ihale Etiketli Haberler

?irketler e-ihaleye yöneliyor

7 yıl önce  ?halelerde daha kazançl?, h?zl? ve ?effaf ticaretin yeni yolu olarak elektronik ortam? seçen özel sektör, yapt??? ihalelerle 2 ayda 11 milyon TL'lik elektronik ihale gerçekle?tirdi. Firmalar, ihale.com.tr üzerinden yapt??? ihalelerde toplam maliyetleri için ortalama yüzde 60'lar civar?nda olan sat?n alma i?lemlerinde tasarruf yapabilme imkan?na kavu?tu. haberin devamı

Yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor

7 yıl önce  Ayd?n Belediyesi taraf?ndan 17 milyon 333 bin TL’ye ihale edilen yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor. Ayd?n Belediyesi, daha önce iptal edilen Ayd?n-Mu?la karayolu üzerindeki yeni otogar için yeniden ihaleye ç?kt?. Belediye Encümen Salonu’nda yap?lan ihaleye 13 kurulu? ba?vururken, bunlardan 9’u ihaleye kat?lmaya hak kazand?. 25 milyon 750 bin TL üzerinden düzenlenen ihalede 17 milyon 333 bin TL ile en dü?ük teklifi R?T ?n?aat ve Uyan?klar ?n?at ortakla?a firmas? verdi. haberin devamı

Köprü ve otoyollar 25 y?ll???na sat?l?yor

7 yıl önce  Köprü ve otoyollar?n özelle?tirilmesi için dü?meye bas?ld?. Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???’n?n (Ö?B), Otoyollar ve Köprülerin Özele?tirilmesi hakk?nda ihale ilan? Resmi Gazete’de yay?mland?. haberin devamı

TCDD, Haydarpa?a Liman? için ihaleye ç?kt?

7 yıl önce  TCDD Haydarpa?a Liman ??letme Müdürlü?ü, Haydarpa?a Liman? idari binas?n?n güçlendirilmesi i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?.   ?hale, 7 Eylül 2011 tarihinde saat 15.00'te Haydarpa?a Liman ??letmesinde aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilecek.   ??in süresi yer tesliminden itibaren 120 gün olarak belirlendi.   Ekonomik aç?dan en avantajl? teklif sadece fiyat esas?na göre belirlenecek olan ihaleye, yerli istekliler kat?labilecek.   < haberin devamı

12 Jeotermal Saha ?haleye Ç?k?yor

7 yıl önce Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   haberin devamı

Katar'dan 535 milyon dolarl?k rayl? sistem ihalesi

7 yıl önce   Katari Diyar ve Vinci ?n?aat Projelerinden olu?an QDVC konsorsiyumunun Katar'?n Luseyl bölgesinde in?a edilecek hafif rayl? sistem projesiyle ilgili 535 milyon dolarl?k ihaleyi kazand??? bildirildi. Vinci firmas?ndan yap?lan aç?klamaya göre dizayn ve in?a ihalesine sekiz yeralt? istasyonu sivil mühendislik i?leri, Doha ve ülkenin kuzeyini birbirine ba?layacak viyadük in?aat?, rayl? sistem deposu ve atölyesi dahil olacak. Projenin 38 ay sürmesi bekleniyor.   QDVC'nin daha önce de kaz? ve haberin devamı

Doha metrosu için ihale haz?rl?klar? ba?lad?

7 yıl önce  Katar'?n ba?kenti Doha'da 2022'deki Dünya Kupas? öncesinde in?a edilecek metro için yerli ve yabanc? firmalar?n projede yer alabilmek amac?yla ön ba?vuruda bulunmalar? istendi. Doha metrosunun ilk safhas?nda 22 km'lik tünel kaz?lacak ve 15 istasyon in?a edilecek.   haberin devamı

Denizli Belediyesi, Yeni Terminal Kompleksi ?çin ?hale Düzenleyecek

7 yıl önce  Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.     Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.   Belediyeden yap?lan yaz?l? aç?klamada, Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi in?aat? yap?m? i?inin, 4734 say?l? Kamu ?hale Kanununun 19'ncu maddesine göre aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilece?i belirtildi.   T haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

7 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

7 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor

7 yıl önce  Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor TOK?, Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt? Toplu Konut ?daresi Ba?kanl??? (TOK?), Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?. ?hale 29 Haziran 2011 tarihinde saat 14 haberin devamı

Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu

7 yıl önce  Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu K?z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. ?haleye teklif veren 15 firma teklif verdi…   Ankara metrosunda ihale süreci dün ba?lad?. K?-z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. haberin devamı

SGK'dan sat?l?k plaj

7 yıl önce  Sosyal Güvenlik Kurumu Ba?kanl???, Mardin, ?stanbul ve ?zmir'de bulunan, muhtelif cins ve miktarda ta??nmazlar?n? satmak üzere ihale açt?.   Mülkiyeti Kuruma ait bina, tatil köyü plaj? ve arsadan olu?an ta??nmazlar?n sat???, aç?k art?rma usulü ile 13 Temmuz'da saat 10.00'da yap?lacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

7 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Üçüncü Köprü ?halesi için Sona Gelindi

7 yıl önce Köprüde demiryolu bulunmas? ve projenin yap?m ve i?letiminde Karayollar? Genel Müdürlü?ünün hisse sahibi olmas?na yönelik çal??malar?n kesinlik kazanmas?yla bu ay ihale ilan?na ç?k?lmas? bekleniyor. Öte yandan Y?D ihalelerinde ikinci YPK onay?n? ortadan kald?ran maddenin yer ald??? “Torba Yasan?n” yürürlü?e girmesiyle “dev” ihalenin haberin devamı
This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https://news.google.com/news

