ihale Etiketli Haberler

?irketler e-ihaleye yöneliyor

7 yıl önce  ?halelerde daha kazançl?, h?zl? ve ?effaf ticaretin yeni yolu olarak elektronik ortam? seçen özel sektör, yapt??? ihalelerle 2 ayda 11 milyon TL'lik elektronik ihale gerçekle?tirdi. Firmalar, ihale.com.tr üzerinden yapt??? ihalelerde toplam maliyetleri için ortalama yüzde 60'lar civar?nda olan sat?n alma i?lemlerinde tasarruf yapabilme imkan?na kavu?tu. haberin devamı

Yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor

7 yıl önce  Ayd?n Belediyesi taraf?ndan 17 milyon 333 bin TL’ye ihale edilen yeni otogar projesinin 12 ayda tamamlanmas? hedefleniyor. Ayd?n Belediyesi, daha önce iptal edilen Ayd?n-Mu?la karayolu üzerindeki yeni otogar için yeniden ihaleye ç?kt?. Belediye Encümen Salonu’nda yap?lan ihaleye 13 kurulu? ba?vururken, bunlardan 9’u ihaleye kat?lmaya hak kazand?. 25 milyon 750 bin TL üzerinden düzenlenen ihalede 17 milyon 333 bin TL ile en dü?ük teklifi R?T ?n?aat ve Uyan?klar ?n?at ortakla?a firmas? verdi. haberin devamı

Köprü ve otoyollar 25 y?ll???na sat?l?yor

7 yıl önce  Köprü ve otoyollar?n özelle?tirilmesi için dü?meye bas?ld?. Özelle?tirme ?daresi Ba?kanl???’n?n (Ö?B), Otoyollar ve Köprülerin Özele?tirilmesi hakk?nda ihale ilan? Resmi Gazete’de yay?mland?. haberin devamı

TCDD, Haydarpa?a Liman? için ihaleye ç?kt?

7 yıl önce  TCDD Haydarpa?a Liman ??letme Müdürlü?ü, Haydarpa?a Liman? idari binas?n?n güçlendirilmesi i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?.   ?hale, 7 Eylül 2011 tarihinde saat 15.00'te Haydarpa?a Liman ??letmesinde aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilecek.   ??in süresi yer tesliminden itibaren 120 gün olarak belirlendi.   Ekonomik aç?dan en avantajl? teklif sadece fiyat esas?na göre belirlenecek olan ihaleye, yerli istekliler kat?labilecek.   < haberin devamı

12 Jeotermal Saha ?haleye Ç?k?yor

7 yıl önce Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   Ayd?n ve ilçelerinde bulunan 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatl? saha, Ayd?n ?l Özel ?daresi taraf?ndan yap?lacak aç?k teklif art?rma usulü ile ihale edilecek.   haberin devamı

Katar'dan 535 milyon dolarl?k rayl? sistem ihalesi

7 yıl önce   Katari Diyar ve Vinci ?n?aat Projelerinden olu?an QDVC konsorsiyumunun Katar'?n Luseyl bölgesinde in?a edilecek hafif rayl? sistem projesiyle ilgili 535 milyon dolarl?k ihaleyi kazand??? bildirildi. Vinci firmas?ndan yap?lan aç?klamaya göre dizayn ve in?a ihalesine sekiz yeralt? istasyonu sivil mühendislik i?leri, Doha ve ülkenin kuzeyini birbirine ba?layacak viyadük in?aat?, rayl? sistem deposu ve atölyesi dahil olacak. Projenin 38 ay sürmesi bekleniyor.   QDVC'nin daha önce de kaz? ve haberin devamı

Doha metrosu için ihale haz?rl?klar? ba?lad?

