istanbul Etiketli Haberler

Finans Merkezi ?halesi 18 Ekim 2012 de

6 yıl önce  ?hale, 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor   ?stanbul Uluslararas? Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alan? Arsa Sat??? Kar??l??? Gelir Payla??m? ??i ihalesi 31 A?ustos tarihinde iptal edilmesinin ard?ndan yenileniyor.   haberin devamı

Bo?az tüneli, 47,5 milyon arac? tarihî yar?madaya sevk edecek

7 yıl önce  Sultanahmet-Selimiye aras?ndaki tünelin cazibesiyle tarihî yar?madan?n silueti New York’unkine benzeyecek. Güzergâhta Sultanahmet siluetini bozan gökdelen ve onu takip edecek yeni kuleler, tedbir al?nmas? gere?ini ortaya koyuyor. haberin devamı

Midyeli temele 5 y?l hapis

7 yıl önce ?stanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 4 sene önce çökerek 3 ki?iye mezar olan Huzur Apartman?’n?n müteahhidi 5 y?l, mühendisi ise 3 y?l 4 ay hapis cezas?na çarpt?r?ld?. ?STANBUL - Zeytinburnu ilçesinde bulunan Huzur Apartman? 27 ?ubat 2007’de çökmü?tü. Binada bulunan 3 ki?i hayat?n? kaybetmi?ti. Olayla ilgili aç?lan dava geçti?imiz günlerde sona erdi. haberin devamı

?pek Yolu?nun yerini Çelik Yolu alacak

7 yıl önce  45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, ba?lad?   ?n?aat ve in?aat malzemeleri endüstrisinin d??a aç?lan en büyükpenceresi olma hedefiyle yola ç?kan ve 45 ülke bakanlar?n?n?n heyetleriyle birlikte ziyaret edilen Avrasya Yap? Ürünleri Fuar? MEGABUILD, 08 Eylül’de CNR Expo?stanbul'da kap?lar?n? dünyaya açt?. haberin devamı

?stanbul'u uluslararas? finans merkezi yapacak Finans Merkezi projesinde in?aat a?amas?na gelindi.

7 yıl önce TOK? ve Emlak Konut Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? yetkilileri ile Ziraat Bankas?, Halk Bankas?, Vak?fbank, BDDK ve SPK yetkilileri dün bir araya gelerek konuyu masaya yat?rd?. Proje çerçevesinde be? y?lda 2-3 milyar dolarl?k yat?r?m yap?lmas? gerekiyor. haberin devamı

?stanbul'un yeni gökdelen merkezi

7 yıl önce  Osmanl?'n?n sanayile?me sürecine tan?kl?k eden Bomonti, gayrimenkulde h?zl? dönü?üm geçiriyor.   Lüks rezidans ve ofis projelerine ev sahipli?i yapan bölgede 1 milyar dolarl?k proje var, fiyatlar 2 bin 600 dolardan ba?l?yor. ?stanbul'un gayrimenkul rüzgar?ndan etkilenerek kabuk de?i?tirme sürecine, tarihi Bomonti semti de dahil oldu. haberin devamı

?stanbul, modern ?ehir hastanelerine kavu?uyor

7 yıl önce  ?stanbul'un her iki yakas? önümüzdeki y?llarda sa?l?k ve tedavi konusunda dev yat?r?mlara sahne olacak. Sa?l?k Bakanl???'n?n gündemine ald??? ?ehir hastaneleri konusunda ?kitelli'deki proje netle?irken Anadolu yakas?nda da 2 noktaya 2 biner yatakl? 2 hastane yap?lacak. haberin devamı

Dünyan?n emlak devleri Türkiye'de

7 yıl önce Bu y?l ilk kez düzenlenen Megabuild, Donald Trump, ?eyh Mohamed Ali Alabbar ve Zaha Hadid gibi isimleri a??rlayacak haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

7 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

7 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Üçüncü köprü yolunda 15 dev

