ihale Etiketli Haberler

?irketler e-ihaleye yöneliyor

8 yıl önce  ?halelerde daha kazançl?, h?zl? ve ?effaf ticaretin yeni yolu olarak elektronik ortam? seçen özel sektör, yapt??? ihalelerle 2 ayda 11 milyon TL'lik elektronik ihale gerçekle?tirdi. Firmalar, ihale.com.tr üzerinden yapt??? ihalelerde toplam maliyetleri için ortalama yüzde 60'lar civar?nda olan sat?n alma i?lemlerinde tasarruf yapabilme imkan?na kavu?tu. haberin devamı

Yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor

8 yıl önce  Ayd?n Belediyesi taraf?ndan 17 milyon 333 bin TL’ye ihale edilen yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor. Ayd?n Belediyesi, daha önce iptal edilen Ayd?n-Mu?la karayolu üzerindeki yeni otogar için yeniden ihaleye ç?kt?. Belediye Encümen Salonu’nda yap?lan ihaleye 13 kurulu? ba?vururken, bunlardan 9’u ihaleye kat?lmaya hak kazand?. 25 milyon 750 bin TL üzerinden düzenlenen ihalede 17 milyon 333 bin TL ile en dü?ük teklifi R?T ?n?aat ve Uyan?klar ?n?at ortakla?a firmas? verdi. haberin devamı

Köprü ve otoyollar 25 y?ll???na sat?l?yor

8 yıl önce  Köprü ve otoyollar?n özelle?tirilmesi için dü?meye bas?ld?. Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???’n?n (Ö?B), Otoyollar ve Köprülerin Özele?tirilmesi hakk?nda ihale ilan? Resmi Gazete’de yay?mland?. haberin devamı

TCDD, Haydarpa?a Liman? için ihaleye ç?kt?

8 yıl önce  TCDD Haydarpa?a Liman ??letme Müdürlü?ü, Haydarpa?a Liman? idari binas?n?n güçlendirilmesi i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?.   ?hale, 7 Eylül 2011 tarihinde saat 15.00'te Haydarpa?a Liman ??letmesinde aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilecek.   ??in süresi yer tesliminden itibaren 120 gün olarak belirlendi.   Ekonomik aç?dan en avantajl? teklif sadece fiyat esas?na göre belirlenecek olan ihaleye, yerli istekliler kat?labilecek.   < haberin devamı

12 Jeotermal Saha ?haleye Ç?k?yor

8 yıl önce Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   haberin devamı

Katar'dan 535 milyon dolarl?k rayl? sistem ihalesi

8 yıl önce   Katari Diyar ve Vinci ?n?aat Projelerinden olu?an QDVC konsorsiyumunun Katar'?n Luseyl bölgesinde in?a edilecek hafif rayl? sistem projesiyle ilgili 535 milyon dolarl?k ihaleyi kazand??? bildirildi. Vinci firmas?ndan yap?lan aç?klamaya göre dizayn ve in?a ihalesine sekiz yeralt? istasyonu sivil mühendislik i?leri, Doha ve ülkenin kuzeyini birbirine ba?layacak viyadük in?aat?, rayl? sistem deposu ve atölyesi dahil olacak. Projenin 38 ay sürmesi bekleniyor.   QDVC'nin daha önce de kaz? ve haberin devamı

Doha metrosu için ihale haz?rl?klar? ba?lad?

8 yıl önce  Katar'?n ba?kenti Doha'da 2022'deki Dünya Kupas? öncesinde in?a edilecek metro için yerli ve yabanc? firmalar?n projede yer alabilmek amac?yla ön ba?vuruda bulunmalar? istendi. Doha metrosunun ilk safhas?nda 22 km'lik tünel kaz?lacak ve 15 istasyon in?a edilecek.   haberin devamı

Denizli Belediyesi, Yeni Terminal Kompleksi ?çin ?hale Düzenleyecek

8 yıl önce  Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.     Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.   Belediyeden yap?lan yaz?l? aç?klamada, Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi in?aat? yap?m? i?inin, 4734 say?l? Kamu ?hale Kanununun 19'ncu maddesine göre aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilece?i belirtildi.   T haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

