istanbul Etiketli Haberler

Finans Merkezi ?halesi 18 Ekim 2012 de

7 yıl önce  ?hale, 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor   ?stanbul Uluslararas? Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alan? Arsa Sat??? Kar??l??? Gelir Payla??m? ??i ihalesi 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor.   haberin devamı

Bo?az tüneli, 47,5 milyon arac? tarihî yar?madaya sevk edecek

8 yıl önce  Sultanahmet-Selimiye aras?ndaki tünelin cazibesiyle tarihî yar?madan?n silueti New York’unkine benzeyecek. Güzergâhta Sultanahmet siluetini bozan gökdelen ve onu takip edecek yeni kuleler, tedbir al?nmas? gere?ini ortaya koyuyor. haberin devamı

Midyeli temele 5 y?l hapis

8 yıl önce ?stanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 4 sene önce çökerek 3 ki?iye mezar olan Huzur Apartman?’n?n müteahhidi 5 y?l, mühendisi ise 3 y?l 4 ay hapis cezas?na çarpt?r?ld?. ?STANBUL - Zeytinburnu ilçesinde bulunan Huzur Apartman? 27 ?ubat 2007’de çökmü?tü. Binada bulunan 3 ki?i hayat?n? kaybetmi?ti. Olayla ilgili aç?lan dava geçti?imiz günlerde sona erdi. haberin devamı

?pek Yolu?nun yerini Çelik Yolu alacak

8 yıl önce  45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, ba?lad?   ?n?aat ve in?aat malzemeleri endüstrisinin d??a aç?lan en büyükpenceresi olma hedefiyle yola ç?kan ve 45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, 08 Eylül’de CNR Expo?stanbul'da kap?lar?n? dünyaya açt?. haberin devamı

?stanbul'u uluslararas? finans merkezi yapacak Finans Merkezi projesinde in?aat a?amas?na gelindi.

8 yıl önce TOK? ve Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? yetkilileri ile Ziraat Bankas?, Halk Bankas?, Vak?fbank, BDDK ve SPK yetkilileri dün bir araya gelerek konuyu masaya yat?rd?. Proje çerçevesinde be? y?lda 2-3 milyar dolarl?k yat?r?m yap?lmas? gerekiyor. haberin devamı

?stanbul'un yeni gökdelen merkezi

8 yıl önce  Osmanl?'n?n sanayile?me sürecine tan?kl?k eden Bomonti, gayrimenkulde h?zl? dönü?üm geçiriyor.   Lüks rezidans ve ofis projelerine ev sahipli?i yapan bölgede 1 milyar dolarl?k proje var, fiyatlar 2 bin 600 dolardan ba?l?yor. ?stanbul'un gayrimenkul rüzgar?ndan etkilenerek kabuk de?i?tirme sürecine, tarihi Bomonti semti de dahil oldu. haberin devamı

?stanbul, modern ?ehir hastanelerine kavu?uyor

8 yıl önce  ?stanbul'un her iki yakas? önümüzdeki y?llarda sa?l?k ve tedavi konusunda dev yat?r?mlara sahne olacak. Sa?l?k Bakanl???'n?n gündemine ald??? ?ehir hastaneleri konusunda ?kitelli'deki proje netle?irken Anadolu yakas?nda da 2 noktaya 2 biner yatakl? 2 hastane yap?lacak. haberin devamı

Dünyan?n emlak devleri Türkiye'de

8 yıl önce Bu y?l ilk kez düzenlenen Megabuild, Donald Trump, ?eyh Mohamed Ali Alabbar ve Zaha Hadid gibi isimleri a??rlayacak haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

8 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

8 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Üçüncü köprü yolunda 15 dev

8 yıl önce   ?stanbul Bo?az?’na in?a edilecek üçüncü köprü için dev gruplar ?imdiden s?raya girdi. 6 milyar dolara mal olacak yeni köprü için bugüne kadar 15 yat?r?mc? ?artname ald?   Üçüncü köprüyü yapmaya talip olan 15 ?irketin 7’sini Türk ?irketler olu?turdu. Kolin, Park Holding, Mapa, Cengiz ?n?aat, STFA, Yüksel ?n?aat ve Varyap ?artname alan ?irketler aras?nda yer ald?.    ?HALEDE SÜRE UZATIMI ?STEND? Projeyi daha detayl? incelemek isteyen baz? yat? haberin devamı