7 yıl önce  Katar'?n ba?kenti Doha'da 2022'deki Dünya Kupas? öncesinde in?a edilecek metro için yerli ve yabanc? firmalar?n projede yer alabilmek amac?yla ön ba?vuruda bulunmalar? istendi. Doha metrosunun ilk safhas?nda 22 km'lik tünel kaz?lacak ve 15 istasyon in?a edilecek.   haberin devamı

Denizli Belediyesi, Yeni Terminal Kompleksi ?çin ?hale Düzenleyecek

7 yıl önce  Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.     Denizli Belediyesi'nin, yeni terminal kompleksi yap?m? için 29 Temmuz Cuma günü ihale düzenleyece?i bildirildi.   Belediyeden yap?lan yaz?l? aç?klamada, Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi in?aat? yap?m? i?inin, 4734 say?l? Kamu ?hale Kanununun 19'ncu maddesine göre aç?k ihale usulü ile gerçekle?tirilece?i belirtildi.   T haberin devamı

3. Köprü ihalesinde erteleme

7 yıl önce  ?stanbul Bo?az?'na üçüncü köprü yap?lmas?n? da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için firmalar erteleme talebinde bulununca, yeni tarih y?l sonu olarak belirlendi.   ANKARA - Karayollar? Genel Müdürü Cahit n Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin ihale ?artnamesini bir çok ülkeden firman?n sat?n ald???n? anlatt?. haberin devamı

?stanbul-Ankara h?zl? tren projesi

7 yıl önce   TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, ?stanbul-Ankara aras?ndaki h?zl? tren projesi kapsam?nda Köseköy-Gebze aras?ndaki hat için ihalenin yap?ld???n?, bu y?l sonu itibar?yla Hazine onay? al?nd?ktan sonra yer tesliminin tamamlanaca??n? bildirdi.   haberin devamı

Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor

7 yıl önce  Kuzey Ankara Giri?i ihalesi bugün yap?l?yor TOK?, Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt? Toplu Konut ?daresi Ba?kanl??? (TOK?), Kuzey Ankara Kent Giri?i Villalar 584 adet konut, 3 adet 32 derslikli ilkö?retim okulu, birer adet anaokulu ve cami ile altyap? ve çevre düzenlemesi in?aat? i?ini yapt?rmak üzere ihale açt?. ?hale 29 Haziran 2011 tarihinde saat 14 haberin devamı

Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu

7 yıl önce  Ankara Metrosu'na 15 firma talip oldu K?z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. ?haleye teklif veren 15 firma teklif verdi…   Ankara metrosunda ihale süreci dün ba?lad?. K?-z?lay-Çayyolu metro hatt? altyap? ihalesi dün DLH taraf?ndan yap?ld?. haberin devamı

SGK'dan sat?l?k plaj

7 yıl önce  Sosyal Güvenlik Kurumu Ba?kanl???, Mardin, ?stanbul ve ?zmir'de bulunan, muhtelif cins ve miktarda ta??nmazlar?n? satmak üzere ihale açt?.   Mülkiyeti Kuruma ait bina, tatil köyü plaj? ve arsadan olu?an ta??nmazlar?n sat???, aç?k art?rma usulü ile 13 Temmuz'da saat 10.00'da yap?lacak. haberin devamı

Konut sat??lar? rekora ko?uyor

7 yıl önce Gayrimenkul sektörünün çat? kurulu?u GYODER'in Ba?kan? I??k Gökkaya, "Siyasî istikrar ortam? bozulmazsa bu y?l konut sat???nda son üç y?l?n rekoru k?r?l?r." tahmininde bulundu. ?n?aat firmalar? da eski y?llar? geçecek sat?? plan? yap?yor. Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran'a göre bu y?l bankalar 450 bin aileye ev kredisi verecek. AR?F BAYRAKTAR ?STANBUL -Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i (GYODER) Ba?kan? haberin devamı

