuild, Donald Trump, ?eyh Mohamed Ali Alabbar ve Zaha Hadid gibi isimleri a??rlayacak haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

8 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

8 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Üçüncü köprü yolunda 15 dev

8 yıl önce   ?stanbul Bo?az?’na in?a edilecek üçüncü köprü için dev gruplar ?imdiden s?raya girdi. 6 milyar dolara mal olacak yeni köprü için bugüne kadar 15 yat?r?mc? ?artname ald?   Üçüncü köprüyü yapmaya talip olan 15 ?irketin 7’sini Türk ?irketler olu?turdu. Kolin, Park Holding, Mapa, Cengiz ?n?aat, STFA, Yüksel ?n?aat ve Varyap ?artname alan ?irketler aras?nda yer ald?.    ?HALEDE SÜRE UZATIMI ?STEND? Projeyi daha detayl? incelemek isteyen baz? yat? haberin devamı

UNESCO?DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI

8 yıl önce UNESCO’DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI UNESCO Dünya Miras? Komitesi 35. Toplant?s?’nda; ?stanbul’un projelerini ve Miras Alan Yönetimi’ni onaylad?.Toplant?da ayr?ca ?stanbul, “tehlike alt?nda miras listesi”ne al?nmas? y?llardan sonra ilk kez gündemden ç?kar?ld?. haberin devamı

?stanbul Bahçelievler'de 20'den fazla ?irketin yar??t??? arsa ihalesi sonuçland?

8 yıl önce   Özelle?tirme Yüksek Kurulunca, özelle?tirme kapsam?na al?nan Maliye Hazinesi ad?na kay?tl?, ?stanbul Bahçelievler ?lçesinde bulunan 14.576,53 metrekare yüzölçümlü arsan?n 79 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt ?n?aat ve Sanayi A.?.'ye sat?lmas?na karar verildi.         Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???n?n 4 adet ''Özelle?tirme Yüksek Kurulu Karar?'' Resmi Gazetenin bugünkü say?s?nda yay?mland?.         Buna göre, Özelle?tirm haberin devamı

?stanbul'un Anadolu Yakas?'na ikinci dev metro

8 yıl önce  ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Anadolu yakas?na ikinci metro in?aat? için ilk ad?m? at?yor. Firmalar?n projeleri tamamlanan metro in?aat?n?n yap?lmas? için dünya çap?nda ihaleye ç?k?ld?. ?hale ilan? Avrupa Birli?i resmi sitesinde yay?nland?. ?haleye her ülkeden dal?nda uzman in?aat firmalar? kat?labilecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro hatt?, yakla??k 17 kilometre uzunlu?unda olacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

8 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Ankara-?stanbul sürat demiryoluna Çinliler talip

8 yıl önce 34 y?ld?r hayata geçirilemeyen ve yakla??k 1 milyar lira harcand?ktan sonra projenin 'uygulanabilir' olmad??? gerekçesiyle yar?m b?rak?lan Sürat Demiryolu Projesi'ne Çinliler talip oldu. Çinli ve TCDD yetkilileri, hat üzerinde yapt?klar? ön çal??may? tamamlad?. Çal??maya göre, hat 350 kilometre h?za uygun ?ekilde in?a edilebilecek. Proje için Devlet Demiryollar?, Çinliler ile i?birli?ine giderek detaylar? Çinli uzmanlarla birlikte incelemeye ald?. Bir yandan da ayr?nt?l? yer etüdü ve teknik çal??malar ba?lat?ld?. Çinli ve haberin devamı

Ortaköy Camii'nde Can Korkusu

8 yıl önce Bo?az k?y?s?nda Sultan Abdülmecid taraf?ndan ünlü mimar Nigogos Balyan'a 1853'te yapt?r?lan tarihi camiyi kurtarmak için devlet harekete geçti. Büyük Mecidiye Camii'nin imam? Mahmut Çolman, ya?ananlar? Habertürk'e ?öyle anlatt?: ‘Diken Üstünde Namaz' haberin devamı
İstanbul'un nüfusu ne kadar, kaç milyon? Metropol şehir İstanbul hakkında ki bilinmeyenler!  Habertürk

İstanbul'un şuan ki nüfusu ne kadar? Ne kadar insana ev sahipliği yapıyor? İstanbul hakkında merak edilenler ve daha fazlası haberimizde...