7 yıl önce   ?stanbul Bo?az?’na in?a edilecek üçüncü köprü için dev gruplar ?imdiden s?raya girdi. 6 milyar dolara mal olacak yeni köprü için bugüne kadar 15 yat?r?mc? ?artname ald?   Üçüncü köprüyü yapmaya talip olan 15 ?irketin 7’sini Türk ?irketler olu?turdu. Kolin, Park Holding, Mapa, Cengiz ?n?aat, STFA, Yüksel ?n?aat ve Varyap ?artname alan ?irketler aras?nda yer ald?.    ?HALEDE SÜRE UZATIMI ?STEND? Projeyi daha detayl? incelemek isteyen baz? yat? haberin devamı

UNESCO?DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI

7 yıl önce UNESCO’DAN HAL?Ç METRO GEÇ?? KÖPRÜSÜ ?Ç?N ONAY ÇIKTI UNESCO Dünya Miras? Komitesi 35. Toplant?s?’nda; ?stanbul’un projelerini ve Miras Alan Yönetimi’ni onaylad?.Toplant?da ayr?ca ?stanbul, “tehlike alt?nda miras listesi”ne al?nmas? y?llardan sonra ilk kez gündemden ç?kar?ld?. haberin devamı

?stanbul Bahçelievler'de 20'den fazla ?irketin yar??t??? arsa ihalesi sonuçland?

7 yıl önce   Özelle?tirme Yüksek Kurulunca, özelle?tirme kapsam?na al?nan Maliye Hazinesi ad?na kay?tl?, ?stanbul Bahçelievler ?lçesinde bulunan 14.576,53 metrekare yüzölçümlü arsan?n 79 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt ?n?aat ve Sanayi A.?.'ye sat?lmas?na karar verildi.         Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???n?n 4 adet ''Özelle?tirme Yüksek Kurulu Karar?'' Resmi Gazetenin bugünkü say?s?nda yay?mland?.         Buna göre, Özelle?tirm haberin devamı

?stanbul'un Anadolu Yakas?'na ikinci dev metro

7 yıl önce  ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, Anadolu yakas?na ikinci metro in?aat? için ilk ad?m? at?yor. Firmalar?n projeleri tamamlanan metro in?aat?n?n yap?lmas? için dünya çap?nda ihaleye ç?k?ld?. ?hale ilan? Avrupa Birli?i resmi sitesinde yay?nland?. ?haleye her ülkeden dal?nda uzman in?aat firmalar? kat?labilecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro hatt?, yakla??k 17 kilometre uzunlu?unda olacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

7 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Ankara-?stanbul sürat demiryoluna Çinliler talip

7 yıl önce 34 y?ld?r hayata geçirilemeyen ve yakla??k 1 milyar lira harcand?ktan sonra projenin 'uygulanabilir' olmad??? gerekçesiyle yar?m b?rak?lan Sürat Demiryolu Projesi'ne Çinliler talip oldu. Çinli ve TCDD yetkilileri, hat üzerinde yapt?klar? ön çal??may? tamamlad?. Çal??maya göre, hat 350 kilometre h?za uygun ?ekilde in?a edilebilecek. Proje için Devlet Demiryollar?, Çinliler ile i?birli?ine giderek detaylar? Çinli uzmanlarla birlikte incelemeye ald?. Bir yandan da ayr?nt?l? yer etüdü ve teknik çal??malar ba?lat?ld?. Çinli ve haberin devamı

Ortaköy Camii'nde Can Korkusu

7 yıl önce Bo?az k?y?s?nda Sultan Abdülmecid taraf?ndan ünlü mimar Nigogos Balyan'a 1853'te yapt?r?lan tarihi camiyi kurtarmak için devlet harekete geçti. Büyük Mecidiye Camii'nin imam? Mahmut Çolman, ya?ananlar? Habertürk'e ?öyle anlatt?: ‘Diken Üstünde Namaz' haberin devamı
This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https://news.google.com/news