8 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

8 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor

8 yıl önce  Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor TOK?, Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt? Toplu Konut ?daresi Ba?kanl??? (TOK?), Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?. ?hale 29 Haziran 2011 tarihinde saat 14 haberin devamı

Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu

8 yıl önce  Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu K?z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. ?haleye teklif veren 15 firma teklif verdi…   Ankara metrosunda ihale süreci dün ba?lad?. K?-z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. haberin devamı

SGK'dan sat?l?k plaj

8 yıl önce  Sosyal Güvenlik Kurumu Ba?kanl???, Mardin, ?stanbul ve ?zmir'de bulunan, muhtelif cins ve miktarda ta??nmazlar?n? satmak üzere ihale açt?.   Mülkiyeti Kuruma ait bina, tatil köyü plaj? ve arsadan olu?an ta??nmazlar?n sat???, aç?k art?rma usulü ile 13 Temmuz'da saat 10.00'da yap?lacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

8 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Üçüncü Köprü ?halesi için Sona Gelindi

8 yıl önce Köprüde demiryolu bulunmas? ve projenin yap?m ve i?letiminde Karayollar? Genel Müdürlü?ünün hisse sahibi olmas?na yönelik çal??malar?n kesinlik kazanmas?yla bu ay ihale ilan?na ç?k?lmas? bekleniyor. Öte yandan Y?D ihalelerinde ikinci YPK onay?n? ortadan kald?ran maddenin yer ald??? “Torba Yasan?n” yürürlü?e girmesiyle “dev” ihalenin haberin devamı
Kayaşehir Millet Bahçesi için ihale  Hürriyet

Haberler - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca İstanbul'da, yaklaşık bir milyon metrekarelik alanda 4 etap halinde inşa edilecek Kayaşehir Millet Bahçesi'nin 2,3 ...

Mustafa Kemal KAYA - HAVAALANI TAKSİ BU KEZ İHALE İLE UÇTU!  Denizli Gazetesi

Çardak Hava Limanı'nda bir türlü çözülemeyen 'taksi sorunu?, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin gerçekleştirdiği taksi ihalesi ile de bir çözüme kavuşamadı.

Madak: ?yapılması planlanan ihale iptal edilecektir? - Çanakkale Haberleri  Habertürk

YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ. AK Parti Bozcada Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak, 28 Şubat'ta yapılması planlanan ihalenin iptal ...

İmrahor Vadisi?nde ilk ihale  Hürriyet

12 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ihalede tekliflerin değerlendirilmesinin ardından projenin inşaatına başlanacak ve 17 ayda tamamlanacak. Projenin ilk ...

Hazine yarın ihale düzenleyecek  Dünya Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

VİDEO- Yücel: Belediye başkanı ihale dağıtıyor! Böyle kamu hizmeti olmaz!  Aydınlık Gazetesi

Ulusal Kanal'daki 'Seçim Meydanı' programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, ...

Şehir Hastanesi?nin yol ihale tarihi belli oldu  Özgür Kocaeli

İzmit Cephanelik mevkiinde 2015 yılında temeli atılan ve 2020 yılında hasta kabulüne başlanacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak en ...

CHP?li başkana ihale usulsüzlüğünden hapis istemi  Sabah

Son dakika haberler - CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 12 yıldır yapmaya çalıştığı yat limanı projesinde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla ...

Demirören?in kazandığı İddaa ihalesine itiraz edildi  YeniÇağ

Demirören-Scientific Games ortaklığının kazandığı 'İddaa' ihalesine, Turkcell iştiraki İnteltek itiraz etti. İtiraz nedeni olarak, Demirören Ailesi'nin ortağı Scientific ...

Son dakika: İddaa ihalesi sonuçlandı  Sözcü

Son dakika: İddaa ihalesi sonuçlandı Daha önce iptal edilen İddaa ihalesinde en iyi teklifi yüzde 0.2 komisyon ile Demirören-Scientific Games ortaklığı kazandı.

İddaa ihalesi: FIFA Demirören'e yaptırım uygular mı?  Sputnik Türkiye

TFF Başkanı Yıldırım Demirören İddaa ihalesini kazanırsa Türkiye'de bir federasyon başkanı 'bahis' oynatacak. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi hakimi ve ...