UNESCO?DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI

8 yıl önce UNESCO’DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI UNESCO Dünya Miras? Komitesi 35. Toplant?s?’nda; ?stanbul’un projelerini ve Miras Alan Yönetimi’ni onaylad?.Toplant?da ayr?ca ?stanbul, “tehlike alt?nda miras listesi”ne al?nmas? y?llardan sonra ilk kez gündemden ç?kar?ld?. haberin devamı

?stanbul Bahçelievler'de 20'den fazla ?irketin yar??t??? arsa ihalesi sonuçland?

8 yıl önce   Özelle?tirme Yüksek Kurulunca, özelle?tirme kapsam?na al?nan Maliye Hazinesi ad?na kay?tl?, ?stanbul Bahçelievler ?lçesinde bulunan 14.576,53 metrekare yüzölçümlü arsan?n 79 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt ?n?aat ve Sanayi A.?.'ye sat?lmas?na karar verildi.         Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???n?n 4 adet ''Özelle?tirme Yüksek Kurulu Karar?'' Resmi Gazetenin bugünkü say?s?nda yay?mland?.         Buna göre, Özelle?tirm haberin devamı

?stanbul'un Anadolu Yakas?'na ikinci dev metro

8 yıl önce  ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Anadolu yakas?na ikinci metro in?aat? için ilk ad?m? at?yor. Firmalar?n projeleri tamamlanan metro in?aat?n?n yap?lmas? için dünya çap?nda ihaleye ç?k?ld?. ?hale ilan? Avrupa Birli?i resmi sitesinde yay?nland?. ?haleye her ülkeden dal?nda uzman in?aat firmalar? kat?labilecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro hatt?, yakla??k 17 kilometre uzunlu?unda olacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

8 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Ankara-?stanbul sürat demiryoluna Çinliler talip

8 yıl önce 34 y?ld?r hayata geçirilemeyen ve yakla??k 1 milyar lira harcand?ktan sonra projenin 'uygulanabilir' olmad??? gerekçesiyle yar?m b?rak?lan Sürat Demiryolu Projesi'ne Çinliler talip oldu. Çinli ve TCDD yetkilileri, hat üzerinde yapt?klar? ön çal??may? tamamlad?. Çal??maya göre, hat 350 kilometre h?za uygun ?ekilde in?a edilebilecek. Proje için Devlet Demiryollar?, Çinliler ile i?birli?ine giderek detaylar? Çinli uzmanlarla birlikte incelemeye ald?. Bir yandan da ayr?nt?l? yer etüdü ve teknik çal??malar ba?lat?ld?. Çinli ve haberin devamı

Ortaköy Camii'nde Can Korkusu

8 yıl önce Bo?az k?y?s?nda Sultan Abdülmecid taraf?ndan ünlü mimar Nigogos Balyan'a 1853'te yapt?r?lan tarihi camiyi kurtarmak için devlet harekete geçti. Büyük Mecidiye Camii'nin imam? Mahmut Çolman, ya?ananlar? Habertürk'e ?öyle anlatt?: ‘Diken Üstünde Namaz' haberin devamı
İstanbul sis altında  Sabah

İstanbul'da iki gün boyunca gece gündüz etkili olan sis nedeniyle dün de deniz ulaşımı durma noktasına geldi. Ani sıcaklık değişikliğiyle oluşan sis nedeniyle ...

Binali Yıldırım: Edirne-İstanbul hızlı treni Çatalca'dan geçiyor  CNN Türk

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Çatalca'ya çok güzel projeler, çok ...

İstanbul Japon Okulu öğrencileri idmanda  Sabah

Ara transfer döneminde Shinji Kagawa'yı renklerine bağlayan Beşiktaş'a Japonların ilgisi giderek artıyor. Dünkü basına kapalı antrenmanda İstanbul Japon ...