Dünya Gazetesi

Aydın-Denizli Otoyolu ihaleye açıldı
Dünya Gazetesi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ilanına göre Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'ni yap-işlet-devret (YİD) kapsamında ihale edecek. 25 milyon lira geçici teminat bedelli ihale 21 Haziran'da ...
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi İhale Aşamasına GeldiMilliyet
Aydın-Denizli otobanı ihaleye çıkıyorMynet Haber
DENİZLİ -AYDIN OTOYOLU PROJESİ'NİN İHALE TARİHİ BELLİ ...Denizli Pamukkale Haber News
Denizli haber (Basın Bildirisi) -Aydın Denge Gazetesi
9 haber makalesinin tümü »

Mynet Haber

Melikgazi'de ihale
Mynet Haber
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç ?İhalemize katılımın yoğun olması son derece sevindiricidir.. Şehrimiz ekonomisinin canlanmasına vesile olacak ve katkı ...

ve daha fazlası »

Kırşehir Haber Türk

14 şeker fabrikası için fiyatlar açıklandı
Milliyet
-Fabrikalarda üretim devamlılığı ve zorunluluğu getirilmiştir. Özelleştirme modeli çerçevesinde temel hedeflerden birisi de fabrikaların pancardan şeker üretimi faaliyete devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, yatırımcıların ...
Şeker Fabrikalarının Satışı İle İlgili İhale Detayları Belli OlduKırşehir Haber Türk
14 şeker fabrikası özelleştiriliyorVatan
Hükümet, 14 şeker fabrikasını satıyor!Aydınlık Gazetesi
Hürriyet -Diken -Dosya Haber
32 haber makalesinin tümü »

Karar.com

Çeşme Alaçatı Havalimanı ihale edilecek
Karar.com
Söz konusu işe ait ihale 20/04/2018 günü saat 10.00'da yapılacak. İhalede geçici teminat tutarı 1 milyon TL olarak belirlendi. ANKARA/AA. YSK\'da atama ve nakillere ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi · YSK'da atama ve nakillere ilişkin yönetmelik ...

ve daha fazlası »

ntv.com.tr

İBB Başkanı Uysal'dan ihalesi iptal edilen 6 metro hattıyla ilgili ...
ntv.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dudullu-Bostancı Metro Hattı Tünel Buluşma Töreni'nde konuştu. Uysal, görev geldikten sonra iptal ettikleri 6 metro ihalesinden 4'ü ile ilgili ek protokol yaparak devam etme kararı aldıklarını söyledi ...
Yapboz: İstanbul'da iptal edilen altı metro hattından dördü ek ... - DikenDiken
Uysal'dan ihalesi iptal edilen 6 metro hattıyla ilgili önemli açıklamaInternet Haber

52 haber makalesinin tümü »

Hürriyet

Afet yok ihale çok
Hürriyet
KAMUDA ?pazarlıkla ihale? yöntemi, altın çağını yaşıyor. Ancak belirli durumlarda yapılabilen ve istisna kabul edilen pazarlık yöntemiyle ihaleler, 2017 yılında, bir önceki yıla göre ciddi ölçüde arttı. Pazarlıkla yapılan ihalelerin parasal büyüklüğü ...
İstisnaydı rutin oldu: Kamuda 'davet' usulü yapılan ihaleler bir yılda ...Diken

2 haber makalesinin tümü »

Hürriyet

Gündoğmuş hastanesi ihale aşamasında
Hürriyet
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı adına Gündoğmuş ilçesinde tahsis edilen 7 bin 706 metrekarelik alana 12 yatak kapasiteli hastane yapılacağını söyledi. Hastanenin 2017-2018 yılı yatırım programına alındığına değinen Ünal Hülür ...
Gündoğmuş Devlet Hastanesi ihale aşamasındaHabertürk

2 haber makalesinin tümü »

Internet Haber

Otokar kimin şirketi Romanya'da ihale kazandı
Internet Haber
Toplam ihale bedelinin yaklaşık 98,3 milyon avro olduğu, ihalenin 400 adet otobüs teslimatı ve bu araçların sekiz yıllık satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsadığı kaydedilen açıklamada, "İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve ...
100 milyon Euro'luk ihale için açıklamayı Gabriela yaptıHürriyet
Otokar ihale kazandıBorsagundem
Romanya'daki dev ihaleyi Otokar kazandıDünya Gazetesi
Sözcü -BusinessHT
14 haber makalesinin tümü »

Burdurweb.com

İşçiler ayağa kalktı
Odatv
İstekliler, ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilecek. Birden fazla fabrika için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilmeyecek. Şartnameler, 26 Şubat'ta ÖİB'den temin edilebilecek. İdare'den ihale ...
CHP'li Göker: Özelleştirmeler Türkiye'ye ve Burdur'a ihanettirGerçek Gündem

3 haber makalesinin tümü »

Haber

Alaçatı Havalimanı ihale tarihi belli oldu
T24
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre; Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesinin tarihi belli oldu. CNN Türk'te yer alan habere göre, Çeşme Alaçatı Havalimanı, yap-işlet-devret modeli ...
Çeşme Alaçatı'ya havalimanıHabertürk
İzmir'de ikinci havalimanı için ihale tarihi belli oldu!Haber
Çeşme-Alaçatı havalimanı ihalesi için tarih belli olduAirportHaber (Basın Bildirisi)
Ekonomi7
22 haber makalesinin tümü »