YENİLEME 1-Hazine Şubat borçlanma programını öngörülerine paralel tamamladı, ihale sonrası gösterge tahvil faizi yükseldi  Investing.com Türkiye

İSTANBUL, 19 Şubat (Reuters) - Hazine bugün gerçekleştirdiği iki ihalenin ardından Şubat ayı borçlanma programını öngörülerine yakın tamamlarken, analistler ...

Karayolu Üst Geçidine Engelli Asansör Yapılması İhale Sonucu  Tren Haber

Malatya-Çetinkaya Hattıda Bulunan Karayolu Üst Geçidine Engelli Asansör Yapıması İhale Sonucu. T.C Devlet Demiryolları İşletmesi TCDD 5 Bölge Satınalma ...

5 jeotermal sahası ihaleye çıkartılıyor  Aydın Denge Gazetesi

Kütahya'da 5 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek. Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı ile Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanları ...

Tatvan İskeleye Yeni 5 Adet Yol Yapılması İşi İhale Sonucu  Tren Haber

Tatvan İskeleye Yeni 5 Adet Yol Yapılması İşi İhale Sonucu. T.C Devlet Demiryolları İşletmesi 5. Bölge Satınalma Müdürlüğünün (TCDD) 2019/25470 KİK ...

Hemzemin Geçitte Trafik ve Bilgi Levhaları Yaptırılması İhale Sonucu  Tren Haber

Sivas-Samsun Hattında Bulunan 147 Adet Hemzemin Geçitte Trafik Ve Bilgi Levhaları Yaptırılması İhale Sonucu. T.C Devlet Demiryolları İşletmesi 4 Bölge ...

Açık Teklif Usulü İhale  Sakarya'dan haber

11 Mart 2019 Pazartesi Günü saat 11.00da Hendek Belediyesine ait Kurtköy Mahallesinde bulunan Yeşilyurt Ticaret Merkezindeki 14 işyeri 2886 sayılı Dev...

Bakanlık 25 isim için ihale yasaklama kararı verdi  Emlak Pencerem

Türkiye genelinde çok sayıda ilde bazı kamu kurum ve kuruluşlarından ihale alan bazı isimler için Bakanlık tarafından ihalelere katılma yasağı getirdi.

Kepez'den yeşile ve çevreye duyarlı proje - Antalya Haberleri  Habertürk

Kepez Belediyesi, Hükümetin 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında yenilediği geri dönüşüm uygulamasını hayata geçirdi.

Havaalanı Taksi bu kez tam uçtu! Çardak Hava Limanı taksi krizi çözüldü mü?  Denizli Gazetesi

Çardak Hava Limanı'nda bir türlü çözülemeyen ?taksi sorunu?, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin gerçekleştirdiği taksi ihalesi ile de bir çözüme kavuşamadı.

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek  Yeni Akit Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.

Anayurt hattının ihale süreci başlıyor - Kayseri Haberleri  Habertürk

Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TalasAnayurt Raylı Sistem Hattı'nın finansmanını sağlayacak olan İslam Kalkınma Bankası...

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi 26 Mart'ta  Habertürk

Haberler Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamında, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle 26 Mart'ta ihale edilecek.

REFERANS PROJE VE YATIRIMLARA KAYNAK  Kayseri Haber

Melikgazi Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait Esenyurt ve Küçükali Mahallesinde bulunan 37 ...

CHP, Ankara Belediyesi'ndeki ihale skandalını Meclis'e taşıdı  Gerçek Gündem

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük şirketlerinden biri olan ANFA'nın 10 milyon 500 bin 350 TL tutarındaki çanta, ...

RTÜK Medya Buluşmaları'nın ilki İstanbul'da yapıldı  Ulusal Kanal

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla fikir paylaşımında bulunmak; alana ilişkin görüş ve önerileri dinlemek üzere yapılan ?RTÜK Medya Buluşmaları?nın ilki dün ...

Çardak Havaalanı taksi ihalesi yapıldı  Denizli Haber

Çardak Havaalanı'nda bir süredir devam eden ve kangrene dönen taksi sorununa çözüm getirecek ihale yapıldı. Daha önce 7 Şubat'ta yapılacağı açıklanan ...