İstanbul Craft Week başladı  Yeni Akit Gazetesi

Geleneksel sanatlar ve zanaat kültürünü şehrin her noktasında yaşatması hedeflenen İstanbul Zanaat Haftası kapsamında atölyeler, söyleşiler ve İstanbul'un ...

İstanbul?a ihanetin tarihi  Sözcü

?Bir vakitler, şekilleri, boyları ve renkleri tespit edilen binalarla süslenmiş yedi tepenin efsanevi manzaraları artık silinmek üzeredir? İstanbul gelecek asırlarda ...

Konut satışında İstanbul ilk sırada  Anadolu Ajansı

Türkiye genelinde mayıs ayında 82 bin 252 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 895 konutla ilk sırada yer aldı. - Anadolu Ajansı.

Simon Kjaer İstanbul'a geldi  CNN Türk

Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

'Bu yılın sonunda İstanbul'a 15 milyon turist gelecek'  Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'a 9 milyon 300 bin turist geliyordu 2016 yılının sonunda. 2 yılda bu rakam 13,5 milyona, bu yılın sonu itibarıyla da 15 milyona ...

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe  Anadolu Ajansı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 75 kilogram Hint keneviri, 60 bin uyuşturucu hap, 8 kilogram Afyon sakızı, 8 kilogram bonzai ham ...

İstanbul?da kaç kişi yaşıyor? İşte 2019 İstanbul nüfusu?  Sabah

Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul gerek tarihiyle gerek güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çeken iller arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul nüfusu ise ...

SGK Başkanı İstanbul'da seçim çalışmasına katıldı  YeniÇağ

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın, İstanbul Gaziosmanpaşa'da AKP'nin adayı Binali Yıldırım için seçim kampanyası ...

İstanbul?da yangında can pazarı  Sözcü

İstanbul'da yangında can pazarı İstanbul Ataşehir'de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.Daire yaşayanlardan bir kişi ...

İstanbul'da sokak ortasında çatışma! Rus ve Gürcüler...  Hürriyet

İstanbul Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında otelde çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Son dakika: Seçim anket sonuçlarında Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu? İşte İstanbul seçim sonuçları?  Sabah

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerine kısa süre kala son dakika haberleri üst üste geliyor. İstanbul seçim sonuçları anketinde AK Parti ile ...

'Herkes nefesini tutmuş İstanbul'un seçimini bekliyor'  Anadolu Ajansı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sanki İstanbul'un seçimini yapmıyoruz, Avrupa'nın seçimini yapıyoruz. Bu ne ilgi, alaka.

İstanbul Düellosunun Kazananı Kim Oldu?  Amerika? nın Sesi - VOA Turkish

YSK tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri'ne tam bir hafta kala, seçimlerin en güçlü iki adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ...

İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı  Posta

Okmeydanı'nda, ışıklarda duran lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Süleyman Soylu: İstanbul'un başına bir tezgah kuruluyor  Gazete Duvar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de Siirt Vakfı ve İkizbağlar Köyü Derneği programına katıldı. Soylu, "İstanbul'un başına bir oyun, bir tezgah kuruluyor" ...

Küçük çocuğu uyutup hırsızlık yapan bakıcı İstanbul'da yakalandı  Sabah

Balıkesir'de baktığı 3 yaşındaki Ayaz'ı ilaçla uyutup hastalanmasına neden olan, yaptıkları ortaya çıkınca evdeki değerli eşyaları çalıp kaçan Özbek dadı ...

MAK anketi: İstanbul araştırmasında hangi aday önde? - Fotoğraf Galerisi  T24

MAK Danışmanlık, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yaptığı 33 bin kişilik anketi yayınladı. Telefon görüşmeleri ...

Bahçeli, İstanbul'da hemşehri dernekleriyle buluştu  Hürriyet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da hemşehri dernekleriyle buluştu. Bahçeli açıklamasında ABD'nin S400'lerle ilgili mektubuna yönelik sert ifadeler ...

İstanbul'da seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı  CNN Türk

Son Dakika Flaş Haberler - Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken ...

İstanbul için yeni anket sonucu açıklandı  soL portal

23 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan yeni bir anket çalışmasının sonuçları açıklandı.Reuters'in aktardığına göre anket, MAK Danışmanlık tarafından 33 bin ...