İstanbul'da yoğun sis - Galeri - Yaşam - 21 Şubat 2019 Perşembe  Sabah

İstanbul'da etkisini devam ettiren sis, Kadıköy ve çevresinde etkili olurken vapur seferleri iptal oldu.

İstanbul'un fahri hemşehrileri sokak hayvanları (Video)  ntv.com.tr

İstanbul'da binlerce sokak hayvanı var. Ve hepsi insanlar gibi binlerce yıldır kentin bir sakini gibi. Ancak çoğu zaman sokaklarda aç, susuz çaresizce dolaşmak ...

YOĞUN SİS! SON DAKİKA! İstanbul'u sis etkisi altına aldı  Haberturk

İstanbul'da gün boyu etkili olan sis gece saatlerinde kendisini gösterdi. Görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü.

İstanbul?u saran sis dalgası ticareti de vurdu  Takvim

İstanbul'u saran sis dalgası, günlerdir ulaşımı olumsuz etkilerken, ticareti de vurdu. Yüzlerce gemi Boğaz'ın girişinde beklemek zorunda kaldı. Şirketlerin zararı ...

İstanbul?un Vapurlarına İlham Olan 9 Tarihi Kişilik  ListeList

Atilla İlhan'dan Sunay Akın'a, Orhan Veli'den Vedat Türkali'ye kadar birçok şairin şiirlerine de konu ettiği, romantik ve nahif duygularımızın mekanı olan vapurlar, ...

Son dakika: İstanbul'da büyük operasyon! 295 muvazzaf hakkında gözaltı kararı  Habertürk

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı ...

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? (Sis altında 3. gün)  NTV

İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Bugün 3. gün. Kara ve deniz ulaşımı etkileniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yoğun sis ve beklenen kar yağışına ...

İstanbul'da sis hava trafiğini olumsuz etkiliyor  Habertürk

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanındaki hava trafiğinde gecikmeler yaşanıyor.

Meteoroloji?den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul?a kar ne zaman yağacak?  Sabah

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları geldi. Uzun bir süredir mevsim ...

İstanbul Valiliği: 90 günlük sürecin başladığı bildirildi  Hürriyet

İSTANBUL, (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek projesiyle ilgili ...

İstanbul?da depreme gerek yok  Sözcü

İstanbul'da depreme gerek yok Kartal'da çöken ve 21 kişiye mezar olan binanın ardından İstanbul'da bir çok binanın risk grubunda olduğu ortaya çıktı ve risk ...

İstanbul'da 5 katlı bina boşaltıldı  Hürriyet

Gaziosmanpaşa'da bir binada çatlaklar oluşması üzerine bina belediye yetkililerince boşaltıldı.

İstanbul'da ölüm içeceği operasyonu! 141 bin 764 kutu ele geçirildi  Sabah

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 141 bin 764 kutu sahte enerji içeceği ile üretiminde kullanılan 142 kilo ham madde ele geçirildi.

İstanbul yoğun sis ile uyandı! İstanbul'da sis nedeniyle son dakika kazalar!  Sabah

Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle aynı noktada iki trafik kazası meydana geldi. Sis nedeniyle bir kamyonet, kaldırımı aşarak yol ...

İstanbul'da mega deprem mi olacak? İstanbul'da bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak mı?  Takvim

Dün akşam saatlerinde Marmara'da meydana gelen depremin artçıları henüz sürerken kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak tanıtan Frank ...

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem(Son depremler) 2019 Son depremler İstanbul Marmara'da deprem 2019?  Ahaber

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valiliği, Çanakkale ...

Binali Yıldırım'dan İstanbul'a müjde! İşte Yeşil İstanbul projesinin detayları?  Ahaber

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Yeşil İstanbul projesiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Yıldırım'ın açıkladığı projeye göre 20 dere ...

İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son deprem listesi  Habertürk

İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusu dün akşam İstanbullular tarafından merak konusu oldu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.8 ...

İstanbul'da halk otobüsü dehşeti  Takvim

İstanbul'da bir halk otobüsü tamirhaneye daldı, aracı devirdi, bir otomobile çarptı, lokantanın duvarın yıktı.