Maden sahaları için ilk ihale 11 Mart'ta yapılacak  Hürriyet

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 417 maden sahasının ihale edileceğini ...

Nalbant "Jeotermal enerji tesisleri çevreye zarar vermeyecek alanlarda yapılmalı"  Çanakkale Olay

CHP İl Genel Meclis üyesi ve İda Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hicri Nalbant, İl Özel İdare tarafından Çanakkale?de ihaleye çıkartılan 17 JES alanı ile ...

Hazine yeni haftada 2 ihale düzenleyecek  Yeni Akit Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 12 Şubat Salı günü 2 ihale gerçekleştirilecek.

Çanakkale'de 15 JES ihalesi: Gökçeada ve Bozcaada tehlikede!  BirGün Gazetesi

Bozulmamış doğasıyla turistlerin gözdesi olan Gökçeada ve Bozcaada risk altında. İki adada jeotermal enerji aranması için ihale kararı verildi. Çevreciler.

Bakan Turhan?dan Konya Metrosu açıklaması!  Yeni Meram

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Şehir içerisindeki toplu taşımayla ilgili sorunu çözmek için metro projesi var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ...

"Tüm köyler JES'lerin karşısında, bizim yanımızda"  Çanakkale Olay

Çanakkale İl Özel İdaresi'nin, Ayvacık, Ezine, Bozcaada ve Gökçeada'da 17 yeni alanı jeotermal enerjiye açmak için ihaleye çıkartmasına karşı tepkiler devam ...

CHP?li belediyeden adrese teslim ihale  Sabah

CHP'li Seyhan Belediyesi'nin ihaleye çıkardığı buz pistinin çalışmaları ihale gerçekleşmeden başladı. Bunu gören vatandaşlar, ?Adrese teslim bir ihale daha? ...

"Çanakkale'de Jeotermal ihalesi iptal edilsin!"  BirGün Gazetesi

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından 28 Şubat'ta Ayvacık, Ezine, Bozcaada ve Gökçeada'da 17 jeotermal alanının arama ve işletme ruhsatı amaçlı olarak.

TMO buğday alımı için ihale açtı  Sözcü

TMO buğday alımı için ihale açtı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) toplam 300000 ton buğday alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı.

Erdoğan, Fethullah Gülen'in "kutsadığı" müteahhide milyarlık ihale verdi!  Halktv

Cemaat üyeliğini kabul eden ve FETÖ dosyaları bir bir kapatılan Fettah Tamince hakkında Akfa Holding'e yönelik hazırlanan iddianamede çarpıcı ifadeler yer ...

İnsana Taraf Gazete  Görünüm Gazetesi

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ ORMAN FİDANLIK MÜD.DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ.

AK Parti'nin Denizli Mitingi  Haberler.com

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bay Kemal diyor ki, 'çiftçiler battı, bitti, arsaları elinden gitti, aç, sefil.

"kömürlü termik santralde ihale iptal edilmeli" eskişehir çevre ve yaşam platformu sözcüsü selim kurnaz: "kıymetli ovamızda ve kıymetli şehrimizde kömürlü termik santral istemediğimizi bir kez daha haykırıyoruz" - Eskişehir Haberleri  Habertürk

Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu Sözcüsü Selim Kurnaz, Alpu Ovası'na kurulması planlanan kömürlü termik santral ile ilgili ihale sürecinin yeniden ...

İzmit belediyesi, bozulan yollar için ihale düzenledi - Kocaeli Haberleri  Habertürk

İzmit Belediyesi tarafından yolların onarılması için düzenlenen ihalede 10 firma teklif verdi.

Suriyeli?leri taşıma ihalesinde iki milyonluk vurgun..  Kamudanhaber

Milli Eğitim Müdürlüğünde 9 yılda 7 kez müdür değişikliği yapılmasının nedenleri ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlçe Milli.

Sakarya'nın millet bahçesi için ihale tamam - Sakarya Haberleri  Habertürk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'ya müjdesini verdiği Millet Bahçesi'nin inşası için ihale gerçekleştirildi.

İddaa İhalesi ve Başkanlar Ülkesi - Burak Soyer - bianet  Bianet

İddaa gibi şaibeye açık bir organizasyonun başına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın geçmesi - istifa etmezse- içinde bulunduğumuz durumun vahametini ...

