ihale Etiketli Haberler

?irketler e-ihaleye yöneliyor

7 yıl önce  ?halelerde daha kazançl?, h?zl? ve ?effaf ticaretin yeni yolu olarak elektronik ortam? seçen özel sektör, yapt??? ihalelerle 2 ayda 11 milyon TL'lik elektronik ihale gerçekle?tirdi. Firmalar, ihale.com.tr üzerinden yapt??? ihalelerde toplam maliyetleri için ortalama yüzde 60'lar civar?nda olan sat?n alma i?lemlerinde tasarruf yapabilme imkan?na kavu?tu. haberin devamı

Yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor

7 yıl önce  Ayd?n Belediyesi taraf?ndan 17 milyon 333 bin TL’ye ihale edilen yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor. Ayd?n Belediyesi, daha önce iptal edilen Ayd?n-Mu?la karayolu üzerindeki yeni otogar için yeniden ihaleye ç?kt?. Belediye Encümen Salonu’nda yap?lan ihaleye 13 kurulu? ba?vururken, bunlardan 9’u ihaleye kat?lmaya hak kazand?. 25 milyon 750 bin TL üzerinden düzenlenen ihalede 17 milyon 333 bin TL ile en dü?ük teklifi R?T ?n?aat ve Uyan?klar ?n?at ortakla?a firmas? verdi. haberin devamı

Köprü ve otoyollar 25 y?ll???na sat?l?yor

7 yıl önce  Köprü ve otoyollar?n özelle?tirilmesi için dü?meye bas?ld?. Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???’n?n (Ö?B), Otoyollar ve Köprülerin Özele?tirilmesi hakk?nda ihale ilan? Resmi Gazete’de yay?mland?. haberin devamı

TCDD, Haydarpa?a Liman? için ihaleye ç?kt?

7 yıl önce  TCDD Haydarpa?a Liman ??letme Müdürlü?ü, Haydarpa?a Liman? idari binas?n?n güçlendirilmesi i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?.   ?hale, 7 Eylül 2011 tarihinde saat 15.00'te Haydarpa?a Liman ??letmesinde aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilecek.   ??in süresi yer tesliminden itibaren 120 gün olarak belirlendi.   Ekonomik aç?dan en avantajl? teklif sadece fiyat esas?na göre belirlenecek olan ihaleye, yerli istekliler kat?labilecek.   < haberin devamı

12 Jeotermal Saha ?haleye Ç?k?yor

7 yıl önce Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   haberin devamı

Katar'dan 535 milyon dolarl?k rayl? sistem ihalesi

7 yıl önce   Katari Diyar ve Vinci ?n?aat Projelerinden olu?an QDVC konsorsiyumunun Katar'?n Luseyl bölgesinde in?a edilecek hafif rayl? sistem projesiyle ilgili 535 milyon dolarl?k ihaleyi kazand??? bildirildi. Vinci firmas?ndan yap?lan aç?klamaya göre dizayn ve in?a ihalesine sekiz yeralt? istasyonu sivil mühendislik i?leri, Doha ve ülkenin kuzeyini birbirine ba?layacak viyadük in?aat?, rayl? sistem deposu ve atölyesi dahil olacak. Projenin 38 ay sürmesi bekleniyor.   QDVC'nin daha önce de kaz? ve haberin devamı

Doha metrosu için ihale haz?rl?klar? ba?lad?

7 yıl önce  Katar'?n ba?kenti Doha'da 2022'deki Dünya Kupas? öncesinde in?a edilecek metro için yerli ve yabanc? firmalar?n projede yer alabilmek amac?yla ön ba?vuruda bulunmalar? istendi. Doha metrosunun ilk safhas?nda 22 km'lik tünel kaz?lacak ve 15 istasyon in?a edilecek.   haberin devamı

Denizli Belediyesi, Yeni Terminal Kompleksi ?çin ?hale Düzenleyecek

7 yıl önce  Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.     Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.   Belediyeden yap?lan yaz?l? aç?klamada, Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi in?aat? yap?m? i?inin, 4734 say?l? Kamu ?hale Kanununun 19'ncu maddesine göre aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilece?i belirtildi.   T haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

7 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

7 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor

7 yıl önce  Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor TOK?, Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt? Toplu Konut ?daresi Ba?kanl??? (TOK?), Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?. ?hale 29 Haziran 2011 tarihinde saat 14 haberin devamı

Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu

7 yıl önce  Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu K?z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. ?haleye teklif veren 15 firma teklif verdi…   Ankara metrosunda ihale süreci dün ba?lad?. K?-z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. haberin devamı

SGK'dan sat?l?k plaj

7 yıl önce  Sosyal Güvenlik Kurumu Ba?kanl???, Mardin, ?stanbul ve ?zmir'de bulunan, muhtelif cins ve miktarda ta??nmazlar?n? satmak üzere ihale açt?.   Mülkiyeti Kuruma ait bina, tatil köyü plaj? ve arsadan olu?an ta??nmazlar?n sat???, aç?k art?rma usulü ile 13 Temmuz'da saat 10.00'da yap?lacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

7 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Üçüncü Köprü ?halesi için Sona Gelindi

7 yıl önce Köprüde demiryolu bulunmas? ve projenin yap?m ve i?letiminde Karayollar? Genel Müdürlü?ünün hisse sahibi olmas?na yönelik çal??malar?n kesinlik kazanmas?yla bu ay ihale ilan?na ç?k?lmas? bekleniyor. Öte yandan Y?D ihalelerinde ikinci YPK onay?n? ortadan kald?ran maddenin yer ald??? “Torba Yasan?n” yürürlü?e girmesiyle “dev” ihalenin haberin devamı
This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https://news.google.com/news

Hürriyet

Ünlü turizm kentine dev havalimanı! İhaleyi kazanan şirket belli oldu
Hürriyet
Dış zarfları açılan ve değerlendirilen Türkseven Turizm İnşaat ve Ticaret AŞ, İmaj Altyapı Üstyapı Sanayi-İntekar Ortak Girişimi ile Dere Construction Taahhüt AŞ'nin teklifleri, ihale dosyasındaki eksiklikler nedeniyle kabul edilmedi. İhalede geriye ...