İstanbul'da sis nedeniyle deniz ulaşımında sefer iptalleri  Cumhuriyet

Türkiye - Yoğun sis nedeniyle Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

MGM hafta sonu hava durumu: İstanbul'a kar, İzmir ve Ankara'ya yağmur geliyor!  CNN Türk

MGM hava durumu verilerini paylaştı. İstanbul'a kar yağışı uyarısının yapıldığı verilerde hava sıcaklıklarının 1 derecelere kadar ineceği belirtildi. Peki, hafta sonu ...

Son dakika: İstanbul'da sis! Şehir Hatları'nın tüm seferleri iptal  Hürriyet

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da sis hayatı nasıl etkiledi?  CNN Türk

İstanbul'da iki gündür yoğun sis var. Kente çöken sis nedeniyle tüm vapur seferleri yine iptal edildi. Bakalım İstanbul halkı bu durumu nasıl karşıladı? CNN TÜRK ...

İstanbul'da sahte enerji içeceği operasyonu kamerada  Habertürk

Sultanbeyli'de bir TIR'da ve Beykoz'da bir depoya yapılan baskınlarda toplam 141 bin 764 sahte enerji içeceği ile 142 kilogram Sildenafil ham maddesi ele ...

İstanbul?da göçmen dalaşı  Hürriyet

Dünyanın 'göç'ü konuştuğu 6. Bakanlar Konferansı'nda, mülteci haklarına ilişkin 'İstanbul Taahhütnamesi' kabul edildi. Macaristan ?Göçmenlik bir insan hakkı ...

Son dakika | İstanbul'da ulaşıma 'sis' engeli! Tüm seferler iptal edildi...  Milliyet

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis ...

Son dakika... Meteoroloji uyardı: İstanbul'da yarın öğle saatlerine kadar...  Hürriyet

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de beklenen sis, yarın öğle saatlerine kadar İstanbul ...

İstanbul'da operasyon : ?Arap Emrah? yakalandı!  Haber7

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı'na atmasıyla gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah S., ...

Bulgu Araştırma Merkezi: İstanbul'da AKP seçmeni ilk kez 'CHP'ye oy vereceğim' diyor  Sputnik Türkiye

Bulgu Araştırma Merkezi yönetim Kurulu Başkanı Semih Turan, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçime dair İstanbul'da yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı ...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak! Meteoroloji son dakika açıkladı  Habertürk

Birkaç gündür İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' şeklindeki soruları akıllara getirdi. Meteoroloji'den İstanbul hava ...

İstanbul?da doğalgaz patlaması!  Sözcü

İstanbul'da doğalgaz patlaması! Arnavutköy'de iş makinesiyle kazı yapılırken doğalgaz borusunun patlamasıyla yangın çıktı. Bir binanın cephesi yandı. Yangın ...

Uzmanlar İstanbul'da da hissedilen Çanakkale'deki depremi A Haber'de değerlendirdi - Deprem ne anlama?  Sabah

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. A Haber ekranlarına bağlanan ...

MHP'nin gazetesinden teklif... İstanbul 5'e bölünsün  Odatv

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün Meclis Başkanlığı görevini devretmişti. MHP'nin yayın organı Ortadoğu gazetesi ...

İstanbul?da ele geçti! Polis üzerindeki detayı öğrenince...  Hürriyet

İstanbul'da, gözlük, kalem, çakmak, oda spreyi, bileklik, flaş bellek, otomobil anahtarı, sigara küllüğü şeklindeki gizli kameralar, ses kayıt cihazları, takip cihazları ...

İstanbul'da sis: Atatürk Havalimanı'na inemeyen uçaklar Bursa'ya yönlendiriliyor  BBC Türkçe

İstanbul'da salı gününden bu yana etkili olan sis sebebiyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na inemedi. Adalar'dan Bostancı'ya giden bir motor da karaya oturdu ...

Yer, 7'lik deprem bekleyen İstanbul: 5'lik Çanakkale depremi bina boşalttırdı  Diken

Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört katlı bir bina çatlaklar ...

