ihale Etiketli Haberler

?irketler e-ihaleye yöneliyor

8 yıl önce  ?halelerde daha kazançl?, h?zl? ve ?effaf ticaretin yeni yolu olarak elektronik ortam? seçen özel sektör, yapt??? ihalelerle 2 ayda 11 milyon TL'lik elektronik ihale gerçekle?tirdi. Firmalar, ihale.com.tr üzerinden yapt??? ihalelerde toplam maliyetleri için ortalama yüzde 60'lar civar?nda olan sat?n alma i?lemlerinde tasarruf yapabilme imkan?na kavu?tu. haberin devamı

Yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor

8 yıl önce  Ayd?n Belediyesi taraf?ndan 17 milyon 333 bin TL’ye ihale edilen yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor. Ayd?n Belediyesi, daha önce iptal edilen Ayd?n-Mu?la karayolu üzerindeki yeni otogar için yeniden ihaleye ç?kt?. Belediye Encümen Salonu’nda yap?lan ihaleye 13 kurulu? ba?vururken, bunlardan 9’u ihaleye kat?lmaya hak kazand?. 25 milyon 750 bin TL üzerinden düzenlenen ihalede 17 milyon 333 bin TL ile en dü?ük teklifi R?T ?n?aat ve Uyan?klar ?n?at ortakla?a firmas? verdi. haberin devamı

Köprü ve otoyollar 25 y?ll???na sat?l?yor

8 yıl önce  Köprü ve otoyollar?n özelle?tirilmesi için dü?meye bas?ld?. Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???’n?n (Ö?B), Otoyollar ve Köprülerin Özele?tirilmesi hakk?nda ihale ilan? Resmi Gazete’de yay?mland?. haberin devamı

TCDD, Haydarpa?a Liman? için ihaleye ç?kt?

8 yıl önce  TCDD Haydarpa?a Liman ??letme Müdürlü?ü, Haydarpa?a Liman? idari binas?n?n güçlendirilmesi i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?.   ?hale, 7 Eylül 2011 tarihinde saat 15.00'te Haydarpa?a Liman ??letmesinde aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilecek.   ??in süresi yer tesliminden itibaren 120 gün olarak belirlendi.   Ekonomik aç?dan en avantajl? teklif sadece fiyat esas?na göre belirlenecek olan ihaleye, yerli istekliler kat?labilecek.   < haberin devamı

12 Jeotermal Saha ?haleye Ç?k?yor

8 yıl önce Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   haberin devamı

Katar'dan 535 milyon dolarl?k rayl? sistem ihalesi

8 yıl önce   Katari Diyar ve Vinci ?n?aat Projelerinden olu?an QDVC konsorsiyumunun Katar'?n Luseyl bölgesinde in?a edilecek hafif rayl? sistem projesiyle ilgili 535 milyon dolarl?k ihaleyi kazand??? bildirildi. Vinci firmas?ndan yap?lan aç?klamaya göre dizayn ve in?a ihalesine sekiz yeralt? istasyonu sivil mühendislik i?leri, Doha ve ülkenin kuzeyini birbirine ba?layacak viyadük in?aat?, rayl? sistem deposu ve atölyesi dahil olacak. Projenin 38 ay sürmesi bekleniyor.   QDVC'nin daha önce de kaz? ve haberin devamı

Doha metrosu için ihale haz?rl?klar? ba?lad?

8 yıl önce  Katar'?n ba?kenti Doha'da 2022'deki Dünya Kupas? öncesinde in?a edilecek metro için yerli ve yabanc? firmalar?n projede yer alabilmek amac?yla ön ba?vuruda bulunmalar? istendi. Doha metrosunun ilk safhas?nda 22 km'lik tünel kaz?lacak ve 15 istasyon in?a edilecek.   haberin devamı

Denizli Belediyesi, Yeni Terminal Kompleksi ?çin ?hale Düzenleyecek

8 yıl önce  Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.     Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.   Belediyeden yap?lan yaz?l? aç?klamada, Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi in?aat? yap?m? i?inin, 4734 say?l? Kamu ?hale Kanununun 19'ncu maddesine göre aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilece?i belirtildi.   T haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

8 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

8 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor

8 yıl önce  Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor TOK?, Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt? Toplu Konut ?daresi Ba?kanl??? (TOK?), Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?. ?hale 29 Haziran 2011 tarihinde saat 14 haberin devamı

Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu

8 yıl önce  Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu K?z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. ?haleye teklif veren 15 firma teklif verdi…   Ankara metrosunda ihale süreci dün ba?lad?. K?-z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. haberin devamı

SGK'dan sat?l?k plaj

8 yıl önce  Sosyal Güvenlik Kurumu Ba?kanl???, Mardin, ?stanbul ve ?zmir'de bulunan, muhtelif cins ve miktarda ta??nmazlar?n? satmak üzere ihale açt?.   Mülkiyeti Kuruma ait bina, tatil köyü plaj? ve arsadan olu?an ta??nmazlar?n sat???, aç?k art?rma usulü ile 13 Temmuz'da saat 10.00'da yap?lacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

8 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Üçüncü Köprü ?halesi için Sona Gelindi

8 yıl önce Köprüde demiryolu bulunmas? ve projenin yap?m ve i?letiminde Karayollar? Genel Müdürlü?ünün hisse sahibi olmas?na yönelik çal??malar?n kesinlik kazanmas?yla bu ay ihale ilan?na ç?k?lmas? bekleniyor. Öte yandan Y?D ihalelerinde ikinci YPK onay?n? ortadan kald?ran maddenin yer ald??? “Torba Yasan?n” yürürlü?e girmesiyle “dev” ihalenin haberin devamı
Nevşehir'e ?hayvan kasabası? kuruluyor nevşehir'de ?hayvan kasabası? ihale sözleşmesi imzalandı - Nevşehir Haberleri  Habertürk

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın seçimlerden önce açıkladığı 50 dev projeden biri olan 'Hayvan Kasabası' imzalanan ihale sözleşmesi ile...

Kaçak avcılardan ele geçirilen tüfekler, ihale ile satılacak - Tunceli Haberleri  Habertürk

Tunceli'de kara avcılığı kanununa muhalefet eden avcılardan ele geçirilen tüfekler, ihale ile satılacak. Tunceli'de çeşitli tarihlerde kara avcılığı kanununa ...

İBB'deki soygun skandalı büyüyor! 13 değil 26 milyon lira  Cumhuriyet

Türkiye - İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı 17 Nisan tarihinde İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş'ye 13 milyon ödenmesi skandalı büyüyor.

Hazine yarın ihale düzenleyecek - BLOOMBERG HT  BloombergHT

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yarın tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ihalede 2 yıl ...

İBB, yeni başkanı beklemeden ihale dağıtıyor  Sözcü

İBB, yeni başkanı beklemeden ihale dağıtıyor İBB şirketlerinden Spor İstanbul'un, İstanbul Yarı Maratonu'nun ardından Lale Kupası Kadınlar Tenis Turnuvası ...

Kızılay elektronik ihale sistemine geçti  Dünya Gazetesi

Kızılay, elektronik ihale sisteminde geçişten sonra izlenecek ihale prosedürünü Resmi Gazete'de yayınladığı duyuru ile açıkladı.

Eskişehir'de pazarlık usulü ihale ile 8 milyon 250 bin liraya millet bahçesi  T24

Eskişehir'de, 65 yıllık Atatürk Stadı'nın yerine yapılması planlanan millet bahçesinin maliyetinin 48 milyon 250 bin TL olduğu ortaya çıktı. Projeye ilişkin olarak ...

BP ve SOCAR, Türkiye tesisi için tarih verdi  Habertürk

Haberler BP ve SOCAR'ın 2020 sonunda Türkiye'de yeni petrokimya tesisinin inşasına başlamayı planladığı açıklandı. SOCAR'ın Türkiye Enerji direktörü Emil ...

Yandaşlarda ihale tedirginliği ilk günden başladı  Odatv

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından ilk imzasını attı.

İmamoğlu?nun sözcüsünden ?26 milyonluk ihale? açıklaması  Halkweb

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun, kamuoyunda veri kopyalama diye tartışılan Başkanlık imzalı yazı ve Medya ...

AKP'den Eskişehir'de 48 milyon liralık millet bahçesi: İhale dosyası gizlendi  soL portal

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Atatürk Stadı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi'nin yapım ihalesini ihalesinde şeffaflık ilkesine uyulmadığını belirtti.