Üçüncü Köprü ?halesi için Sona Gelindi

7 yıl önce Köprüde demiryolu bulunmas? ve projenin yap?m ve i?letiminde Karayollar? Genel Müdürlü?ünün hisse sahibi olmas?na yönelik çal??malar?n kesinlik kazanmas?yla bu ay ihale ilan?na ç?k?lmas? bekleniyor. Öte yandan Y?D ihalelerinde ikinci YPK onay?n? ortadan kald?ran maddenin yer ald??? “Torba Yasan?n” yürürlü?e girmesiyle “dev” ihalenin haberin devamı
This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https://news.google.com/news

Hürriyet

İhale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik
Hürriyet
Yönetmeliklerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin güncellenmesinde, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki ayın endeksinin (Yİ-ÜFE) dikkate alınması sağlanacak.

ve daha fazlası »

Milli Gazete

Alpu Ovası'nda ihale ertelendi
Milli Gazete
Türkiye'nin en önemli tarım arazilerinin başında gelen Eskişehir Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santral projesi ihalesi ileri bir tarihe ertelendi. Gazetemizin ?Verimli Ovaya Termik Santral? başlığıyla gündeme taşıdığı haber ...


Sözcü

Ankapark'a ?bonus? katkılı ihale
Sözcü
Ankapark için hayvanat bahçesiyle birlikte veya ayrı ayrı ihale yapılacak ve ihale şartnamesi de yenilenecek. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar talipli çıkmadığı için ihalesi 4 kez ertelenen Ankapark'a, hayvanat bahçesini de dahil edecek. Park ve ...


Hürriyet

İhaleye hayvanat bahçesi de eklendi
Hürriyet
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar talipli çıkmadığı için ihalesi sürekli ertelenen Ankapark'a bu kez havyanat bahçesini de dahil ederek birlikte ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Dev park için daha önce hazırlanan ihale şartnamesi de tamamen ...
Ankapark için ortak ihale kararıSabah

2 haber makalesinin tümü »

Enerji Günlüğü

TPAO Batman için bir yıllık taşıma ihalesi yapacak
Enerji Günlüğü
Enerji Günlüğü ? Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü, malzeme taşıtmak amacıyla, sürücülü kamyon ve treyler kiralamak üzere ihale açacak. Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü, petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm yerlere günün ...


Sözcü

Alpu termik santral ihalesi dördüncü kez ertelendi
Sözcü
Eskişehir'in verimli tarım arazileri üzerine yapılmak istenen Alpu Termik Santrali ve Kömür İşletmesi ihalesi 4. kez ertelendi. 15 Ağustos'ta yapılacağı açıklanan ihale 17 Ekim'de gerçekleştirilecek. Termik santral, döviz üzerinden alım garantisiyle ...

ve daha fazlası »

Emlak Pencerem

Kayseri Melikgazi'de kentsel dönüşüm inşaat işi ihale edilecek
Emlak Pencerem
Melikgazi Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve yapımı planlanan kentsel dönüşüm konutları inşaat işi kapsamında ihale yöntemiyle 28 Ağustos tarihinde satışa çıkarılacak. İlgili karar bu sabah 18 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen ...


Dünya Gazetesi

Hazine yarın ihale düzenleyecek
Dünya Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ihaleyle 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,50 kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. Son dakika ihale hazine. '1440 strateji'si ile 2 ...


Emlak Pencerem

Ankapark 6 Eylül'de yeniden ihaleye çıkıyor
Emlak Pencerem
Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve yapımı devam eden Ankapark projesinde bazı alanlar yeniden ihaleye çıkartılıyor. Melih Gökçek zamanında inşaatına başlanan ve kamuoyunda büyük ses getiren dev Ankapark projesi ile ...
Ankapark ve hayvanat bahçesi için işletmeci aranıyorTurizm Ajansı (Blog)

4 haber makalesinin tümü »

Milliyet

Dördüncü ihale için düğmeye bastılar
Milliyet
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında yüzde yüz uzlaşmayla yerinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yeni bir ihale için düğmeye bastı. Büyükşehir, Konak liman bölgesinde bulunan, Ege Mahallesi olarak bilinen Kuruçay Mahallesi'nde ...