in?aat Etiketli Haberler

?n?aat mühendisleri asr?n projesini gezdi

5 yıl önce  ?n?aat Mühendisleri Odas? Bursa ?ubesi, Asya ve Avrupa k?talar?n? deniz alt?ndan dünyan?n en derin bat?rma tüp tüneli ile birbirine ba?layacak Marmaray’a teknik gezi düzenledi ?n?aat Mühendisleri Odas? Bursa ?ubesi, Asya ve Avrupa k?talar?n? deniz alt?ndan dünyan?n en derin bat?rma tüp tüneli ile birbirine ba?layacak Marmaray'a teknik gezi düzenledi. 50 ki?ilik in?aat mühendisi grubunun kat?ld??? gezide mühendisler, asr?n projesinin in?aat?n? yak?ndan görme f?rsat? buldu.         haberin devamı

Libya'dan Türk müteahhitlere i? ça?r?s?

6 yıl önce  Libyal? müteahhit Mohsin Eltagurei, iç sava??n sona erdi?i ülkesinde çok say?da ?ngiliz ve Frans?z müteahhidin i? aray???na ba?lad???n? belirterek, ''Ülkenin kalk?nmas? için Türk müteahhitlerden yard?m istiyoruz'' dedi.   E?i Türk olan ve iç sava??n ard?ndan Türkiye'ye gelerek Antalya'n?n Alanya ilçesine e?inin akrabalar?n?n yan?nda kalmaya ba?layan Eltagurei, Libya'da y?llard?r müteahhitlik yapt???n? ve ileriki günlerde ülkesine dönece?ini söyledi.   Eltagurei, Libya'da yeni bir dö haberin devamı

G.Koreli ?irketten 350 milyon dolarl?k yat?r?m

6 yıl önce  Dünyan?n üçüncü büyük çelik üreticisi Güney Koreli Posco (Pohang Iron and Steel Company) ve Türk orta?? Kibar Holding yat?r?m? olan Posco Assan Paslanmaz Çelik Fabrikas?'n?n temeli Kocaeli'nde at?ld?. haberin devamı

Yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor

6 yıl önce  Ayd?n Belediyesi taraf?ndan 17 milyon 333 bin TL’ye ihale edilen yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor. Ayd?n Belediyesi, daha önce iptal edilen Ayd?n-Mu?la karayolu üzerindeki yeni otogar için yeniden ihaleye ç?kt?. Belediye Encümen Salonu’nda yap?lan ihaleye 13 kurulu? ba?vururken, bunlardan 9’u ihaleye kat?lmaya hak kazand?. 25 milyon 750 bin TL üzerinden düzenlenen ihalede 17 milyon 333 bin TL ile en dü?ük teklifi R?T ?n?aat ve Uyan?klar ?n?at ortakla?a firmas? verdi. haberin devamı

Çelik Devi'nin dev yat?r?m?

6 yıl önce  Güney Kore’li dünya çelik devi Posco’nun Alikahya As?m Kibar Organize Sanayi Bölgesi içinde 300 milyon Dolar harcayarak yapt?raca?? çelik fabrikas?n?n in?aat? için haz?rl?klar ba?lad?. Posco Fabrikas?’n?n in?aat ?antiyesi kurma ve arazide hafriyat i?ini Erdem Holding’in üstlendi?i ö?renildi. haberin devamı

Türk ?n?aat ?irketleri Yurtd??? istihdam?n? %40 art?rd?

6 yıl önce  Türk in?aat ?irketleri yurtd??? istihdam?n? yüzde 40 art?rd?, Cibuti'den Komorlar'a i? f?rsat? do?du. ??te kariyer.net'ten istihdam veriler...   15 A?ustos 2011 Pazartesi - Kariyer.net istihdam endeksi verilerine göre yurtd??? yat?r?mlar?na h?z kesmeden devam eden Türk in?aat sektörü, 2011'in ilk 8 ay?ndaki istihdam oran?n? geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine k?yasla yüzde 40 oran?nda artt?rd?.    Bu dönem içerisinde Türk ?irketlerinin yurtd??? yat?r?mlar?nda çal??t?r?lmak üzere top haberin devamı

Kayseri Büyük?ehir Belediyesi " ??i Ö?rendik 10 Milyon TL Bize Kald?"

6 yıl önce  Kayseri Büyük?ehir Belediyesi'nin rayl? sistem a??n? geni?letti?i 85 milyon TL'lik 2. ve 3. etaplar?n yap?m anla?mas? imzaland?. ?mza töreninde konu?an Ba?kan Özhaseki, “?lk etab? yapt?ktan sonra i?i ö?rendik. 2. ve 3. etab?n projesini ve mü?avirli?ini bi haberin devamı

?ran ?n?aat Fuar?n?n Gözbebe?i Türk Firmalar

6 yıl önce  ?ran'?n ba?kenti Tahran'da bu y?l 11'ncisi düzenlenen Uluslararas? Yap? Endüstri Fuar?'nda en çok ilgiyi Türk in?aat firmalar? görüyor.   ?ran'?n ba?kenti Tahran'da bu y?l 11'ncisi düzenlenen Uluslararas? Yap? Endüstri Fuar?'nda en çok ilgiyi Türk in?aat firmalar? görüyor.    haberin devamı

TOK? 8 ile spor kompleksi yapacak

6 yıl önce  Galatasaray'a tahsis edilen 52 bin seyirci kapasiteli Seyrantepe Spor kompleksini tamamlayan Toplu Konut ?daresi (TOK?), 8 ilde toplam 211 bin seyirci kapasiteli 9 stadyum daha yap?m?n? program?na ald?. Tamamlanan Seyrantepe Spor Kompleksi de dahil edildi?inde, TOK?, 9 ilde, toplam 263 bin seyirci kapasiteli 10 stadyumu, Türk futboluna ve sporuna kazand?rm?? olacak. Eski?ehir'de yenilenecek stadyumun kapasitesinin beli olmas?yla TOK?'nin yapt??? stadyumlar?n kapasitesi 10 ilde 300 bine yakla?acak.  
haberin devamı

?n?aat sektöründe güven artt?