2019 TOKİ evleri yeni proje peşinat ve taksit tutarı kaç para? 10 bin TOKİ ucuz konut 31 ilde başvuru?  Takvim

Türkiye'de milyonlarca vatandaş ucuz konut alma hayalleri kuruyor. Bu hayalleri ise TOKİ ucuz konut projeleri sayesinde gerçeğe dönüşüyor. TOKİ sosyal konut ...

AOÇ Müdürlüğü, Ata mirası alanları işletmek yerine kiraya veriyor  Cumhuriyet

Türkiye - İlk kurulduğunda 102 bin dekar olan AOÇ, başka kurumlara devirlerle bugün 33 bin dekara indi.

Balıkesir'de 7 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek - BLOOMBERG HT  BloombergHT

Balıkesir'de 7 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek. Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi ...

Büyükçekmece'de oylar sayılmadan kıyak ihale  Güneş

11 bin usulsüz seçmen taşımakla suçlanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, seçimin ertesi sabahı 16 milyon liralık ihale imzaladığı ortaya ...

Thomas Cook'la ilgili tartışma alevlendi: İhale savaşı yaşanır  Turizm Güncel

Thomas Cook'un Çinli yatırım şirketi Fosun Intrnational'a satılabileceğine ilişkin detaylı haber TurizmGüncel'de.

Jet yakıtı ihalesi TÜPRAŞ?ın!  Sözcü

Jet yakıtı ihalesi TÜPRAŞ'ın! İstanbul Havalimanı jet yakıtı ihalesini TÜBRAŞ kazandı. 5 yıl süreyle yapılacak satışlar, yapılan ihalenin ardından başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı E- İhale?ye nasıl ulaşılır?  ST Endüstri Medya - Haber Ajansı

Vatandaşlar ihale işlemlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın E- İhale hizmetini verdiği internet sitesinden gerçekleştirebiliyor.

"Ahmet Türk'ün mazbatası 13 milyonluk ihale için geciktirildi" iddiası  T24

31 Mart seçimlerinde 56.24 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk ve Figen Altındağ'a mazbatası seçimlerden 15 gün sonra verildi.

Polisi alarma geçiren ihale kavgası  Hürriyet

Antalya'da iş yeri ihalesine giren taraflar arasında kavga çıktı. Kardeşinin ihaleyi kaybetmesine sinirlenen bir polis memurunun karşı tarafı tehdit ettiği ileri ...

Tarihi arastanın sağlıklaştırma projesi ihale ediliyor - Çorum Haberleri  Habertürk

Çorum'daki tarihi Çöplü ve Dikiciler Arastası Sağlıklaştırma Projesi ihaleye çıkıyor.

Büyükşehir'in İftar Programı İhaleye Çıkıyor Büyükşehir'in İftar Programı İhaleye Çıkıyor  Adayorum

Büyükşehir Belediyesinin bu yıl değişen iftar programı için ihaleye çıkıyor.

İzmir büyükşehir belediyesinin ilk meclisinde ihale kararı - İzmir Haberleri  Habertürk

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tunç Soyer'in başkanlığında gerçekleştirilen ilk meclisinde, Özelleştirme İdaresi tarafından satışı yarın yapılacak...

İBB?de ihale oyunları  Cumhuriyet

Ekonomi - Borca battığı ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında yaptığı ihalelerin skandallarla dolu olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl açtığı.

Arasta Sağlıklaştırma Projeleri için ilk ihale  Çorum Hakimiyet | Çorum Son Dakika Haberleri

Çöplü ve Dikiciler Arastası Sağlıklaştırma Projesi'nin hizmet alım ihalesi yapıldı.

TOKİ?nin Konya?ya yapacağı 1057 konutun ihalesi yarın!  Yeni Meram

Konya'nın Selçuklu İlçesi Ardıçlı Mahallesi 1057 Adet Konut, 1'er Adet Ticaret Merkezi Ve Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi ihalesi yarın saat ...

İhale tamam proje başlıyor  Sabah

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, projeleri arasında yer alan Kahramankazan Millet Bahçesi projesinde ilk adım atıldı. Çevre ve Şehircilik ...

Gönül belediyeciliği WEB sitesi!  Sözcü

Ben de aşık olurum böyle İstanbul'a? Ben de gönül koyarım bu yola? İhalelerde alınacak hizmet tutarını kimler hesaplıyorsa? Şaşırtmayı başarıyorlar her ...