Sözcü

Beykoz Belediyesi'nden aynı isme 60 milyonluk ihale! - Son Dakika ...
Sözcü
Beykoz Belediyesi'nden aynı isme 60 milyonluk ihale! Beykoz Belediyesi'nde her iki ihaleden birisini ya Abdullah Varan alıyor ya da onun şirketi. Varan, iki yılda 60 milyon liralık ihale aldı, şimdi de Beykoz Belediyesi Meclis Binası'nı inşa edecek.
Beykoz Belediyesi'nden aynı isme 60 milyonluk ihale!Omedyam | Bağımsız İnternet Gazetesi (Basın Bildirisi)

1 haber makalesinin tümü »

Habertürk

Bakan açıkladı! İhale süreci başladı
Habertürk
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşasının müşavirliği ile ilgili ihale süreçlerinin başladığını belirtti. 20.04.2018 - 16:09 | Güncelleme: 20.04.2018 - 16:54 AA ...
'Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı yapım ihale süreci başlayacak'Anadolu Ajansı
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı yapım ihale süreci başlayacakMynet Haber
'Halkalı-kapıkule Demiryolu Hattı Yapım İhale Süreci Başlayacak'İnternet Medya (Basın Bildirisi)

7 haber makalesinin tümü »

Sözcü

İstanbul'un 1.8 milyar TL'lik ihalesi iptal edildi
Sözcü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde 390 adet yol, köprülü kavşak ve ortak altyapı inşaatı yaptırmak üzere 19 Nisan 2017'de ihale düzenledi. İhaleyi 1 milyar 828 milyon 675 bin TL'lik teklif ile Makyol İnşaat kazandı. Yerli istekli lehine ...


Odatv

Ballı ihale Mehmet Görmez'in oğluna
Odatv
PTT'nin hesapları Meclis KİT Komisyonu'nda ele alındı. Toplantıda konuşan CHP'li Sertel, 28 Aralık'ta davetiye usulü ile yapılan ihalenin detaylarını açıkladı ve ?İhaleye STM firması 4 gün içinde hazırlandı? dedi. MALİYET YÜKSELDİ. Sözcü'den Veli ...
İhalede büyük yolsuzluk iddiası: PTT'nin kamerası Görmez'in oğlunu ...Birgün Gazetesi (Basın Bildirisi)
Diyanet'in eski başkanının oğluna PTT'den 100 milyonluk ihale ...soL Haber Portalı
Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in oğlu çıktı ...Mynet Haber
Sözcü -Cumhuriyet (Mizah) (Basın Bildirisi) (Blog)
8 haber makalesinin tümü »

Diken

Kamu İhale Kurumu da itibardan tasarruf etmemiş: Üç yılda 186 bin ...
Diken
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kamu İhale Kurumu'nun 2014-2017 yıllarında yapılan temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerinin 186 bin 551 TL olduğunu açıkladı. Fotoğraf: DHA. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Ağbal, ?Bu ...


Kokpit Aero

Alaçatı Havalimanı ihalesi Terminal Yapı'nın
Kokpit Aero
İZMİR, Çeşme ve Alaçatı Havalimanı ihalesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde yapılıyor. İhale sonucu belli oldu. Buna göre ihaleyi kazanan Terminal Yapı oldu. TURİZM kenti İzmir'in Çeşme ve Alaçatı ilçelerinin sivil hava ulaşım ...
Tam 24 şirket onu istiyor! Dev ihale yarınHaber7.com
Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi sonuçlandı - Haberler - HabertürkHabertürk
Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesiMilliyet
Anadolu Ajansı -Finans Gündem
39 haber makalesinin tümü »

Sözcü

YSK'dan jet hızında ihale - Son Dakika Haberleri
Sözcü
YSK'dan jet hızında ihale Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin birlikte yapılacağı 24 Haziran erken seçimi için YSK jet hızında ihaleye çıktı. Kurum bugün açıkladığı ihale ile 350 bin adet çubuk mühür mumu satın alınacak.
YSK'dan jet hızında ihaleHalkın Habercisi

1 haber makalesinin tümü »

Enerji Günlüğü

Sakarya'da jeotermal sahalar ihale edilecek
Enerji Günlüğü
Enerji Günlüğü ? Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Sakarya'da 6 adet jeotermal kaynak arama ruhsatı işini ihale edecek. Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 adet, Kaynarca ...
Sakarya'da Jeotermal Saha İhaleleri - Sakarya HaberleriHaberler.com
Sakarya'da Jeotermal Saha İhaleleriMilliyet

3 haber makalesinin tümü »

Hürriyet

Malatya'da 28 parsel ihale ile satılacak
Hürriyet
26 Nisan Perşembe günü saat 14.30'da Encümen huzurunda yapılacak olan parsellerle ilgili ihale şartname ve eklerinin ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınabileceği kaydedildi. İhale şartnamesinin ücretsiz ...
Büyükşehir 28 Parseli İhale İle SatacakMilliyet
Büyükşehir 28 parseli ihale ile satacak - Malatya Haberleri - HabertürkHabertürk
Büyükşehir 28 Parseli İhale ile SatacakHaberler.com

1 haber makalesinin tümü »