yurtd??? Etiketli Haberler

Türk müteahhitlerin Türkmenistan ve di?er yurtd???ndaki ba?ar?lar? devam ediyor

5 yıl önce Türk ?irketlerinin en çok i? ald?klar? ülke olan Türkmenistan'da y?l?n ilk 3 ay?nda Türk ?irketlerinin ald??? i?lerin bedeli 1 milyar dolara yakla?t?. Türkmenistan'?n imar?nda söz sahibi olan Türk ?irketleri yeni i?ler almaya devam ediyor. Devlet Ba?kan? Gurbanguli Berdimuhamedov ba?kanl???ndaki Bakanlar Kurulu toplant?s?nda 700 milyon dolarl?k yeni ihale anla?malar?yla ilgili kararnameler imzaland?. haberin devamı

Türk ?n?aat ?irketleri Yurtd??? istihdam?n? %40 art?rd?

6 yıl önce  Türk in?aat ?irketleri yurtd??? istihdam?n? yüzde 40 art?rd?, Cibuti'den Komorlar'a i? f?rsat? do?du. ??te kariyer.net'ten istihdam veriler...   15 A?ustos 2011 Pazartesi - Kariyer.net istihdam endeksi verilerine göre yurtd??? yat?r?mlar?na h?z kesmeden devam eden Türk in?aat sektörü, 2011'in ilk 8 ay?ndaki istihdam oran?n? geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine k?yasla yüzde 40 oran?nda artt?rd?.    Bu dönem içerisinde Türk ?irketlerinin yurtd??? yat?r?mlar?nda çal??t?r?lmak üzere top haberin devamı