Ordu'da personellere 'kamu ihale mevzuatı eğitimi' - Ordu Haberleri  Habertürk

Ordu Valiliği tarafından, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde, ihale sürecinde görev alan personellere yönelik kamu ihale mevzuatı eğitim ...

Gazeteci Ocak: İBB, 2018 yılında 3.25 milyarlık 'soru işaretleriyle dolu' ihale yapmış  Sputnik Türkiye

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak, Seyr-i Sabah programında, Cumhuriyet gazetesinde sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yazı ...

TOKİ Konut ve Dükkan Satışı 2019 İçin Fırsat İhalesi!  Emlak 365

TOKİ yatırımcılara büyük fırsat sunuyor. Kelepir fiyatlarla farklı şehirlerde bulunan 198 adet işyeri ve 25 konut açık artırma yöntemi ile satışa çıkıyor!

Yeni Ordu Stadı ihale bekliyor  Sözcü

Yeni Ordu Stadı ihale bekliyor Ordu'da temeli Temmuz 2017'de atılan ve 161 milyon liraya mal olan Yeni Ordu Stadı,yeni sezon öncesi skorboard, tribün ...

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI  Yes Iligdir

IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN İHTİYACI İÇİN TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı ...

Binali Yıldırım Mazbatayı Almış İhale Dağıtıyordu!  YeniÇağ

Türk siyasetinin tek gündem maddesi var o da İstanbul'daki seçim sonuçları.Bir türlü açıklanamıyor. Açıklanamadığı gibi akıl almaz olaylar...

Ulaşımda öncelik: Şehir Hastanesi metrosu için ihale hazırlığı başladı  Olay Gazetesi

Aslında... Planlama süreci Şehir Hastanesi projesiyle birlikte başladı. Hatta, hızlı tren için Bursaray hattının Emek'ten Balat'a uzatılacak bölümü Şehir Hastanesi ...

Hazine?nin ihale sonuçları belli oldu  Sözcü

Hazine'nin ihale sonuçları belli oldu Hazine'nin Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ...

Seçime günler kala Adana Büyükşehir Belediyesi?nde adrese teslim ihale  Evrensel

Adana Büyükşehir Belediyesi afet gibi acil durumlarda uygulanabilecek davete dayalı pazarlık ile ihale açtı. İhaleye tek şirket katıldı.

Cübbeli'nin damadına verilen milyonluk ihale yargıya taşındı!  Yurt Gazetesi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimden 3 gün sonra 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut.

Mansur Yavaş, Ankara'da tüm işleri belediyenin kendisi yapacak! Şirketlere ihale verilmeyecek!..  Kamu Personeli

Ankara Büyükşehir Belediye bAşkanı Mansur Yavaş göreve gelir gelmez yaptığı en önemli icraatleri arasında sayılabilecek işler olarak gösterilen bir ilkeye imza ...

Yavaş: Gelen 10 mesajdan 4'ü amblem için! - Nergis Demirkaya  Gazete Duvar

ANKARA ? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Mansur Yavaş'ın oturmasının ardından amblemin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

PAZAR YERİ TEZGAHLARINDA İHALE SÜRECİ  Sapanca Haber

Sapanca Belediyesi, 2009 yılında açılan ve 10 yıllık sözleşmeleri sona erecek olan 170 pazar yeri tezgahı için ayrı ayrı ihale düzenleyecek.

İBB'de tek kalemde 13 milyonluk soygun!  YeniÇağ

Seçimlerin üstünden bugün itibari ile tam 22 gün geçti.İstanbul seçimleri ile ilgili itirazların ardı arkası kesilmiyor.Benim sizlere anlatacağım...

Sakarya YİKOB'dan jeotermal arama ruhsatları ihale duyurusu  Jeotermal Haberler

29 Mart 2019 tarihli resmi gazete haberine göre Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde, toplam 6 jeotermal kaynak arama ruhsat ihalesi yapılacaktır.

İki şehre yeni devlet hastanesi: İhale süreci tamamlandı  Medimagazin

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; Adana ve Osmaniye, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılmış, bulundukları ...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 11 milyon TL'lik ''dev'' ihale  Haber3 - www.haber3.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti döneminde web sitesi için 11 milyon 81 bin 992 TL harcadığı ortaya çıktı.