Malatya Belediyesi'nden adrese teslim ihale  Gerçek Gündem

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya şehir merkezi-havaalanı arasındaki yolcu taşımacılığı ihalesinin adrese teslim edildiğini belirtti.

İhale ile satılan üstün özellikli elit kuzular - Galeri - Yaşam - 17 Şubat 2019 Pazar  Sabah

Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde elit diye tabir edilen damızlık koyunlardan doğan üstün özellikli İvesi cinsi kuzular, veteriner hekim,...

417 maden sahası için ihaleye çıkılıyor  Habertürk

Haberler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 417 maden sahasında arama yapılması için ihaleye çıkacak.

Sakarya Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı  Hürriyet

TOKİ tarafından, millet kıraathanesinin de içerisinde yer alacağı 71 bin 712 metrekarelik Sakarya Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

Katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinin yapım işi ihale edildi - Muş Haberleri  Habertürk

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın önemli projeleri arasında yer alan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin yapım işi ihale edildi.

Yalova Devlet Hastanesi 233 Milyon Liraya İhale Edildi  Milliyet

YALOVA (AA) - AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova'da inşa edilecek 400 yataklı yeni devlet hastane binasının 233 milyon liraya ihale e.

Mesut özakcan; "iftira ile siyaset yapan kaybeder" - Aydın Haberleri  Habertürk

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, CHP'den Belediye Başkan Adayı olan Fatih Atay'ın iftar yemeği ihalesi ...

Turkcell'den 2018'de 2 milyar 21 milyon TL net kar  Mynet

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: - "Dördüncü çeyrek net karımız 864 milyon lira, tüm yıl karımız da geçen senenin biraz üzerinde 2 milyar 21 milyon lira ...

DHMİ Kadın-Erkek 3619 Personel Alımında Tarihler ve Başvuru Şartları Belli Oldu  Kamu Bülteni

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 3 bin 619 personel alımında adayların işe başlayacağı tarihler açıklandı. İhale bugün yapılacak. İşte başvuru ...

8 ilçenin yollarına bakım yapılacak  Özgür Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan yolların onarım ve bakım işi için ihale düzenledi. Aynı gün düzenlenen 2 farklı ihaleye toplam 15 firma ...

Malatya?da adrese teslim ihale: 103 günlük ciroya 10 yıllık devir  Evrensel

Malatya'da havalimanı taşımacılığı ihale ile belediye şirketinden alınıp özel şirkete devredildi. 10 yıllık devrin karşılığı 103 günlük ciroya denk.

TMO 40 ihalede tonlarca buğday aldı  Sözcü

TMO 40 ihalede tonlarca buğday aldı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dün sona eren bir dizi uluslararası ihalede yaklaşık 292 bin ton buğday aldı.

Çanakkaleli yaşam alanı savunucuları: JES?lere hayır!  Evrensel

Çanakkale'de yaşam alanı savunucuları 17 farklı alanda jeotermal amaçlı arama yapılmasına ve işletmeye ihale edilmesine karşı açıklama yaparak ?JES'lere ...

Van büyükşehir belediyesi elektronik ihaleye hazır - Van Haberleri  Habertürk

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programında yer alan Elektronik İhale (eihale) uygulamasını devreye alarak, Türkiye geneli ...

Paşalimanı Cafe İETT?den ihaleye çıktı  Hürriyet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Beltur'un Hidiv Kasrı, Sepetçiler Kasrı, Galata Kulesi ve Malta Köşkü, Beyaz Köşk gibi 7 köşkle birlikte işlettiği, ...

BİZ HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ  Bomba 32

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, görev süresi boyunca gece-gündüz çalıştıklarını söylerken, 'niye ...

Vali-komisere suç duyurusu!  Diyarbakır Söz

Yenişehir'de Karakola dönüştürülen okulun isnat duvarının çökmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kayettiği davada Mahkeme, Dönemin Vali Yardımcısı ile ...

Melikgazi'de 5 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek  Hürriyet

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait ilçe sınırları içinde yer alan toplam 5 adet taşınmaz ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Trabzon Meydan Parkı 3. Etap otopark ihaleye çıkıyor!  61saat

Trabzon Meydan Parkı 3. Etap Projesi ihaleye çıkıyor. İhalenin 12 Şubat 2019 tarihinde yap ? işlet ? devret modeliyle yapılacağı kaydedildi. Bölgede.