Banker Bilo Filmi Gerçek Oldu: 75 Göçmen İş Vaadiyle Kandırılıp İstanbul Yerine Ankara'ya Bırakıldı  Onedio

Türkiye'ye yasa dışı yollara giren ve iş vaadiyle dolandırılan farklı uyruklara sahip 75 göçmen, 'İstanbul' diye Ankara'ya bırakıldı. Yaşanalar Banker Bilo filmini ...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: MHP İstanbul'un her yerinde  CNN Türk

Ümit UZUN-Cemal YURTTAŞ-Harun UYANIK/İSTANBUL (DHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un her ...

İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı  Anadolu Ajansı

İstanbul 2019 yılı yaz Kur'an kursu açılış programı, Başakşehir Merkez Cami Kur'an Kursunda, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Başakşehir ...

HDP'den ortak yayın açıklaması: "İstanbul seçmenlerinin kararını etkileyecek köklü bir tablo ortaya çıkmadı"  T24

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, mazbatası elinden alınan CHP'nin İBB adayı Ekrem ...

'İstanbul'da 155'e yapılan çağrılarda intikal süresi 7,5 dakikaya düştü'  Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece Halkalı'da temmuz ayında faaliyete geçmesi planlanan 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Soylu'ya ziyaretinde ...

İş vaadiyle kandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar  Haber7

Türkiye'ye yasa dışı yollara giren ve iş vaadiyle dolandırılan 75 kaçak göçmen, 'İstanbul' diye Ankara'ya bırakıldı.

İşte AKP?nin İstanbul gerçeği: Her ay 40 bin kayıtlı çalışan işini kaybediyor!  BirGün Gazetesi

?Ne dediysek yaptık? diyorlar, itiraf ediyorlar. Vatandaşların en önemli sorunu işsizlik, istihdamın daralması ve geçim derdi iken AKP ?İstanbul'da yaptıklarımız ...

İstanbul seçmeni 23 Haziran'da oyunu neye göre kullanacak?  Euronews Türkçe

Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit our frequently asked questions about HTML5 video.

Sultangazi Belediye Başkanı mesajla duyurdu: Erdoğan İstanbul'da miting yapacak  Haberler.com

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşlara SMS ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da miting yapacağını duyurdu.

İstanbul'da lüks araca silahlı saldırı  Haber7

Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralıların olduğu öğrenildi.

Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez  Haberler.com

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'İnsanların gözlerine bakarak yalan söyleyen birisine İstanbul emanet ...

Erdoğan, İstanbul için eski milli görüşçülerle buluşacak  Milli Gazete

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini 31 Mart'ta kaybeden Erdoğan, 23 Haziran'da kaybetmemek için eski milli görüşçülerle toplanacak. Erdoğan, bu ...

Yer İstanbul... Servis şoförü dehşeti yaşattı  Hürriyet

İstanbul, Maltepe'de servis şoförü, siteden çıktığı sırada yavru kediyi aracıyla ezerek ölümüne neden oldu. Aynı sitede oturan Goncagül Üstünyer, servis ...

TKP'den İstanbul seçimlerine günler kala dikkat çeken karar: Sandığa gitmeyeceğiz  Haberler.com

TKP'den yapılan "Halkımıza..." başlıklı açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ile birlikte, hiç ...

İSTANBUL- PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ  Haberler.com

İSTANBUL- PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ...

Son dakika? İstanbul?da hastane karantinaya alındı!  Sözcü

Son dakika? İstanbul'da hastane karantinaya alındı! Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan ...

Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli  Hürriyet

Haberler - TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli ve vazgeçilmez. 2018 yılından itibaren başlayan ...

18-20 Soru hazırladım, konu İstanbul ve seçim  Sözcü

Yılın buluşmasından önce FOX'un başarılı sunucusu İsmail Küçükkaya SÖZCÜ'ye konuştu: Nefesler tutuldu. Bu akşam saat 21.00'de CHP ve AKP'nin İstanbul ...

İstanbul'da bebek arabasındaki çantayı çaldılar  Ensonhaber

2 kadın hırsız, alışveriş yapan bir kadının bebek arabasına astığı çantayı çalıp kaçtı.

Lecce, Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor  T24

Serie A'nın yeni ekibi tecrübeli golcüyle iki yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Son dakika... İstanbul açıklarında tekne battı  CNN Türk

Son Dakika Flaş Haberler - Kadıköy Haydarpaşa'da mendirek yakınlarında bir tekne batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk, 2'si kadın 5 kişi denize ...

Erdoğan: 'Milletin inancıyla, İstanbul'un tarihiyle kavgalı azgın azınlığın bu şehrin dokusunu,...  Haberler.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ...