Mersin Tarsus Yenice'de İhale İle ; 59 Kişi İşe Alınacak  Mersin Haber

Tarsus Yenice'de bulunan Seyhan Sahil Sağ Sulama birliği yayınladığı ilan ile 59 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti.,Mersin Haber, mersin haber, ...

Melikgazi belediyesinde ihale ile 60 daire ve iş yeri satılacak - Kayseri Haberleri  Habertürk

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan 60 daire ve 5 işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre açık artırma sureti ile...

Karşıyaka?da kritik toplantı yapıldı! Stat zirvesi...  Hürriyet

Spor Haberleri - Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) Başkanı Turgay Büyükkarcı, yönetim kurulu üyeleri, İzmir Spor ...

2018'de madencilikte ihale edilen sahalardan 253 milyon lira gelir elde edildi - BLOOMBERG HT  BloombergHT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından, geçen yıl madencilik sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin mesajlar paylaşıldı. Buna göre ...

Tartışmalı ihale yargıya taşındı  Bolu Gündem Gazetesi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, seçimden 3 gün sonra Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı Palazoğlu'nun şirketine 1.8 milyon ...

Sumbas emniyet amirliği hizmet binası ihale edildi - Osmaniye Haberleri  Habertürk

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Sumbas İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binasının ihalesinin yapıldığını söyledi.

?Beyoğlu'nda yapım karşılığı otel kiralama ihalesi! 31.6 milyon TL'ye!  Aksam

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü, otel yapımı karşılığında uzun süreli kiralama ihalesi düzenliyor. İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi'nde yer ...

Hazine?den iki yeni ihale  Takvim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 789 milyon lira borçlandı. Bakanlık, dün yaptığı ilk ihalede 504 gün vadeli, 6 ayda bir...

Gezici araştırma şirketinin Adana Belediyesi?nden ihale aldığı ortaya çıktı  Cumhuriyet

Son anketlerinde başta Adana olmak üzere birçok ilde Cumhur İttifakı'nı önde gösteren Gezici araştırma şirketinin, Adana Belediyesi'nden 290 bin TL'lik ihale ...

Göçük nedeniyle kapanan tünelin göçükten temizlenmesi için ihaleye yapılacak - Artvin Haberleri  Habertürk

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen göçük nedeniyle kaya kütleleri dolması sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metre...

Cengiz-Kolin-Kalyon çekildi |  AirTürkHaber

Arnavutluk'un dünyaya açılan ikinci kapısı için geçen yıl masaya oturan Cengiz-Kolin ve Kalyon ihale sürecinden çekildi.

İstanbul havalimanı jet yakıtı ihalesi sonuçlandı!  Aydınlık Gazetesi

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri tarafından düzenlenen ihale sonucunda İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle ...

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI  Düzce Damla

2018/4 SATIŞ. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN. Özellikleri-Adresi : Düzce İl, Merkez ...

Atatürk Orman Çiftliği tarımsal üretim alanı kiralayacak  Habertürk

Haberler Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünce, Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerindeki bazı taşınmazlar tarımsal üretim alanı olarak ...

Fas Krallığı'ndan Karsan'a kötü haber  Yeni Şafak

Fas Krallığı'nın Kazablanka şehrinin toplu ulaşım faaliyetlerini sürdüren Societe Casablanca Transport En Site Amenage S.A.'nın açmış olduğu; 200 adet ve 150 ...

Ballı ihale duygusallığı: Erdoğan'ın diğer damadı da siyasete girdi...  soL portal

Baykar adlı firmanın yönetim kurulu üyesi olan, TSK'ya 2007 yılından bu yana İHA satan ve buna SİHA'ları da ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ...

Geçiş ücreti garantili bir otoyol ihalesi daha  YeniÇağ

Denizli-Aydın Otoyolu'nun son ihalesini, KRK Holding İştiraki olan Özgün İnşaat ve Çinli ortağı kazandı. 17 yıl 9 ay 18 gün işletme süresi ile ihale edilen otoyol ...

Rüzgar YEKA ihalesi için başvuru tarihi belli oldu  Hürriyet

Haberler - İkinci Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ihalesi için teklifler 18 Nisan'da alınacak.