BloombergHT

Muharrem İnce İstanbul Maltepe Mitingi'nde konuşuyor
BloombergHT
50 günde 107'nci miting. Şafak 1. Herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı. Sağcı solcu, AK Partili CHP'li yok. Hepinizin Cumhurbaşkanı. Aziz İstanbul sana Maltepe'den bir sahneden baktım, öyle güzel gözüküyorsun ki. Gelincik tarlası gibisin İstanbul ...
Maltepe Haberleri: Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu (1)Hürriyet
Muharrem İnce'nin tarihi İstanbul mitinginden kareler?Sözcü
Muharrem İnce'nin son mitingi İstanbul Maltepe'dentv.com.tr
Diken -CNN Türk
567 haber makalesinin tümü »

Habertürk

İstanbul'da sağanak
Habertürk
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sancaktepe'de etkili olan yağışın oluşturduğu birikintiler nedeniyle araç sürücüleri ile yayalar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir alt geçidi su bastı.

ve daha fazlası »

Hürriyet

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı
Hürriyet
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu verilerine göre İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olaylara karşı ...
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısıDünya Gazetesi
İstanbul'a sağanak uyarısı: Öğleden sonraya dikkatTimeturk
İstanbul için son dakika yağış uyarısıMynet Haber

221 haber makalesinin tümü »

Habertürk

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen oluyor
Habertürk
Son dakika... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor: İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kara bulutlar her yeri kapladı. Yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece azalacak. Meteoroloji ayrıca Trakya ...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Mitinge gidecekler dikkat! Bugün ...Sözcü
Meteoroloji'den Marmara ve İstanbul için yağmur uyarısı (Saat verdi)ntv.com.tr
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için çok kritik uyarı! Saat de ...Milliyet

58 haber makalesinin tümü »

Hürriyet

İstanbul bugün... Bir araç mahsur kaldı, yol kapatıldı
Hürriyet
İstanbul Sancaktepe'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı. Alt geçide dolan su iş makineleri tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında çevredeki vatandaşlar ıslanmamak için çaba sarf etti.
İstanbul Sancaktepe'de sağanak hayatı felç ettiPosta
İstanbul'u yağmur vurdu! Alt geçitte araçlar mahsur kaldıKarar.com

66 haber makalesinin tümü »

Hürriyet

İstanbul İYİ Parti Milletvekili adayları kimlerdir? İstanbul İYİ Parti ...
Hürriyet
İstanbul İYİ Parti Milletvekili adayları, seçimde kritik öneme sahip olan başkentliler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinin başında gelen İstanbul, üç bölge olarak seçime katılacak. Bölgelerin toplamında 98 ...


Anadolu Ajansı

İstanbul ve Ankara'da konut metrekare fiyat artışı tek haneli
Anadolu Ajansı
İSTANBUL. Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları nisan sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 10 artışla 2 bin 182 liraya ulaştı. AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut ...

ve daha fazlası »

Dünya Gazetesi

İstanbul'da yarın 38 bin polis görev yapacak
Dünya Gazetesi
Türkiye genelinde yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında İstanbul'da 38 bin 480 polis görev alacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran seçimleri çerçevesinde kentte geniş ...
İstanbul'da seçimde 38 bin 480 polis görevli olacakHürriyet
İstanbul'da 24 Haziran için 38.000 polis görev yapacakSputnik Türkiye

80 haber makalesinin tümü »

Hürriyet

Merkez Haberleri: DHA İSTANBUL - JAPON KADINI ...
Hürriyet
Sultanahmet'te 5 yıl önce hanutçuluk yapan sanık Mustafa Gümüş (31) evlilik vaadiyle Japon kadın turisti dolandırdığı gerekçesi aldığı 2 yıl 6 ay hapis ve 50 bin lira para cezası İstinaf Mahkemesi'nce onandı. İstinaf Mahkemesi'nin bu kararının ardından ...

ve daha fazlası »

Diken

Reuters'ın objektifinden İnce'nin '5 milyonluk' İstanbul mitingi
Diken
Print Pocket Pinterest Flipboard Google+ Tumblr WhatsApp Telegram Kindle It Twitter Facebook. CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin katılımcı sayısını 5 milyon olarak açıkladığı 'Büyük İstanbul Mitingi'nden Reuters kareleri?