'İstanbul kararını Yıldırım'dan yana kullanacak'  Haberler.com

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, 'İnanıyoruz ki İstanbul kararını ...

İstanbul seçimine günler kala AK Parti'den bomba hamle  Haber7

AK Parti, deneyimli isimlerden oluşan 62 bin 372 asil ve yedek sandık kurulu üyesi belirledi. Bu üyelerin yanı sıra sandıklarda görev yapacak 200 bin civarında ...

Ortak yayının ardından Yıldırım'dan ilk açıklama: Biz konuştuk kararı İstanbul halkı verecek  Sputnik Türkiye

Yıldırım, "İstanbullu uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Canlı yayında İstanbul'u konuştuk. Ekrem Bey ve ben gayet samimiyetle cevap verdik.

'İstanbul'da Bir Tatlı Huzur' etkinliği  Timeturk

Nesrin Çaylı Sanat ve Okuma Evi öğrencilerinin yıl boyunca aldığı sanat ve şiir yorum derslerindeki performansları, 'İstanbul'da Bir Tatlı Huzur' adlı sergi ve şiir ...

Deniz için İstanbul?a yakın tatil kasabaları  Ensonhaber

İstanbul'dan uzaklaşmak isteyip çok da uzaklara gitmek istemeyenler için bir tutam deniz keyfi yapabileceğiniz yerleri derledik.

YSK seçmen bilgisi nasıl sorgulanır? 23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım?  Takvim

İstanbul seçimlerine bir hafta kala vatandaşların merakla araştırdığı konuların başında YSK seçmen bilgisi geliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 'İstanbul ...

Son Dakika - Hava durumu için Meteoroloji'den üst üste uyarılar geldi! Sağanak yağış geliyor?  Sabah

Meteoroloji son dakika olarak yaptığı bildiriminde dikkat çeken uyarılarda bulundu! Haziran ayının ortalarını da geride bırakırken henüz hava sıcaklıkları ...

İstanbul belediye ineğinin sütü bu akşam ekranda!  Sözcü

Bu akşam 21'de. Ekran başında karşılıklı oturmuş iki adayın İstanbul üzerinden ?Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hesaplaşmasını? izleyeceğiz. İsmail Küçükkaya!

İstanbul'un yeni sembolü tamamlanıyor  TRT Haber

İstanbul Çamlıca'daki dev radyo ve televizyon kulesinin inşaatı devam ediyor. Yıl sonunda tamamlanması beklenen kule hizmete girdikten sonra vericiler tek ...

Liverpool İstanbul'a geliyor! Bilet fiyatları açıklandı  CNN Türk

Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ın 14 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı UEFA Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa sunulacak.

Mursi için İstanbul ve Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılınacak  Yeni Şafak

Mısır'da darbecilerin zulmü altında şehit düşen eski Cumhurbaşkanı Mursi için yarın ikindi namazının ardından Ankara ve İstanbul'da gıyabi cenaze namazı ...

İstanbul'da sokak ortasında çatışma: Yaralılar var  Haber7

Fatih'te Çeçenler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul?da cirit ve okçuluk şöleni  Posta

İSTANBUL, (DHA) ? KAĞITHANE Sadabad Yaz Etkinlikleri'nin son gününde Ata sporlarımızdan cirit ve okçuluk şöleni vardı. İki gün süren etkinlikte sporcular ...

SONAR son 23 Haziran İstanbul seçim anketi sonuçlarını açıklandı  Haber3.com

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde SONAR Araştırma firması tarafından son yapılan kamuoyu araştırma ...

İstanbul?da feci kaza kamerada  Sözcü

İstanbul'da feci kaza kamerada İstanbul Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı ...

"Ya israf düzeni kazanacak ya İstanbul kazanacak"  YeniÇağ

İBB'deki ihtiyaç dışı harcamalara dikkat çeken video, 23 Haziran'da sandığa davet ederken; "Ya israf düzeni kazanacak ya İstanbul kazanacak" mesajı veriyor.

İstanbul'da YKS öğrencilerine ulaşım ücretsiz  Yeni Şafak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar gereği İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere İBB bünyesindeki tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz ...

İstanbul'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra da...  Milliyet

Pendik'te, bir evden gelen kokular üzerine adreste inceleme yapan polis ekipleri, biri kadın 2 ceset buldu. 2 günlük olduğu belirlenen cesetlerde yapılan ...