Kamu hizmet alım ve yapım işlerinde belge zorunluluğu! İşte detaylar  Internet Haber

"Tehlikeli" ve "Çok tehlikeli" sınıfındaki 117 meslekte çalışanlara kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde belge şartı getirildi.

TÜRGEV?e özel üst geçit: 1.5 milyon lira!  Kocaeli Barış Gazetesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi üzerinde yer alan TÜRGEV'e bedava verdiği yurt için yaptıracağı üst geçide 1.5 milyon lira ...

FONET: İhale sonuçlandı, hisse sert yükseldi  Borsagundem

Fonet Bilgi Teknolojileri, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nün açtığı ihalede imza aşamasına geldiğini...

Denizli'de inşaat yapım ihalesi  Yeni Şafak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Denizli Serinhisar İlçesi Kızılhisar Mahallesinde 148 adet konut, 8 adet ticaret ve 1 adet camii inşaatları ile...

Ekrem İmamoğlu ikinci bir emre kadar bütün ihale ve alım-satım işlemlerini durdurdu  Medya Notu

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını alır almaz icraatlerine başladı. İmamoğlu'nun ikinci bir emre kadar belediyenin ödeme, harcama, ihale ...

Büyükşehir?e ihale eleştirisi: O firmayı kalkındırıyorsunuz  Kocaeli Barış Gazetesi

CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir yeni dönemde de Büyükşehir Belediyesi ile ilgili eleştirilerine devam ederken: 'Milyonlarca liralık ihaleleri haberi.

TOKİ'den Sosyal Konut Atağı! TOKİ Projeleri İle 2495 Adet Ucuz Ev Geliyor!  Emlak 365

Sosyal konut üretimi konusunda atağa geçen TOKİ 50 bin sosyal konut projesine ek olarak 2 bin 495 adet ucuz konut için ihale tarihi açıkladı!

'Olmayan' Suriyeli öğrencilerin taşınması için yapılan ihaleye MEB soruşturma açmış  T24

12 Suriyeli öğrencinin bulunduğu bir ilkokulda 100 Suriyeli varmış gibi veri girişi yapılmış.

THY'de taşınmaya günler kala ihale sonuçlandı  Dünya Bülteni

İstanbul Havalimanı'ndaki büyük taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları'nın (THY) güvenlik hizmetleri için açmış olduğu ihaleyi, İGA Güvenlik Hizmetleri ...

Cengiz, Kolin ve Kalyon şirketleri Arnavutluk'taki projeden çekildi  Cumhuriyet

Ekonomi - Cengiz, Kolin ve Kalyon şirketleri, Vlora Havalimanı projesi konusunda Arnavutluk hükümetiyle anlaşamadı.

Tarihi Elektrik Fabrikası İhalesi  Haberler.com

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi Elektrik Fabrikası'nın ihalesini İzmir Büyükşehir Belediyesi kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul projesi kararlılıkla sürecek  ilerihaber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yönetim değişikliğinin ardından Kanal İstanbul Projesi'nin devam edip ...

Rüzgarda 2. YEKA ihalesi: 1 milyar dolarlık projeye 9 teklif  Dünya Gazetesi

1 milyar dolar yatırımla kurulacak 1000 megavat kapasiteli RES projesi için 9 şirket başvuruda bulundu.

Kırşehir'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihalesi  ST Endüstri Medya - Haber Ajansı

Kırşehir İl Özel İdaresinin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Memurun Yemek Yardımı İçin İhale Yapılamaz  İş İlanları Kariyer

Personele yemek yardımı yapılması ihale ile yapılamayacağı için personelden yapılan kesintilerin kamu zararından düşülmesine hükmedilmiştir.

Tosya hükümet konağı ihalesi yapıldı - Kastamonu Haberleri  Habertürk

Kastamonu Tosya Hükümet Konağı ihalesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapıldı.

BATMAN ÇAYI, İHALE EDİLİYOR  Batman Sonsöz

Brifingde, Batman Çayı Islahı Projesinin, ihale aşamasında olduğu bilgisi aktarıldı. DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Yetkilileri ?Küçük su işleri kapsamında da Batman İl ...