6 yıl önce  Temmuz ay?nda hizmet ve ticaret sektöründe güven endeksi azal?rken, in?aat sektöründe art?? ya?and?. ANKARA - Türkiye ?statistik Kurumu (TÜ?K) verilerine göre, Temmuz'da hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endeksleri azal?rken, in?aat sektörü güven endeksi artt?.   TÜ?K, Temmuz ay?na ili?kin ''Sektörel Güven Endeksleri''nin sonuçlar?n? aç?klad?. haberin devamı

Yaz rehaveti in?aat?n h?z?n? kesmedi

6 yıl önce  Çarp?k yap?la?ma ve kaçak binalar yüzünden neredeyse ya?anmaz hale gelen ?stanbul’daki konut hamlesi kenti sarm?? durumda. ?n?aat h?z?n? artt?ran firmalar yükselen çok say?da konut projesiyle kente yeni bir siluet kazand?r?yor   haberin devamı

Yap? Sektörü, 2011?de büyümeye odakland?

6 yıl önce Müteahhitlik hizmetleri ile d?? ekonomik ili?kilerin en önemli kalemlerinden biri olan Türk yap? sektörü, yurtd???nda bu alandaki ba?ar?lar?yla rü?tünü kan?tlam?? durumda. Türk müteahhitleri bugün 90`a yak?n ülkede 188 milyar dolarl?k taahhüt ve 5 bin 900 projeye imza att?. Di?er taraftan Türk yap? sektörü, müteahhitlik ile oldu?u kadar yap? malzemesi sanayisi ile de yurtd??? piyasalarda aktif bir sektör konumunda bulunuyor. Geçen y?l Türk in?aat malzemeleri ihracat? 16.5 milyar dolara ula?t?. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i’nin (TOBB haberin devamı

Etlik?e dev hastane ihalesinde en iyi teklif Astaldi-Türkerler?den

6 yıl önce   Ba?bakan Tayyip Erdo?an’?n Ankara için aç?klad??? projeler aras?nda yer alan Etlik Entegre Sa?l?k Kampüsünün ihalesi yap?ld?. ?halede en iyi teklifi 319 milyon TL ile Astaldi-Türkerler ?? Ortakl??? verdi.   ETL?K Entegre Sa?l?k Kampüsü Yap?m ??leriyle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ??i ?halesi, Sa?l?k Bakanl??? Kamu Özel Ortakl??? Daire Ba?kanl???nda gerçekle?tirildi.   Kamu Özel Ortakl??? Daire Ba?k haberin devamı

B?NALARA YE??L ?N?AAT MALZEMELER? GEL?YOR

6 yıl önce ?n?aat malzemeleri sanayinin gelece?ini enerji verimlili?i ve küresel karbon azalt?m? belirleyecek..   haberin devamı

Konutta zams?z son günler

6 yıl önce Zam ve konut kredisi faiz oranlar?ndaki yükseli? beklentisi emlak sat??lar?n? h?zland?rd?. Demir ve beton fiyatlar?ndaki art??? seçimlerden önce maliyetlerine yans?tmayan in?aat ?irketleri seçimden sonraki üç ayl?k periyotta fiyatlar? art?rmaya haz?rlan?yor. ?n?aat sektörünün önde gelen isimleri, projelerin sat?? h?zlar?na göre bu art???n yüzde 5 ile 20 aras?nda de?i?ebilece?i sinyali verdi. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

6 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

?n?aat sektörü önümüzdeki 10 y?lda alt?n ça??n? ya?ayacak

6 yıl önce Türk in?aat ve konut sektörünün gelecek 10 y?lda alt?n ça??n? ya?ayaca??n? söyleyen TOK? Ba?kan? Erdo?an Bayraktar, Türk Yap? Sektörü art?k ayaklar? üzerinde durmay?, dünya ile rekabet etmeyi ö?rendi. ?nsanlar?n ekonomik olarak durumlar?n?n iyile?mesi ayn? oranda konut sat??lar?na da yans?yor" dedi. Bayraktar, Türkiye'deki acil konut ihtiyac?n?n 3 milyona ula?t???n? vurgulad?. haberin devamı

Ortaköy Camii'nde Can Korkusu

6 yıl önce Bo?az k?y?s?nda Sultan Abdülmecid taraf?ndan ünlü mimar Nigogos Balyan'a 1853'te yapt?r?lan tarihi camiyi kurtarmak için devlet harekete geçti. Büyük Mecidiye Camii'nin imam? Mahmut Çolman, ya?ananlar? Habertürk'e ?öyle anlatt?: ‘Diken Üstünde Namaz' haberin devamı

Radikal

Siluet yıkımı
Radikal
Gökdelenleri inşa eden Astay Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Şirketi ise ?Ta??nmaz için haz?rlanan planlar ve düzenlenen in?aat ruhsat? nedeniyle hukuki, güncel ve me?ru menfaatinin ihlal edilmemi? oldu?unu? savundu. Bilirkişi: Yasaya aykırı. Mahkeme ...

ve daha fazlası »