İstanbul seçimleri ne zaman yapılacak? İşte İstanbul seçimlerinin tarihi?  Takvim

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerine bir hafta kala ortak canlı yayında soruları yanıtlıyor. Vatandaşlar bu nedenle şimdi merakla "İstanbul ...

Bakan Kurum Silivri'de - İSTANBUL  Haberler.com

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Genel görüntüler İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Silivri Mimarlar ...

İstanbul'da seçim Akdeniz'de petrol - Ercüment AKDENİZ  Evrensel Gazetesi

31 Mart İstanbul seçiminin minareye bile kılıf uyduramadan iptal edilmesi, iktidar partisi arkasında kümelenmiş şirketlerin beslendiği rant musluklarının ...

Fatih Altaylı'nın İstanbul'a proje önerisi seks siteleri  Ensonhaber

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği canlı yayına değinen Fatih Altaylı, gençlere sunulan vaatleri eleştirdi.

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-9' uygulaması  Hürriyet

Kurt Kapanı 2019-9 uygulaması kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında uygulama gerçekleştiriliyor.

İmamoğlu'ndan Yeni Vaatler: 'İstanbul'un Nimetlerini 16 Milyon İnsana Adil Bir Şekilde Paylaştıracağım'  Onedio

'İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler Toplantısı'nda yeni vaatlerini açıklayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, "İst...

Binali Yıldırım: İstanbul'da en büyük israfı CHP yaptı  Sabah

Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimleri öncesinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Millilerin ...

İstanbul ve Ankara'ya 'yeni polis merkezi amirlikleri' yapılacak  Hürriyet

İstanbul'da 24 ve Ankara'da 4 yeni polis merkezi amirliği yapılacak, İstanbul'da kullanılamaz hale gelen 5 polis merkez amirliği yenilenecek. Yeni polis merkezi ...

Meral Akşener: Eşim İstanbul'da akbille gezer  Haberler.com

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Türkiye'de fiyatların yüksekliğine değinen Akşener, eşinin akbille gezdiğini ...

İdeolojik körlük yüzünden HDP İstanbul gerçeğini hiç göremiyor  Sabah

Siyasette insanı hataya en fazla yönlendirebilecek durum 'İdeolojik Körlük'tür... İdeolojik körlük sade sağcılık ya da solculuk kapsamındaki takıntılardan oluşmaz.

İstanbul'da sis engeli  Hürriyet

Son Dakika Haberler - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi.

Devlet Bahçeli'den İstanbul'da önemli açıklamalar  Ahaber

İstanbul'a gelen Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor.

'İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez'  Memurlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "İstanbul, medeniyetimizin başkentidir. Bu medeniyetimizin değerlerinden anlamayanlara, Süleymaniye'den anlamayanlara, ...

İstanbul'da düzenlenen festivalde off road aracı kalabalığın arasına daldı; çok sayıda yaralı var  T24

Eyüp Kemerburgaz'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi ...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ?makam aracı? iddialarına cevap verdi  Internet Haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ?makam aracı? iddialarına cevap verildi. İBB'nin, makam aracı iddialarına ilişkin yayınladığı açıklamada, "Birilerinin makam ...

Zalim! İstanbul'da yakalandı...  Milliyet

Balıkesir'de baktığı 3 yaşındaki Ayaz'ı ilaçla uyutup hastalanmasına neden olan, yaptıkları ortaya çıkınca evdeki değerli eşyaları çalıp kaçan Özbek dadı ...

Bahçeli?nin İstanbul?a girişi sosyal medyanın gündeminde  Sözcü

Bahçeli'nin İstanbul'a girişi sosyal medyanın gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran İBB seçimlerine bir hafta kala İstanbul'a geldi.

İstanbul sonucuna etki edebilecek ilk 40 dakika - Mehmet Acet  Haber7.com

Mehmet Acet isimli köşe yazarının İstanbul sonucuna etki edebilecek ilk 40 dakika başlıklı yazısı. Haber 7.

AK Parti Denizli'de İstanbul seçimleri için ikna timleri kurdu  Denizli Haber

AK Parti İstanbul seçimleri için Denizli'de ikna timleri kurdu. Partinin hedefinde İstanbul'da yaşayan Denizlililer ile Denizli'de yaşayıp İstanbul'da sandığa ...

İstanbul?a Saadet! Bir sağın, bir solun bir de Hakk?ın temsilcisi var  Milli Gazete

İstanbul tarihi bir güne daha tanıklık etti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği Büyük İstanbul Şöleni yoğun bir katılımla Yahya Kemal Beyatlı...