Hemşin'deki kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı  Hürriyet

Rize'nin Hemşin ilçesinde, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında inşa edilecek 106 konutun ihalesi yapıldı. Bu kapsamda söz konusu konutların 8'i ...

4 Ilçeye Hizmet Götürecek Milyonluk Asfalt Ihalesi Gerçekleşti - Kocaeli  İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel yapılacak asfalt çalışmaları için düzenlenen milyonluk ihalede teklifler verildi.

TFF ateşle oynuyor  Cumhuriyet

Futbol - Demirören istifa etmezse FIFA, UEFA ve Federasyon'un müşterek bahsi yasaklayan maddeleri devreye girecek.

Bulanık belediyesinden parke taşı ihalesi - Muş Haberleri  Habertürk

Muş'un Bulanık Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklarda yapılacak olan parke yol taşı onarım işi için ihale açtı.

Süleyman Bülbül: Otoyol ihalesi rantı kaç mermi ediyor?  Gerçek Gündem

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 5 kez ihalesi ertelenen Aydın-Denizli otoyolu için geçtiğimiz günlerde bir kez daha ihale tarihi verilmesine ilişkin ...

Hindistan'a Mig-21 yerine Lockheed Martin F-21 öneriyor  Kokpit Aero

Savaş uçağı imalatçılarının gözü, Hindistan'ın alacağı 110 uçaklık ihalede. 15 milyar dolarlık ihale için 6 imalatçı teklif verdi. Mig-21'lerin yerini alacak uçak için ...

Şubatta 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak  Habertürk

Haberler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hükümetin icraat programı kapsamında yürütülen millet bahçesi projeleri hız kesmeden ...

Çanakkale İl Özel İdaresi'nden 17 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı İhalesi  Jeotermal Haberler

12 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre Çanakkale İl Özel İdaresi, il sınırları içerisinde 17 adet jeotermal kaynak arama ruhsatı ihale.

AKP İddaa'yı satıyor: İhaleye çıkarıldı, dört firma teklif verdi  soL portal

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarını" patronlara satmaya kararlı.

İhalesi yapılan katı atık tesisinin sözleşmesi imzalandı - Muş Haberleri  Habertürk

Muş Belediyesi önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Katı Atıktan Enerji Üretimi Entegre Tesisinin...

?Yasal kumar?ın ihalesi yapıldı  Doğru Haber

Kamuoyu nesli kumara özendiren ve adına şans oyunu denilen haramların kaldırılmasını beklerken Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yasal kumar "iddaa" için ihale ...

Meydan Parkı ve Sümela Teleferik projeleri ihaleye çıkıyor  HABER 61

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Sümela Teleferik Projesinin yapım ihalesini 19 ...

Teminatın 320 milyon lira olduğu ihale yeniden süreci başladı  Habertürk

Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılmasına ilişkin ihale açıldı. Kamuoyunda "İddaa" ...

Kanal Ankara?ya ihale  Sabah

Binlerce başkentlinin merakla beklediği Kanal Ankara projesinin ilk etabı için önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından ihaleye çıkılacak ANKARA Büyükşehir ...

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi  Habertürk

Haberler Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yap-işlet-devret modeliyle yapılması amacıyla gerçekleştirilen ihalede 2 konsorsiyum teklif verdi.

Kamu İhale Kurumundan Bilgilendirme Toplantısı - Ankara Haberleri  Milliyet

ANKARA (AA) - Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, bu yıl kamu alımları alanında birtakım değişiklikler yapıldığını, sektörün uzun süredir dile.

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek  Habertürk

Haberler Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın iki ihale düzenlenecek.

Boksit cevherinin değerini katlayacak ihale  Haberturk

Haberler Türkiye'nin maden rezervlerinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi projesinin ilk uç ürün ihalesi Muğla'daki ham boksit cevheri için yapılacak.

Suriye?de ?ihale? Türkiye?ye kaldı  Sözcü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı, başta Amerikalı bakan ve yetkililer olmak üzere herkes için şok oldu. En çok şaşıranlardan biri de ...