İstanbul?a 4.0 projesiyle geliyoruz  Sabah

TÜSİAD üyeleriyle bir araya gelen Binali Yıldırım, ?İstanbul'a 4.0 projesiyle geliyoruz. Vatandaşlarımıza akan bir trafik vaat ediyorum? dedi TBMM Başkanı ve AK ...

Son dakika: İstanbul'da dev operasyon! Kullanımı yasak ürünler ele geçirildi  Milliyet

141 bin kutu enerji içeceğinde bakanlıkça yasaklanmış sildelafil ve tadalafil maddesi çıktı.

Yerli bomba imha robotu Ertuğrul İstanbul'da görev başında!  Sabah

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilip üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' ile İstanbul'da 120 şüpheli pakete müdahalede...

İstanbul'da bu sabah! Yaralılar var - Haberler | Sayfa: 1  Milliyet

Haliç Köprüsü-Edirne istikametinde meydana gelen maddi hasarlı bir kazanın ardından başka bir kaza daha oldu. - Sayfa: 1.

İstanbul?a genç ve enerjisi yüksek bir başkan gerekiyor  Hürriyet

Gerçekten de enerjisi yüksek. Ve müthiş bir ikna kabiliyeti var. Konuştukça konuşuyor, güzel konuşuyor. Yorulmuyor. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye ...

İstanbul?da enerji içeceği operasyonu: 141 bin 764 kutu yakalandı  Sözcü

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 141 bin 764 kutu kaçak enerji içeceği ele geçirdi. İçeriğinde gıda ürünlerinde kullanılması yasak ?Performans arttırıcı? ...

İstanbul'da son dakika gelişmesi! Sis nedeniyle vapur seferleri iptal  Hürriyet

İstanbul'da geceden bu yana etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları Vapur İşletmesi'nin tüm seferleri iptal edildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 295 muvazzaf askere gözaltı kararı  tgrthaber

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf 295 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Çanakkale?de korkutan deprem! İzmir'de ve İstanbul'da deprem hissedildi! Kandilli Rasathanesi son?  Sabah

Çanakkale'de meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de hissedildi. Yaşanan depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden de ...

İstanbul?da şaşırtan manzara! Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...  Hürriyet

İstanbul'da yoğun sis etkisini göstermeye devam ediyor. Şehir hatlarından yapılan açıklamada yoğun sis nedeniyle birçok seferin iptal edildiği duyuruldu.

Son dakika... İstanbul'da korkutan fabrika yangını!  Milliyet

İstanbul'da Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Saylak ile Kesal Beyond24 İstanbul'da  Habertürk

Beyond24 İstanbul'un ikincisi için geri sayım başladı. Güverte Film tarafından düzenlenen etkinlik, Onur Saylak ve Ercan Kesal'ın katılımıyla 2-3 Mart'ta Kadir ...

İran Devrimi'nin 40 yıllık öyküsü İstanbul'da  Aydınlık Gazetesi

Küçükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 'İran'ın Son 40 Yılı' adlı sergi, İslam Devrimi'ne giden süreç ve sonrasını en çarpıcı fotoğraflarla ...

İstanbul?da ?Çingene Gecesi?  Hürriyet

DEVRİM Neval ve Harika İnsanlar Dans Topluluğu tarafından sergilenen Gypsy Night (Çingene Gecesi), 25'inci kez seyirci karşısına çıkacak.

SON DAKİKA | İstanbul'da deprem mi oldu? 5.8 büyüklüğünde deprem - Son depremler  Fanatik

Marmara bölgesinde yaşanan deprem herkesi paniğe uğrattı. İstanbul başta olmak üzere Bursa ve İzmir'de de etkisini sürdüren depremin Çanakkale merkezli ...

Ayvacık'taki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi?  Aydınlık Gazetesi

DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Üniversitesi'nden emekli Dr. Oğuz Gündoğdu, Ayvacık depreminden sonra AFAD ve Kandilli Rasatnahesi'nden ...