İstanbul?daki otel soygununun failleri yurt dışına kaçarken yakalandı  Sözcü

İstanbul'daki otel soygununun failleri yurt dışına kaçarken yakalandı İstanbul'daki bir otelden tarihi eser ve para çalınmasına karıştığı iddia edilen 2 zanlı ...

Microsoft Teknoloji Merkezi İstanbul'da açıldı  Digital Age

Microsoft, teknoloji merkezlerinden birini Türkiye'de açtı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'nun ev sahipliğini yaptığı açılış, Sanayi ve Teknoloji ...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım?a sosyal medyadan büyük destek  Yeni Asır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınına az ...

THY'nin Londra-İstanbul uçuşlarında ?No-Show? var!  Habertürk

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferlerinde business class'ta uçmak isteyenler son günlerde yer bulamama sorunuyla karşılaşıyorlar. Ancak uçağa ...

İşte İstanbul'daki son anket sonucu: Fark 6 puanı aştı - Fotoğraf Galerisi  T24

23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimi öncesi son anket sonucu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da sessiz bir devrime imza attık  Karar.com

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, `Ortaya koyduğumuz hizmetlerle İstanbul'da sessiz bir devrime ...

"İstanbul'da sosyal yardım skandalı" iddiası  YeniÇağ

İstanbul'da tekrarlanacak seçimler öncesi Millet ittifakı adayı İmamoğlu aleyhinde propaganda yürütmeye devam eden İBB'nin, AKP'nin adayına oy vermeyeceği ...

VEKİLLER İSTANBUL'A KARARGAH KURDU - Karabük Net Haber Karabük Net Haber  Karabük Net Haber

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek amacıyla İstanbul'da bulunan AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur ...

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Profesörden kritik uyarı  Hürriyet

Son Dakika Haberler - İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Kıyıya vuran balıkların büyük bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ...

İstanbul, muğlak siyaseti sevmez - Yazarlar - Sibel ERASLAN  STAR

1- Siyasi şuuru yüksek bir seçmenden bahsediyoruz İstanbul seçimlerini kritik ederken. Siyasetçiden, açıksözlülük ve saydamlık bekleyen bir profil anlamında bu ...

İmamoğlu'ndan gençlere 23 Haziran mesajı: Yurtlarda kalan İstanbul seçmeni arkadaşlarınıza evlerinizde yer açın  T24

AKP'nin itirazı doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimini iptal etmesiyle mazbatası elinden alınan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, ...

Yıldırım'ın 'çalıntı taşlı yüzüğü'nü yazdı: İstanbul böyle birine emanet edilir mi?  Gerçek Gündem

t24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz, Saray'ın İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın çalıntı taşlı yüzüğünü geldi.

İstanbul seçimi: 23 Haziran'da sandık güvenliği ve veri akışı nasıl sağlanacak?  BBC Türkçe

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yarışacak partiler, oyların sayılması ve ilçe seçim merkezlerine ...

Vatan Partisi'nin İstanbul adayı Yücel: Tüm adaylar mal varlığını açıklasın  Aydınlık Gazetesi

Partisinin Mecidiyeköy'deki masasını ziyaret eden İlker Yücel, Vatan Partisi kadrolarının kaya gibi sağlam olduğunu, sadece 23 Haziran değil, Türkiye'nin ...

İstanbul'un yanıbaşında etkili oldu: 15 dakika yetti  Hürriyet

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak yağış hasara yol açtı. Ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü.

İmamoğlu, İstanbul'un ilk belediye başkanını ziyaret etti  YeniÇağ

YSK'nın kararı sonrası mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Bey'in ...

İstanbul'da DHKP-C'nin sığınağı bulundu  Ahaber

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 'aranan teröristler' listesinde 'gri' kategoride yer alan bir hücre sorumlusunun da ...

İstanbul seçimi: Sizin sorularınızla seçim hakkında merak edilenler  BBC Türkçe

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilişkili sorularınıza canlı sayfamızda yanıt verdik. Seçimin tekrarına sebebiyet ...

AK Parti'den seferberlik! İstanbul için 300 bin seçmen tarandı ve sandık başına çağırıldı  Sabah

AK Parti yönetimi, memleketine giden 300 bine yakın seçmen için köy köy tarama yaptı. Parti teşkilatları, seçmenin sandık başına gitmesi için adeta seferberlik ...