İddaa için 2. kez ihale  Hürriyet

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, rekabetin sağlanmadığı gerekçesiyle geçen aralıkta iptal ettiği İddaa ihalesine ikinci kez çıktı.

Türkiye'den 5 inşaat firması dünyada en fazla ihale alan ilk 10 firma arasında  Euronews Türkçe

Dünya Bankası verilerine göre altyapı yatırımlarında en fazla kamu ihalesi alan ilk 10 şirket arasında Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin, Kalyon ve MNG ...

Bu ihale SÖZCÜ?ye patlar!  Sözcü

Türk Telekom ihalesinden bahsediyorum. Hani şu, Türkiye'yi, cumhuriyet tarihinin en büyük kazığına oturttukları ihale? Görürsünüz sonunda suçlu ne bahçıvan ...

Aynı günde 1.5 milyarlık 3 ihale  Sözcü

2019 bütçesi TBMM'de tenha bir oturumda kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kayınpederi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın teklif ettiği ...

2.4 milyonluk adrese teslim ihale!  Sözcü

TEDAŞ'ta 'adrese teslim ihale' skandalı patlak verdi. TEDAŞ'ın açtığı ?Eğitim ve sertifikasyon eğitimi malzeme alımı? ihalesi için kurumca hazırlanan şartnamenin ...

İstanbul Havalimanı'nda dev ihale sonuçlandı  Habertürk

Haberler Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'ndaki 9 ...

Gümrükten satışa e-ihale  Hürriyet

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarını, kapalı teklif yöntemi yerine açık arttırma usülü e-ihale yöntemiyle ...

Kocaeli Belediyesi'nin ihale oyunları  Odatv

Kocaeli Belediyesi raporlarında, diğer belediyelerde de olduğu gibi ihale usulsüzlükleri mevcuttur. Raporlardaki çok ilginç tespitleri sizler ile paylaşmak isterim.

Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu Otoyolu İhalesi 18 Aralık'a ertelendi  Habertürk

Haberler Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 20 Nisan'da ihale ilanına çıkılan ...

Sebze meyve fiyatları ihale iptal ettirdi  Habertürk

Haberler Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, kamu kuruluşlarının yapacağı alım ihalelerini etkiledi. İstanbul'da bulunan üç kamu kurumu, sebze ve meyve alımı ...

Son Dakika: Yeni havalimanı toplu taşıma ihalesi sonuçlandı  Habertürk

Haberler Son dakika haberi... İstanbul Yeni Havalimanı tolu taşıma ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ kazandı. İhaleye 9 şirket katıldı.

OMÜ'de "E-İhale Hizmet İçi Eğitim Programı" Tamamlandı - Samsun Haberleri  Milliyet

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Birimi, OMÜ ile diğer kamu kurumlarının idari personeline y.

Fırtına Vadisi'ndeki kaçak yapıların yıkımı için ihale açıldı  CNN Türk

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çamlıhemşin'deki Fırtına Vadisi'ne inşa edilen kaçak yapılar ...

Cengiz İnşaat, ?Fiyat dışı unsurlar? ile ihale kazandı  YeniÇağ

Mardin-Diyarbakır demiryolu ihalesini, yüksek teklif vermemesine rağmen, Cengiz İnşaat aldı. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanı 'fiyat dışı unsurlar' ...

İhale Kanunu?ndan kaçış alfabeyi bitirdi  Sözcü

Kamu ihalelerinde müteahhide ödenen para, halkın vergisidir. O nedenledir ki, aslolan açıklıktır. İhalenin herkesin haberdar olacağı şekilde ilanı, tekliflerin açık, ...

O ihale de hükümete yakın şirkete  YeniÇağ

31 Mart yerel seçimlerine kadar kullanılacak araçlarla ilgili yapılan kapalı usul ihaleyi, hükümete yakın Akmercanlar Şirketler Grubu kazandı.

İddaa ihalesi iptal  Sözcü

İddaa ihalesi iptal Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal etti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından araç ihalesi açıklaması  Milliyet

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından, birimin gerçekleştirdiği araç ihalesi konusunda yapılan haberlere ilişkin, Başkanlığımızca ...