İstanbul'u hiç böyle görmediniz! İşte tarihi fotoğraflarla İstanbul turu...  Sabah

İstanbul yüzyıllarca birçok kültüre ev sahipliği yapmış dev bir metropol. Günümüze kadar sürekli değişen İstanbul şehrimizin fotoğrafları görenleri...

İstanbul'a kar geliyor  Yeni Şafak

Meteorolojiden yapılan hava durumu açıklamasına göre, hava sıcaklığı hafta sonuna kadar iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu ...

Hadi ipucu sorusu cevabı 21 Şubat: Barbaros Hayreddin Paşa türbesi hangi İstanbul ilçesindedir? 20.30 Hadi  Habertürk

Hadi ipucu 21 Şubat 20.30 yarışması için yayınlandı. Bu akşam saat 20.30'da canlı olarak yapılacak yarışmada Hadi'de ipucu sorusu, Güneybatısında Beyoğlu, ...

Son dakika haberi? Çanakkale depremi sonrası İstanbul Valiliği?nden önemli açıklama!  Sözcü

İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. 22:30 - 20 Şubat 2019.

İstanbul'da yolcu dolu minibüste silahlı dehşet  Hürriyet

Küçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar ...

İstanbul'da deprem sonrası bir bina tahliye edildi  soL portal

Akşam saatlerinde Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.Depremin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa'da ...

20 Şubat en son hava durumu tahminleri | İstanbul'da sis etkili oluyor  Hürriyet

İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Yalova'da etkili olan sis nedeniyle kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar ve kazalar meydana geliyor. Yoğun sis nedeniyle ...

'İstanbul'da mega deprem olacak' iddiasını deprem uzmanı canlı yayında cevapladı! Büyük İstanbul depremi?  Sabah

İstanbul'da 8.0 büyüklüğünde mega deprem mi olacak? 'İstanbul'da 8.0 büyüklüğünde mega deprem olacak?' söylentisi gerçek mi? Çanakkale'nin Ayvacık ...

Son dakika haberi? İstanbul?da 4 katlı bina tahliye edildi  Sözcü

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa ...

Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar geliyor?  Sabah

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde hava sıcaklıkları ...

İstanbul İstiklal Caddesi?nde nostaljik tramvay kaza yaptı  Sözcü

T24'ün haberine göre; İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde sabah 07.00 seferini yapmak üzere hareket eden nostaljik tramvay ile caddeye çıkmak isteyen ...

İstanbul Havalimanı'na servet akacak!  Gerçek Gündem

Bu yıl kent içi raylı sistemler için 4.3 milyar lira harcama planlanırken, bütçenin 2.7 milyar lirası İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına ayrıldı.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! İstanbul'da sis etkili  Milli Gazete

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illere kar yağışı uyarısında bulundu. İşte İstanbul ve Ankara hava durumu raporu - Yurtta hava durumu bugün nasıl?

İstanbul'da 'gizli kamera' operasyonu  Ahaber

İstanbul Sultangazi'deki bir iş yerine yönelik operasyonda, araba anahtarı, saat, oda spreyi, kalem, yangın sensörü, duman dedektörü, askılık, gözlük, çakmak ve ...

Bir Bilimsel İş Birliği Adımı: İstanbul Üniversitesi, CERN'deki CMS Deneyinin Tam Üyesi Oldu  Onedio

İstanbul Üniversitesi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) araştırma faaliyetleri yürüten Kompakt Müon Selenoid (CMS) deneyine "tam üye" ...

İstanbul'da yolcu motoru sis nedeniyle karaya oturdu  Cumhuriyet

Türkiye - Bostancı-Adalar seferini yapan "Affet" isimli yolcu motoru yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu. Valilik, yolcuların tahl.

Milyar dolarlık melek yatırımcılar İstanbul'a geliyor  Sabah

Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), ...

Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar  Haberler.com

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimleri ile ilgili konuşurken 'İstanbul Yıldırım gibi çakar' ifadesini kullandı.