AKP'nin döneminde İBB, web sitesi için bakın ne kadar para dökmüş!  sondakikaturk.com.tr

Sözcü yazarı ekonomist Murat Muratoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AKP'nin yönettiği dönemde, web sitesi için harcanan parayı ortaya çıkardı ve tepki ...

Kaymakam Yıldız: "Zeytinköy'de vatandaşın kararsızlığı süreci uzattı"  Haber X

Muğla'nın Menteşe İlçesi Zeytin Mahallesinde çıkan yangının üzerinden 500 gün geçmesi ve evlerin yapımına başlanamaması ile ilgili Menteşe Kaymakamı ...

Lefkoşa- Girne anayolu, onarım için ihaleye çıktı  DETAY KIBRIS Gazetesi

Lefkoşa-Girne ana yolunda Ciklos bölgesinde selden etkilenen kesimlerin onarımı için ihaleye çıkıldı.

Toki Amasya Suluova Yeni Mahalle ihalesi yapıldı  Taşınmaz Haber

Suluova Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığı tarafından inşa ettirilecek olan Amasya İli, Suluova İlçesi, ...

Bartın-Safranbolu Kara Yolu Proje İhalesi  Haberler.com

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın-Safranbolu kara yoluna ait etüd proje ihalesinin 2 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Proje ve uygulama işleri için ön yeterlilik ihalesi  Cumhuriyet

Türkiye - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, proje ve uygulama işleri için ön yeterlilik ihalesi düzenleyecek.

Sri Lanka'da sinema salonunda patlama  ilerihaber

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da yeni bir patlama meydana geldi.

Belediye seçimleri Cübbeli'yi neden hareketlendirdi  Odatv

Cübbesini çıkartıp siyasete soyunan, ?sohbet? dediği konuşmaları mitinge çeviren Cübbeli Ahmet, bu çıkışları ile mürit toplamayı bir kenara bırakarak ihale ...

Cübbeli, Kılıçdaroğlu'na alçak saldırıyı savundu  Halktv

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldıranları savundu.

İddaa ihalesi sonuçlandı  Sözcü

İddaa ihalesi sonuçlandı Daha önce iptal edilen İddaa ihalesinde en iyi teklifi yüzde 0.2 komisyon ile Demirören-Scientific Games ortaklığı verdi. İhaleyi daha ...

Vatandaşın e-ihaleye ilgisi 246 milyon lira hasılat sağladı  Habertürk

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği e-ihale yöntemiyle tasfiyelik araç ve eşya satışından geçen yıl 246 milyon lira hasılat ...

Suriye?de ?ihale? Türkiye?ye kaldı  Sözcü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı, başta Amerikalı bakan ve yetkililer olmak üzere herkes için şok oldu. En çok şaşıranlardan biri de ...

Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek  Habertürk

Haberler Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelecek hafta 3 ihale gerçekleştirilecek.

Milyar dolarlık ihaleye 5. erteleme  Sözcü

Bugüne dek gazeteci olarak izleyip yazdığım kamu ihalesi sayısını hatırlamıyorum. Fakat beş kez ertelenen bir ihale ne gördüm ne de duydum.

Kamu ihale belgelerinde yeni düzenleme  Sözcü

Kamu ihale belgelerinde yeni düzenleme Kamu ihalelerinde belgelere ilişkin değerlendirme Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) veya kamu kurum ve ...

5G Lisans İhale Süreci Başladı  Amerika? nın Sesi - VOA Turkish

Almanya ve ABD arasında diplomatik gerilime neden olan 5G lisans ihalesi için süreç Salı gününden itibaren başladı.

İhale Kanunu?ndan kaçış alfabeyi bitirdi  Sözcü

Çiğdem TOKER: İhale Kanunu'ndan kaçış alfabeyi bitirdi. Çiğdem TOKER tüm yazıları ile Sozcu.com.tr'de.

Teminatın 320 milyon lira olduğu ihale yeniden süreci başladı  Habertürk

Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılmasına ilişkin ihale açıldı. Kamuoyunda "İddaa" ...

Boksit cevherinin değerini katlayacak ihale  Haberturk

Haberler Türkiye'nin maden rezervlerinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi projesinin ilk uç ürün ihalesi Muğla'daki ham boksit cevheri için yapılacak.

417 maden sahası için ihaleye çıkılıyor  Habertürk

Haberler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 417 maden sahasında arama yapılması için ihaleye çıkacak.