İstanbul?da ilk iki tanzim devrede  Sabah

Vatandaşa ucuz sebze-meyve satışı yapacak tanzimlerden ikisi faaliyete geçti. İstanbul'da 50, Ankara'da 30 noktada tanzim satışı yapılacak Hazine ve Maliye ...

İstanbul'da bu sabah! Ortalık savaş alanına döndü  Sabah

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Kazada ortalık savaş alanına döndü.

Son dakika: İstanbul için kritik hava durumu uyarısı!  Sabah

Meteoroloji'nin son dakika olarak yaptığı hava durumu uyarısına göre; İstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor. Yurtta hava ...

İstanbul?da 12 PKK?lı yakalandı  Sabah

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 12 PKK'lı yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ...

Son dakika... İstanbul'da polis denetimi... Araçlar durduruldu, didik didik arandı  Hürriyet

Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı  NTV

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İki firmanın son anket sonucu: ?İstanbul ve Ankara CHP?ye geçiyor?  YeniÇağ

Metropol ve PİAR Araştırma şirketlerinin yetkilileri yapılan son anketlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın seçimi kazanmasını ...

4 farklı şirketten yerel seçim anketleri: İstanbul ve Ankara  İndigo Dergisi

4 farklı şirketten seçim anketleri: Metropol, Piar, Konsensus ve PollMark araştırma şirketleri 31 Mart 2019 yerel seçimleri için kritik olan İstanbul ve Ankara için ...

İstanbul'da Doğup Büyüyen 3 Kız Kardeş, Yıllardır Vatansız Yaşıyor  Haberler.com

Annelerinin Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmesi nedeniyle yaşları 24, 21 ve 18 olan 3 kız kardeş, İstanbul'da doğup büyümesine rağmen yıllardır kimliksiz ...

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri  Sabah

Aksaray'da bir gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine zanlılar çevreye ateş açtı. Polise direnen şüphelileri ...

İstanbul'da dev operasyon!  Haber7

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini düzenlediği operasyonda toplam 141 bin 764 sahte enerji içeceği ve ...

Ethereum?un Kurucusundan ?İstanbul - Konstantinopolis? Tartışmasına Göndermeli Cevap  Webtekno

Kripto para piyasasının son aylardaki en kararsız birimlerinden olan Ethereum, geçirdiği çalkantılı sürecin ardından çatallanmaya gidiyor. Yenilenme sürecini bir ...

İstanbul?da fuhuş tuzağı! 20 şüpheli tutuklandı  Milliyet

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da 7 ayrı ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine ...

Son dakika: İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri  Hürriyet

İSTANBUL Aksaray'da bir gece kulübünde silahlı kişilerin rastgele ateş açması üzerine polis alarma geçti.

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbul'da başladı - BLOOMBERG HT  BloombergHT

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dünyada teknolojide yaşanan gelişmelere rağmen finansa erişim konusunda sorunlar yaşandığını belirterek, ...

Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul, İzmir Manisa sallandı | Son depremler  Karar.com

Son dakika deprem haberi: Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Ege ve Marmara'da paniğe neden olan deprem, başta ...

İstanbul nefes alacak! Tarih belli oldu  Ahaber

İstanbul gibi büyük ve kalabalık şehirlerde ulaşım en önemli sorunlardan biri. Bu nedenle İstanbullular, işlerine ve evlerine hızlıca varmalarını sağlayan her türlü ...

HDP'de İstanbul kararı: Adaylıklar netleşti!  Gazete Duvar

HDP'de büyükşehirlerin durumu netleşti: İstanbul'un 15, Ankara'nın 4 ilçesinde belediye eş başkan adayları çıkaracak.

İstanbul'da kaza yapan araçlar bariyere daldı: 3 yaralı  Habertürk

İstanbul Esenler'de aynı yönde seyrederken kaza yapan iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

PKK'ya İstanbul'da darbe  Hürriyet

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 20 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü elebaşı ...

Meteoroloji'den son dakika yağmur, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?  Sabah

Yurdun birçok kesiminde vatandaşlar yağışlı bir güne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağmur ve kar yağışı uyarısının ardından yağışlar etkisini ...

İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı  Haberturk

Fatih'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan ...